Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

290

гр.Добрич,  29.06.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

               Административен съд - Добрич, ІІІ кас. състав в публично съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                      ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, изслуша докладваното от съдия Т. МИЛЕВА касационно административно дело № 255/ 2017 год.

            Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на “ДЕЙЗИ ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Кранево, общ. Балчик, ***, представлявано от управителя Ю.Ц.Н.  срещу Решение № 37/09.02.2017 год. по НАХД  № 298/2016 г.  по описа на РС-Балчик,  с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-205043/28.07.2016 год. на  Зам. Директора на  ТД на НАП -Варна, с което за извършено нарушение на чл.33, ал.1  от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. на МФ  на жалбоподателя е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на осн. чл.185, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДДС.

 В жалбата се твърди, че решението е неправилно. Сочи се, че е неправилен извода на въззивният съд, че в случая не е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Моли се да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

            Ответникът – ТД на НАП Варна не изразява становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба, като счита, че решението на районния съд е законосъобразно.

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява неоснователна.

            За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63  пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК, след преценка на доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218 ал. 2 АПК, съдът намира за установено следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от “ДЕЙЗИ ” ЕООД   срещу Наказателно постановление № 16-205043/28.07.2016 год. на  Зам. Директора на  ТД на НАП -Варна с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006г на МФ, като вида и размера на наказанието са определени по чл.185,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДДС . 

В решението си районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, пълно и точно е изяснена фактическата обстановка, като са събрани категорични и безспорни доказателства, установяващи вината на жалбоподателя и допуснатото административно нарушение. Приел е, че законосъобразно, правилно и справедливо АНО е определил размера на имуществената санкция към минимума на предвиденото в законовия текст, като е изложил подробни съображения защо не може да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Въззивният съд е отговорил обстойно на всички изложени пред него в жалбата възражения.

Изложените доводи от районния съд  се споделят изцяло от настоящата инстанция.

В касационната жалба е направено единствено възражение, че е неправилен извода на въззивния съд, че в случая е неприложима разпоредбата на чл.28 ЗАНН, като настоящият състав на съда намира това възражение за неоснователно. Районният съд обстойно и мотивирано е изложил доводи, защо не следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, които изцяло се подкрепят от настоящият състав.

Предвид изложеното, касационната инстанция намира, че обжалваното решение на районния съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

   Воден от гореизложеното, Добричкият административен съд, ІІІ кас. състав:

                                                      

                                                          Р  Е  Ш  И:

        

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 37/09.03.2017  г. по НАХД № 298/2016 г. на Районен съд – Балчик.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        2.