Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич, 18.10.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на деветнадесети септември  две хиляди и седемнадесета година в ІІ кас.състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                           2. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА  и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА,разгледа докладваното от съдия М. Георгиева кас.адм.дело №251/ 2017 г. по описа на АдмС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от В.И.А. ***,срещу решение  по н.а.х.д. № 1211/2016 г. по описа на РС-Добрич,с което е потвърдено НП № 28-0000337/25.08.2016г. на Началника на ОО “АА”-Добрич. Касаторът иска съдът да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е постановено в нарушение на материалноправния закон,при съществени процесуални нарушения и е необосновано.В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. Е.Вутова.

          Ответникът, в депозиран писмен отговор, оспорва касационната жалба.

           Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.Решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно, предвид което следва да бъде оставено в сила.

           След цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

           Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора в настоящото производство срещу наказателно постановление № 28-0000337/ 25.08.2016г. на Началника на ОО “АА”-Добрич,с което за  нарушение на чл.34, §4,изр.2 от Регламент(ЕС) 165/2014, на основание чл. 93в,ал.12,предл.1,от ЗАвПр  му е наложено наказание “глоба” в размер на 1500 лева .

           С Решение № 83/27.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1211/2017г. РС-Добрич е потвърдил наказателното  постановление. В мотивите си съдът е приел, че при съставянето на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени процесуалните правила и норми.Деянието е подведено правилно от наказващия орган под хипотезиса на сочените в наказателното постановление правна норма. Постановлението е издадено от оправомощен за това наказващ орган.АУАН е надлежно връчен на нарушителя и съдържа необходимите реквизити по чл.42 ЗАНН. Съдът е приел за установена по делото фактическата обстановка,описана в постановлението и в  АУАН,след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът е направил извода, че именно въззивникът е извършил вмененото му нарушение и правилно административно -наказващият орган е ангажирал неговата административнонаказателна отговорност.Като е достигнал до този правен извод,съдът правилно е приложил материалния закон, при липса на съществени нарушения на процесуалните правила и съответно не е налице касационно основание за отмяна на процесното решение.

          След преценка на събраните доказателства настоящият касационен състав възприема в цялост фактическата обстановка, установена от въззивния съд.На касатора е наложена глоба за това, че на 27.07.2016г. около 08.10 ч. на главен път от гр.Варна за  гр.Добрич, на 5-ти километър,управлява автобус марка Темза Даймонд с рег.№СА 4034 ВА от категория М3,като изпълнява обществен превоз на пътници по редовна автобусна линия София-Варна-Добрич,като извършва екипно управление и не е осигурил смяната на тахографски  лист по такъв начин, че данните за управление или почивка да се записват върху тахогравския лист на водача,който в момента управлява превозното средство. 

         Твърденията в касационната жалба са за нарушения на материалноправния закон и  съществени процесуални нарушения, без да се  сочат  конкретни пороци на самото решение,предмет на настоящото производство.Липсват доказателства, от които установената фактическа обстановка да се обори. Ето защо, правните съображения на районния съд се споделят напълно от настоящия състав.

            Касационният състав установи,че възраженията в жалбата съвпадат с тези във въззивната жалба и по всички тях съдът се е произнесъл,като е изложил мотивирани правни съждения.Съдът е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение.Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираните нарушения.

             Неоснователно е възражението,че правната квалификация на нарушението е неправилно определена.В наказателното постановление като нарушена е сочена нормата на чл.34,§4,изречение 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014г.,чийто текст гласи: „Когато на борда на превозното средство,оборудвано с аналогов тахограф,  има повече от един водач,водачите нанасят необходимите изменения в тахографските листове, така че съответната информация да бъде  регистрирана в тахографския лист на водача,който действително управлява превозното средство.“ Районният съд също е цитирал текста на нормата и е установил,че в обстоятелствената част на постановлението е описана фактическа обстановка, която не  съответства на задължението, определено в нормата.Неспазването на това задължение правилно е квалифицирано като деяние,с което се нарушава нормата на чл.34,§4,изречение 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014г. Безспорно по делото е установено,че автобусът се управлява от двама водачи, вписани в пътния лист, и по време на проверката,санкционираният е управлявал с тахографския лист на другия водач.В този смисъл е без значение за нарушението, дали вторият водач е бил в автобуса към момента на проверката.От доказателствата по делото е видно,че автобусът е оборудван с аналогов тахограф,при което касаторът, който е действително управляващия водач, е следвало да постави своя тахографски лист. За визираното нарушение,правилно на В.А. е наложена глоба по чл.93в,ал. 12, пр.1.Глобата е законоустановена и не подлежи на преразглеждане, както правилно е отбелязал решаващият съд.       

            При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 83/ 27.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1211/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: