О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………..

 

гр. Добрич , 18.05. 2017 год.

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на осемнадесети май две хиляди и седемнадесета година  , в състав :

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа административно дело № 268 по описа на съда за 2017г.за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 135,ал.5 от АПК.

          Делото е образувано от Д.Т.В. ***, подадена чрез адв. И.Ж.,срещу отказ за сключване на договор за замяна въз основа на Заповед №46-342/25.02.2009г. на Министъра на земеделието и храните.

           Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства установи следното:

           Отказът да се сключи договор за замяна на земеделски земи въз основа на Заповед №46-342/25.02.2009г. на Министъра на земеделието и храните, обективиран в писмо изх.№ РД-05-818/25.04.2017г. се позовава на норми от ЗСПЗЗ. Цитираната заповед е издадена в производство по същия закон.

           С разпоредбата на §19,ал.1 от ПЗР на АПК/ДВ,бр.39 от 20.05.2011г./, индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му, както и отказите за издаването им,с изключение на тези на Министъра на земеделието и храните,могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота по реда на АПК.

           Отказът,който се обжалва в случая е на Директора на ОД „Земеделие“-Добрич,предвид което съдът намира,че делото не му е подсъдно и следва да бъде прекратено, като жалбата се изпрати на компетентния да я разгледа РС-Добрич.

            Предвид изложеното и на основание чл.135,ал.5 от АПК, Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по административно дело №268 по описа на АС -Добрич за 2017 год.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд-гр.Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 

 

 

                                                              Административен  съдия: