О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

10.05.2017г., град Добрич

Добрички административен съд, в закрито заседание на десети май, две хиляди и седемнадесета година в състав:       

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 264 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството е образувано по жалба на А. В. А. *** срещу отказ за отмяна на обезпечителна мярка по чл.208, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), издаден на 18.01.2017г. от К.Г.– старши публичен изпълнител при ТД на НАП, офис Добрич.

         При проверка за подведомствеността на жалбата, извършена по реда на чл.130, ал.1-4 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) съдът установи, че същата не подлежи на разглеждане от съд, а на друг орган, извън системата на съдилищата.

         Оспореният отказ за отмяна на обезпечителна мярка, наложена с постановление № 3161/2014/000065/12.11.2015г. на „В.К.Т.“ ЕООД, е издаден в производство по чл.208, ал.2, изр.1 от ДОПК, съгласно който отказът за отмяна на обезпечението може да бъде обжалван по реда на чл. 197 в 7-дневен срок от съобщаването му.     

Разпоредбите на чл.197, ал.1, към която препраща чл.208, ал.2, изр.1 от ДОПК, въвежда задължителното обжалване по административен ред на административните актове на публичния изпълнител, което е предпоставка за съдебното им обжалване. Нормите на кодекса определят, че компетентен да се произнесе по жалбата срещу постановения отказ за отмяна на наложена обезпечителна мярка е директорът на компетентната териториална дирекция, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок. В случая компетентен е директорът на ТД на НАП гр.Варна. Едва след като отказът на публичния изпълнител бъде обжалван по административен ред, съгласно чл.197, ал.2 от ДОПК, решението на директора на ТД на НАП – Варна може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на териториалната дирекция в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на публичния взискател. Нормата предвижда също, че непроизнасянето на решаващия орган (директора на ТД на НАП) в сроковете по ал. 1 се смята за потвърждение на постановлението, което може да се обжалва в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне

         Административният съд би бил компетентен да се произнесе само при наличие на данни за това, че актът на публичния изпълнител е бил обжалван пред директора на ТД на НАП и същият е постановил решение или не се е произнесъл. По делото не са представени такива доказателства, а и в жалбата не се навеждат доводи в тази насока. Предвид констатацията, че не е спазен процесуалния ред за обжалване на акта на публичния изпълнител, постановен в производството по чл.208, ал.2 от ДОПК и при липса на данни същият да е бил обжалван по административен ред, жалбата следва да се изпрати по компетентност на директора на ТД на НАП гр.Варна за произнасяне по нея и да се остави без разглеждане от съда като производството по делото се прекрати.

Воден от горното и на основание чл. 130, ал. 4 от АПК вр. § 2 от ДР на ДОПК, Административен съд –Добрич, ІV състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА по компетентност на директора на ТД на НАП гр.Варна жалбата на А. В. А. *** срещу отказ за отмяна на обезпечителна мярка по чл.208, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), издаден на 18.01.2017г. от Красимира Горанова-Ташева – старши публичен изпълнител при ТД на НАП, офис Добрич.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. В. А. ***, по която е образувано адм.д. № 264/2017г. по описа на АдмС-Добрич и

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните и от органа, на който делото е изпратено с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: