О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ ………..

гр. Добрич , 11.05. 2017 год.

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на единадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав :

      ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

като разгледа частно административно дело № 265 по описа на съда за 2017 год.,за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 217,ал.1,т.11,във вр.с ал.2 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /.

          Делото е образувано след разделяне на производството на по адм.д. №670/ 2017г. с определение на съдията-докладчик и е по молба от Д.П.Р. и К.В.Р. ***, подадена чрез адв. И.Ж., за спиране действието на Заповед №1179/ 18.11.2016г. на Кмета на община Каварна.

          С разпореждане от 10.05.2017г., съдът е определил срок за изправяне на установени нередовности по молбата.В срока-12.00 часа на 11.05.2017г. същите са отстранени.

         Съдът по искането съобрази следното:

          Настоящото производство по съществото си представлява вид обезпечение по оспорване законосъобразността на индивидуален административен акт,в случая Заповед №1179/18.11.2016г. на Кмета на община Каварна, постановена на основание чл.57а,ал.1,т.1,ал.3,ал.6 и ал.7 от ЗУТ,с която е наредил премахването на преместваем обект-„гараж и склад към него“, поставен на източната граница на имот с идентификатор35064.501.1125 по КККР на гр.Каварна, собственост на молителите. На молителите е определен 6-месечен срок от получаване на заповедта, доброволно да премахнат описания в нея преместваем обект.В заповедта е разпоредено,че при неизпълнение в указания срок,заповедта ще бъде принудително изпълнена.

          Съгласно разпоредбата на чл.217,ал.2 от ЗУТ,съдът може да спре изпълнението на административните актове по ал.1, с изключение на тези по т.2. Процесната заповед не попада в изключението по т.2,предвид което искането за спирането е допустимо,а разгледано, е основателно.

          В срещу Заповед №1179/18.11.2016г. на Кмета на община Каварна от настоящите молители е подадена жалба,по която е образувано адм.д. №670/16.  Оспорващите Д. и К. Ризови твърдят,че същата е постановена при неправилно прилагане на материалния закон и нарушение на процесуалните правила.Основният мотив в жалбата е,че постройката е изградена въз основа на надлежно разрешение,а нарушението,което е констатирано е по отношение местоположението на обекта.Настояват,че само части от обекта са извън разрешеното място,при което административният орган е следвало да даде предписание за привеждането му в съответствие с разрешението. Към настоящия момент, делото не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.

          В молбата за спиране действието на заповедта, уточнена писмено на 11.05.2017г., се настоява,че от констативния протокол,въз основа на който е издадена заповедта се установява твърдението,че само част от обекта е поставен извън петното,определено в разрешението.В случай,че заповедта бъде изпълнена и бъде премахната цялата постройка, то за Ризови ще настъпят сериозни имуществени вреди.В молбата се прави искане, като доказателство по делото да се ползват приложените към адм.д.№670/16 по описа на АС-Добрич документи -Заповед №1179/18.11.2016г. на Кмета на община Каварна и констативен протокол.Съдът не установи констативен протокол,с приложена скица.По делото обаче се съдържат други доказателства, едно от които  геодезическо заснемане от което е видно,че само част от обекта не е в съответствие с издаденото разрешение.  

          Предвид възможността,обектът да бъде приведен в съответствие с издаденото разрешение за поставяне,без да бъде премахнат изцяло, съдът прецени,че следва да уважи молбата.  

          Така мотивиран,съдът 

            

О П Р Е Д Е Л И:

 

          СПИРА  предварителното изпълнение на Заповед №1179/18.11.2016г. на Кмета на община Каварна, до решаване на спора по същество,с влязъл в сила съдебен акт.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          Препис от определението да се изпрати на страните.

                                                                                                        

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ  :