ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………/16.05.2017 год.,гр.Добрич

 

                                                   

         Добричкият административен съд,VІ състав в закрито заседание на  шестнадесети май две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева,  административно дело № 270 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 194, във вр. с чл. 215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Т.Х.Т. *** срещу Заповед №409 от 12.04.2017 г. на Кмета на община Добрич, с която на осн. чл.194, ал.1 от ЗУТ е наредено, оспорващият, като собственик на имот с идентификатор №*****.***.**** по КК на гр. Добрич с административен адрес ул.***** №** да осигури свободен достъп в имота си за ремонт на покривна конструкция – поставяне на водосточни улуци по северната фасада на жилищна сграда с идентификатор №*****.***.****.*, собственост на К. и Д.О.. В заповедта е посочено, че достъпа до имота следва да бъде осигурен на 11.05.2017 г. и на 12.05.2017 г. в часовете от 9.00 до 17.00 часа. В жалбата се излагат съображения, че заповедта е незаконосъобразна, поради неспазване на установената форма, материална незаконосъобразност, съществено нарушение на административнопроизводствените правила и несъответствие с целта на закона. Моли, да се отмени същата. В жалбата се съдържа и ОСОБЕНО ИСКАНЕ за спиране на заповедта, тъй като в имота, собственост на жалбоподателя ще настъпят непоправими щети.

С оглед уточняване на претендираните от Т. вреди, същият е заявил, че тъй като дворът е облагороден и има градина с трайни и едногодишни растения, те ще се превърнат в строителна площадка и с това ще му се причинят вреди.

Ответникът не изразява становище по искането за спиране на заповедта.

Съдът като съобрази доказателствата представени от жалбоподателя, намира искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 409/12.04.2017 г. на Кмета на Община Добрич за редовно и допустимо. Подадено е от лице с активна процесуална легитимация и с правен интерес да иска произнасяне на съда на основание чл. 217, ал. 2 от ЗУТ, пред териториално и материално компетентния административен съд, поради което следва да бъде разгледано по същество.

Искането на Т.Х.Т. за спиране на допуснатото по силата на закона изпълнение на Заповед № 409/12.04.2017 г. на Кмета на Община Добрич е неоснователно. За да постанови това, Съдът съобрази представените доказателства, приложимите правни разпоредби и достигна до следните фактически и правни изводи:

Процесната заповед е издадена на основание чл.194, ал.1 от ЗУТ, поради което по силата на чл.217, ал.1, т.8 от ЗУТ е допуснато предварителното й изпълнение, т.е. не от административния орган, а по силата на закона. Искането за спиране на предварителното изпълнение по реда на чл.217, ал.2 от ЗУТ жалбоподателят основава на настъпването на необратими щети в имота му. Условията за спиране на допуснато предварително изпълнение на заповед по закон, са посочени в чл.166, ал.2 от АПК, към който препраща ал.4 от с.член, а това са вероятността от причиняване на оспорващия на значителна и трудно поправима вреда. От доказателствата по делото не може да се установи причиняването на такива значителни и трудно поправими вреди.  Тези вреди трябва да са различни от „повреди, причинени на недвижимия имот във връзка с изпълнението на работите“, които лицето, на което е осигурен достъп, е длъжно да отстрани веднага след завършване на работите, респ. да обезщети за причинените вреди, които не могат да бъдат отстранени, съгл. чл.194, ал.4  и ал.5 от ЗУТ. В случая такива не се твърдят и не се доказват, поради което искането за спиране се явява неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Видно от чл.194 ЗУТ, на каквото основание е издадена процесната заповед, ал.4 и 5 са предвидили задължения за незабавно отстраняване на всички повреди, причинени в имота във връзка със СМР и съпътстващите ги такива, свързани с осигуряване на свободния достъп до чужд имот, както и процедурата за парично обезщетяване. Т.е. вменено и задължение на лицето на което е осигурен достъп да отстрани всички повреди.

С оглед на горното и на основание чл. 217, ал. 2 от ЗУТ, Административен съд Добрич, VІ състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.Х.Т. *** за спиране изпълнението на Заповед № 409/12.04.2017 г. на Кмета на Община Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд гр. София.

 

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: