Р Е Ш Е Н И Е

300

гр. Добрич,  07.07.2017 год.

 

В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Добрички административен съд, състав, в публично заседание на двадесет и девети юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

при участието на секретаря М. Михалева разгледа докладваното от председателя административно дело № 267 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.54 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на М.Т.М. ***, подадена чрез адв. И.Ж. – ДАК  срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Балчик, изх. №17-156/10.04.2017 г. на Началник на СГКК гр. Добрич, с който е отказано изменение на КККР на гр. Балчик, състоящо се в промяна на границите между ПИ 02508.70.95 и 02508.70.103 по КК на гр. Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004 г. на ИД на АГКК.

Оспорващият счита отказа за незаконосъобразен. Твърди се, че АО е мотивирал отказа си с обстоятелството, че се иска прилагане на улична регулация по ПУП-ПР, за който няма данни да е одобрен, в мотивната си част, а е отказал на осн.чл.54 от ЗКИР – грешка и непълнота в КК. Счита, се че от формална страна издаденият административен акт е неясен. Релевират се доводи, че има основание за допускане на изменение на КККР – отстраняване на грешки и непълноти в КК, тъй като границите на имотите се отразяват съобразно документите за собственост и в КК тези граници от към улицата са нанесени неправилно. Моли, да се отмени процесния отказ и да се присъдят сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

              Ответникът, Началникът на Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) гр.Добрич, в представено писмено становище, счита жалбата за недопустима, неоснователна и недоказана. Сочи се, че границите на имота на жалбоподателя са напълно идентични с тези на ПИ с идентификатор 02508.70.95 по КККР на гр. Балчик, но посочената площ не отговаря на площта по КККР. Релевират се доводи, че регулационния план от 1960 г. е „неутвърден“, но и дори да е бил „утвърден“ е недопустимо да се иска подобно изменение на КККР, при положение, че има нова действаща регулация, одобрена през 2007 г.Моли да се отхвърли жалбата и да се потвърди издадения отказ.

          

 Заинтересованата страна Община Балчик не изразява становище по спора.

           Административният съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

          Със Заповед №300-5-5/04.02.2004 г. е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Балчик.

Видно от данните в преписката административното производство е започнало по инициатива на М.Т. Марчев, който на 11.10.2016 г. е подал заявление до СГКК-Добрич, с което е поискано отразяване на промяна в кадастралната карта за ПИ 02508.70.95 и ПИ 02508.70.103 и нанасяне на настъпила промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Към заявлението са приложени Проект за изменение на кадастрална карта, заедно с придружаващите го обяснителна записка, скици, документи за собственост, извадки от РП, протокол за трасиране на имотни граници, координатен регистър на изходните точки, удостоверение за проектни идентификатори и др.

Въз основа на подаденото заявление е открито производство по изменение на КК. В обяснителната записка на проекта е отразено, че изменението се състои в прилагането на част от уличната регулация, относно ПИ 02508.70.95, съгл. предходен РП, който не е утвърден към 20.10.1960 г. Промяната засяга и ПИ 02508.70.103 /второстепенна улица/, собственост на община Балчик. Посочено е, че след промяната двата имота запазват досегашните си идентификатори, като ПИ с проектен идентификатор 02508.70.95 става с площ от 1585 кв.м., при досегашни 1 396 кв.в, а ПИ с проектен идентификатор 02508.70.103 става с площ 103 кв.м. при досегашни по КК 291 кв.м.

Записката се придружава от скици-проекти за всеки от засегнатите имоти с отразяване на точните им граници и площи.

В тази връзка са представени нотариален акт за собственост върху недвижим имот №431/21.11.1960 г. с който за собственик на дворно място от 986 кв.м., представляващо парцел ІV-110, в кв. 22 по РП на кв. Васил Левски, гр. Балчик е признат Т. М. П.. С нот. Акт №158 от 11.02.1975 г. Т. М. П. е признат за собственик на дворно място от 940 кв.м., представляващо парцел ІІІ-110, в квартал 22 по РП на кв.В.Левски, гр. Балчик, в който участва с 720 кв.м. С-но Удостоверение за наследници №225/04.08.1993 г., Т. М. П. е починал на 22.07.1980 г. и е оставил за наследници: М. И. П.а – съпруга; Д. Т.Б. – дъщеря и М.Т.М. – син /жалбоподател в настоящото производство/.  С нот. Акт №81 от 23.10.1991 г. Д. Б. подава на своя брат ¼ ид.част от дворно място с площ от 1706 кв.м., с пл.№2408, заедно с ¼ ид.част от жилищната сграда. С нот.акт №80 от 23.10.1991 г., М. И. П.а продава на М.Т.М. ½ ид.част от дворно място, цялото с площ от 1706 кв.м., ведно с ½ ид.част от жилищна сграда, с пл. №2408. Т.е. М.Т.М. се легитимира като собственик на дворно място с площ от 1706 кв.м./по докуементи/ с пл. №2408 по плана на гр. Балчик.

Въз основа на представените доказателства е била изготвена скица-проект №15-566147/18.11.2016 г., върху която е отразена промяната, изцяло съответстваща на предложения проект. Посочено е, че изменението касае промяна в границите на двата поземлени имота.

Поисканото изменение на КК / в т.ч. и изготвената скица-проект/ е било съобщено на заинтересованото лице – Община Балчик, която в законоустановения срок не е подала възражение.

Като е отчел представените към проекта за изменение на КККР документи, Началникът на СГКК Добрич е установил, че искането е за прилагане на част от улична регулация, за която няма заповед за утвърждаването й, поради което и е отказал изменението на КККР на гр. Балчик, състоящо се в промяна на границите на ПИ 02508.70.95 и ПИ 02508.70.103 на осн. чл.54, ал.1 от ЗКИР.

За отказа е уведомен М.Т.М. ***, който е получил същия на 13.04.2017 г., а жалбата е постъпила в АГКК гр. Добрич на 21.04.2017 г., т.е. спазен е законоустановения срок за обжалване на отказа. Тя изхожда от лице с правен интерес от търсената защита и е срещу подлежащ на оспорване административен акт, поради което е допустима.

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, която установява следното: Със Заповед №6362/17.12.1957 г. е одобрен регулационен план на гр. Балчик. По този план ПИ с идентификатор 02508.70.95 по КККР на землището на гр. Балчик е част от имот с пл. №110, за който са отредени парцели ІІІ, ІV и V. Със Заповед №1223/12.10.1979 г. е одобрен ЗРП на гр. Балчик. По този план ПИ 02508.70.95 по КККР на гр. Балчик е планоснет като имот с пл. №292 в кв.19. За имот с пл. №292, както и за всички съседни на него имоти няма отредени самостоятелни парцели, същите са включени в парцел ХІІІ – „За жилищно строителство“  в кв.19. С Решение №474 по протокол №47/31.08.2006 г. и решение №719 по протокол №63/03.09.2007 г. на общински съвет Балчик е одобрен ПУП-ПРЗ на гр. Балчик. Имотът на жалбоподателя е с пл. №95, за който е отреден УПИ ХVІІ-70.95 в кв.20, границите на който напълно съвпадат с имотните граници на ПИ с идентификатор 02508.70.95 по КК на гр. Балчик. Според вещото лице квадратурата на имотите, както са описани по нотариалните актове отговаря на графичните очертания на УПИ, съобразно плана от 1957 г. Тези ПУП-ове след 1957 г. не са приложени и няма проведена улица. Сочи се, че има пътечка, която по никакъв начин не отговаря на параметрите на улицата, която е била одобрена с плана от 1957 г. Вещото лице отговаря, че материализираните граници на място не съвпадат с регулационните граници на имота през различните ПУП. Те са тези, които са отредени в КК. Сочи се от вещото лице обаче, че те по никакъв начин не кореспондират с РП от 1957 г.. По последния план от 2007 г. парцелите са отредени и тангират с имотните граници, които съществуват в КК. Уличната регулация не е приложена. Според вещото лице проекта за изменение съответства на плана за границите на имота от 1957 г. Съдът кредитира експертизата като обективно и компетентно дадена, въз основа на събраните доказателства и извършените от вещото лице справки и проучвания.

При така установените релевантни за изясняване на спора факти и обстоятелства, съдът приема следното от правна страна:

Отказа за изменение на КККР на гр. Балчик с изх. №17-156/10.04.2017 г. е издадена от компетентното по закон лице – началника на СГКК Добрич. Актът е постановен в предписаната от закона форма.

Съдът намира, че не са допуснати нарушения на материалния закон. Кадастралната карта представлява снимка на съществуващото положение, с оглед предвиденото в чл.2, ал.1 от ЗКИР. За да гарантира това, законодателят лимитативно е определил както източниците за данни за кадастралната карта като цяло – чл.41, ал.1 от ЗКИР, така и източниците на данни за границите на поземления имот – чл.43, а.1,т.5 от ЗКИР. Предназначението на кадастралната карта е да отрази действителното фактическо положение на имотите за местоположение, граници и размери. КК само констатира действителното фактическо положение и не създава, респ. отнема права.

За да се прецени наличието на непълнота или грешка към момента на постановяване на процесната заповед е следвало да се вземе предвид легалната дефиниция на §1, т.16 от ДР на ЗКИР /в последната й редакция – ДВ бр.57/2016 г./ - „непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние. В конкретния случай е поискано изменение на КК, представляващо изменение на границите на ПИ 02508.70.95 и ПИ 02508.70.103.

Видно от приетата и неоспорена от страните съдебно-техническа експертиза, има два действали предходни плана от 1957 г. и от 1979 г. И двата плана не са приложени и няма проведена улица. Според вещото лице материализираните граници на място са тези, които са отразени в КК, които според същия специалист обаче не кореспондират с РП от 1957 г. По последния план от 2007 г.парцелите са отредени така, че да тангират с имотните граници, които съществуват по КК. Според вещото лице, представеният проект за изменение на КККР до известна степен съответства на плана от 1957 г.. Т.е. се установява, че имотът на жалбоподателя не е отразен с границите, които има съгл. РП от 1957 г. /т.е. грешката е налична пред одобряване на КК/ и съобразно титули за собственост. За да е налице „приложен план“, съобразно ЗТСУ отм. е необходимо да е извършено плащане на регулационните сметки или фактическо заемане на придадените части и владение на същите повече от 10 години, при което владение настъпва съвпадение на регулационните и имотните граници. Безспорно в настоящият казус се установи, че процесната улица не се владее от жалбоподателя, и то в нито един момент, дори и при действието на плана от 1957 г. При действието на ЗТСУ /отм./ и ППЗТСУ /отм./, действието на съответния предходен план заедно с придружаващите го планове, схеми и профили се прекратява от деня на влизане на новия или изменения план /чл.92, ал.2 от ППЗТСУ/, относимо за плана от 1957 г. ЗУТ също е запазил текста на разпоредбата – чл.136, ал.3.

Извън горното, от приложената ръчно изчертана скица №605/11.05.1992 г. на община Балчик за имот с пл. №2408 е видно, че границите му са напълно идентични с тези на ПИ с идентификатор 02508.70.95 по КККР на гр. Балчик, независимо, че е посочена площ на имота 1706 кв.м., която площ обаче на отговаря на площта по КККР /т.е. площта е посочена според нотариалните актове/. В приложената скица-виза за проектиране №459/20.10.1960 г. за УПИ ІV-10, кв.22, също е отбелязано, че е издадена по „неутвърден проекто-регулационен план“. Т.е. е недопустимо да се иска подобно изменение на КККР, при положение, че има нова действаща регулация, одобрена през 2007 г.

Настоящият състав намира за неоснователно възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че мотивите на така постановения отказ не кореспондират на правния текст. Безспорно е, че е направен опит от страна на заявителя за прилагане на част от уличната регулация /видно и от Проекта за изменение на КР/, но това в действителност е искане за изменение на КККР поради грешка и непълнота. Но и такава липсва, тъй като както и по-горе бе посочено, съгл. §1, т.16 от ДР на ЗКИР /в последната й редакция – ДВ бр.57/2016 г./ - „непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние, а в настоящият казус действително състояние е това, което е отразено и в КК и в ПУП-ПРЗ на гр. Балчик, одобрен с решение №474 по протокол №47/31.08.2006 г. и решение №719 по протокол №63/03.09.2007 г. на Общински съвет Балчик.

Неоснователен е и довода, че е налице съгласие от община Балчик за извършване на исканата промяна. Представения Протокол за трасиране, означаване и координиране на ПИ 02508.70.95 по КК на гр. Балчик, по никакъв начин не удостоверява, че община Балчик е съгласна с процедираното изменение. Протокола е разписан от гл.архитект на общината, но съгласие следва да бъде дадено от Кмета на община Балчик, а такова липсва. Но дори и община Балчик да бе съгласна, то след като не са налице материалноправните предпоставки за допускана на изменение на КККР няма как същото да бъде допуснато.

Предвид горното и на осн. чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, Административен съд Добрич, VІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.М. ***  срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Балчик, изх. №17-156/10.04.2017 г. на Началник на СГКК гр. Добрич.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: