О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ……………….29.05.2017 год., гр. Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание, на двадесет и девети май две хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от съдия Красимира Иванова адм. дело № 256 по описа на АдмС - Добрич за 2017 г., намира следното :

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 1009/ 03.05.2017 г. от  П.Ж.П.,***, подадена чрез адв. Д.К., съдебен адрес:*** Освободител 23а срещу Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони с изх. № 01-6500/276 2/30.03.2017 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

Към жалбата са липсвали доказателства за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд - Добрич, дължима на основание т. 2б, б. “а” от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.

Жалбата е била подадена чрез пълномощник, но към нея са липсвали доказателства за упълномощаване на подалия я адв. К.. 

С оглед горното, съдът е дал на жалбоподателя седемдневен срок от получаване на съобщението да:

1.         Представи доказателства за внесена по сметка на Административен съд Добрич сума от 10 лв. /петдесет лева/, представляваща държавна такса по подадената жалба.

2.         Представи доказателства за упълномощаване на адв. Д.К. да го представлява по подаване на жалбата срещу конкретното Уведомително писмо и образуваното по тази жалба съдебно производство, както и да потвърди действията по подаване на жалбата,

като му е указал, че при неизпълнение указанията на съда в срок – производството по делото ще бъде прекратено, а жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Съобщението, съдържащо указание за задълженията на лицето за изправяне на нередовностите, е изпратено до жалбоподателя, на неговия постоянен адрес, като П.Ж. е получил съобщението лично на 09.05.2017 г. В указания срок изправяне не е последвало.

С оглед горното и на основание чл. 158, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 151, т. 2 и 3 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено, поради което съдът

 

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1009/ 03.05.2017 г. от  П.Ж.П.,***, подадена чрез адв. Д.К., съдебен адрес:*** Освободител 23а срещу Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони с изх. № 01-6500/276 2/30.03.2017 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.    

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: