Р Е Ш Е Н И Е

 

357

гр. Добрич, 06.10.2017 год.

 

В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Административен съд - Добрич, в публично заседание на дванадесети септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря Стойка Колева разгледа докладваното от председателя административно дело № 250 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на И.П.Ч. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 01-6500/2148/04.04.2017г. за отказване на плащане по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016г.“, издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, И.Б, с което Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция отказва плащането по заявление с УИН 08/170114/76149 и едностранно прекратява сключения с жалбоподателя Договор № 4556/07.05.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014г-2016г.“, на основание т.4.4, букви „б“, „в“, „г“, „ж“, „з“, „и“ от същия.

Жалбоподателят твърди, че е бил изряден при изпълнението на сключения договор и счита, че изложените в уведомителното писмо фактически обстоятелства, поради които му е отказано плащане, са неточни и неправилни. Настоява, че неизпълнението на договора за изработване и доставка на пчелни кошери от „Родопски дом“ ООД е причина за забавянето. Твърди, че изпълнил останалата част от инвестицията, понеже заселил закупените отводки в свои кошери, налични в пчелина. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.Елена Вутова поддържа жалбата и прави искане уведомителното писмо да бъде отменено и претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът, заместник-изпълнителния директор на Държавен фон „Земеделие“, в писмено становище от 01.06.2017г. оспорва допустимостта на жалбата с твърдението, че спорът е гражданско-правен, алтернативно излага подробни съображения за неоснователност на жалбата и прави искане тя да бъде отхвърлена. В съдебно представляван от старши юрисконсулт Г.Б., оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд – Добрич обсъди доводите на страните във връзка с приетите по делото доказателства и намира следното:

Жалбата е допустима.

В самото писмо липсва указание, че подлежи на оспорване по административен или съдебен ред, съответно не е посочен и срок, в който може да бъде оспорено. Същото е съобщено на 11.04.2017 (л.124), а жалбата срещу него е постъпила на 20.04.2017г., т.е. в  законоустановения срок.

 Жалбата е подадена срещу годен за оспорване административен акт. Договор № 4556/07.05.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014г-2016г.  е сключен и изпълняван по предварително обявени административни правила, установени в Наредба № 9/19.11.2013г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014-2016г. и затова правоотношението между страните по него има административно-правен характер.  Не може да се приеме, че клаузите на този договор са в резултат от свободно договаряне и съвпадение на две насрещни волеизявления. Предметът на договора представлява подпомагане чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от публични средства затова и контролът по изпълнените на договора и последиците от неговото неизпълнение също имат изцяло административно-правен характер. По тези съображения, съдът намира за неоснователно възражението за недопустимост на жалбата, поради липса на годен за оспорване на административен акт, поради наличие на гражданскоправно, а не на административно-правоотношение.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна по делото се установи, че по силата на сключения с ДФ“Земеделие“ Договор № 4556/07.05.2014г. и Приложение № 1 към него жалбоподателят е получил одобрение за финансово подпомагане по мярка Б "Борба срещу вароатозата" и мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" за трите предвидени дейности:  закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина;  поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства и за закупуване на пчелни майки;

Одобрената сума за трите дейности е в общ размер на 10 444,80 лева. С Анекс от 05.06.2014г. са извършени промени в стойностите на финансовото подпомагане по отделните мерки, като общо одобрената финансова помощ е изменена от 10 444, 80 лв. на 9 508, 48 лева.

На 25.08.2014г. жалбоподателят е подал заявление за плащане  с УИН:08/170114/76149, към което е представил договори и фактури като доказателства за извършване на одобрените с договора дейности.

С Уведомително писмо от 10.09.2014г. изпълнителният директор на ДФЗ е констатирал нередовности в представените документи и е изискал от жалбоподателя допълнителни документи – фактури, за извършените от него плащания към доставчици, удостоверяващи закупуването на 50 бр. кошери тип Дадан Блат комплект и плащането на 66 броя пчелни майки. Издадена е и заповед № 276604/16.09.2014г. за извършване на проверка на място. По делото е представен контролен лист за извършена проверка на място, от който се установява, че Г.П.- експерт в РТИ Варна посетила на 17.09.2014г. пчелина на жалбоподателя с № 9488-0120, намиращ се в с.Каблешково, община Тервел, обл.Добрич и установила  наличието на 54 броя функциониращи стари кошери, с номера от 1 до 54 , а някой кошери без номера. Били налични 50 бр. майки и 50 бр. отводки, но  нови кошери липсвали. По повод констатациите при проверката жалбоподателят е съставил декларация от 17.09.2014г., с която е дал обяснения за състоянието на наличните кошери и пчелни семейства и е потвърдил, че 50 бр. кошери тип Дадан Блат комплект не се намират в пчелина.

По делото са представени договор за изработка на 50 бр. кошери Дадан Блат, сключен на 10.06.2014г. с „Родопски дом“ ООД гр.Батак, в който е определен срок за изработка до 31.07.2014г., Приемо-предавателен протокол (л.77) от 11.08.2014г., съставен между „Родопски дом“ ООД и И.П.Ч. за предаване на 50 бр. нови кошери тип Дадан Блат със съответната комплектовка, в който е записано, че няма забележки по качеството на стоките. Представена е декларация ( без дата) от „Родопски дом“ ООД до жалбоподателя, че изпълнението на поръчката ще се осъществи до 22.09.2014г., поради невъзможност на фирмата да я изпълни в уговорения срок. Жалбоподателят е представил и договор от 15.05.2014г., сключен с Ц.С.от гр.Шумен – лицензиран производител на пчелни рояци, за покупко-продажба на 50 бр. пчелни отводки и приемо-предавателен протокол от 04.07.2014г. за предаване на закупените пчелни отводки.

На 24.09.2014г. жалбоподателят подал заявление до Фонда (л.15), в което посочил, че не е получил кошерите, които по-рано заявил за плащане и е поискал отсрочване до април 2015г.

На 13.10.2014г. Дирекция „Противодействие на измамите“ е подала до изпълнителния директор на ДФЗ информация за несъответствията в представените документи с констатациите при проверката на място. По този повод на 12.03.2015г. директорът на ДФЗ Р.П.е изпратил сигнал с изх. № 01-1100/257 до Окръжна прокуратура Добрич за проверка за евентуално престъпление. В сигнала, намиращ се на л.6, том І от досъдебно производство № 32/2015г., изпълнителният директор на ДФЗ е констатирал горните обстоятелства и е посочил също, че при проверка на място, на 18.02.2015г. било установено, че новите кошери са налични в пчелина на жалбоподателя, но Дирекция „Противодействие на измамите“ била изразила съмнения, че в заявлението за плащане са декларирани неверни данни. Тези съображения мотивирали изпълнителния директор на ДФЗ да подаде сигнал до съответната прокуратура за евентуално извършено престъпление от жалбоподателя. С Постановление от 18.06.2015г. срещу жалбоподателя е образувано досъдебно производство, приключило на 18.11.2016г. с Постановление за прекратяване на наказателното производство. Няколко месеца по-късно, на 04.04.2017г. е издадено процесното уведомително писмо, с което на основание чл.36, ал.2, т.2 и т.4 от Наредба № 9/2013г., ДФЗ-РА е отказала плащането на одобрените разходи и е прекратила договора.

Като съобрази горните обстоятелства съдът намира, че отказът за плащане по договора е правилен и законосъобразен. Законосъобразно е извършено е едностранното прекратяване на договора.

Неоснователно е възражението, че реално разходите са извършени и затова ДФЗ следвало да изпълни заявката за плащане. От доказателствата по делото е видно, че жалбоподателят не е изпълнил основното си задължение по сключения договор, установено в т.4.15 и т.4.19 да предостави на Фонда необходимата информация и документи, свързани с осъществяването на инвестицията, както и да уведомява писмено Фонда незабавно след настъпването на обстоятелства от значение за изпълнението на договора. Без съмнение е, че добросъвестното изпълнение на горепосочените задължения към ДФЗ изисква  предоставяната на Фонда информация да вярна, т.е. представените документи да отразяват настъпването на действителни факти.

В случая не може да се приеме, че жалбоподателят е предоставил коректна информация на Фонда. Напротив, декларирал е , че е изпълнил цялата инвестиция, а всъщност не е направил това. От значение за отказа за плащане в случая е  представянето на неверни данни, обективирани в нарочно съставен приемо-предавателен протокол от 11.08.2014г., с който жалбоподателят е удостоверил, че е получил от доставчика си 50 броя нови кошери, а в действителност подобно приемане не се е състояло.

Обстоятелството, че деянието не е квалифицирано като престъпление по Наказателния кодекс и образуваното досъдебно производство е прекратено, не означава, че жалбоподателят е бил изряден в изпълнението на задълженията си по сключения с ДФЗ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Затова съдът намира, че административният орган правилно е преценил, че са налице основанията да откаже изплащане на цялата помощта, съобразно т.4.4 от договора. По делото се установи, че са налице всички посочени в уведомителното писмо предпоставки да се откаже плащане на помощта, тъй като жалбоподателят не само е укрил факти и обстоятелства от значение за изпълнението на инвестицията по одобреното заявление за подпомагане, но и при проверката на място се установява, че наличните в пчелина му функциониращи кошери, за които твърди, че е настанил новозакупените отводки, не са били маркирани в съответствие с действащото национално законодателство.

При извършване на служебната проверка за законосъобразност по чл.168, ал.1 от АПК, съдът установи, че уведомителното писмо е издадено от компетентен орган. С чл.20а, ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители е предоставена възможност на изпълнителния директор на ДФЗ-РА да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. Видно от Заповед № 03-РД-676/16.03.2017г.(л.157), с т.2, предл.7 от същата, изпълнителният директор на ДФЗ, Живко Живков е делегирал на заместник-изпълнителния директор, И.Б, правомощието да издава уведомителни писма за отхвърляне на заявките за плащания.

Не се установиха допуснати съществени процесуални нарушения в административното производство по Наредба № 9/2013г., които да послужат като основание за отмяна на уведомителното писмо. Същото е издадено в изискуемата писмена форма и съдържа мотиви, от които да се разбере защо е отказано изплащането на помощта и защо договорът се прекратява. Фактическите констатации, изложени в тази връзка, съответстват на правните основания, посочени в УП. Съгласно т.7.1, б.“г“ от Договора при отказ на Фонда да изплати финансова помощ на основание т.4.4 от договора, същият се прекратява. Установените по делото фактически обстоятелства, установяват безспорното наличие на основанията  т.4.4, букви „г“ и „з“ за отказване на плащането, а именно укриване на факти и обстоятелства от значение за инвестицията и немаркиране на кошерите в пчелина според изискванията на законодателството.

По изложените съображения съдът намира, че уведомителното писмо е правилно и законосъобразно, а жалбата е неоснователна. Същата следва да се отхвърли.

Съдът констатира, че неправилно е събрал държавна такса по делото в размерите по чл.27, ал.6 от ЗУСЕСИФ. На основание чл.253 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК следва да измени Разпореждане от 03.05.2017г. по отношение размера на определената държавна такса, като определи такса в размер на 10 лв., а горницата над 10 лева да се върне на жалбоподателя на посочена от него банкова сметка.

***равените от него разноски за юрисконсултско възнаграждение. На основание чл.143, ал.4 от АПК разноски на ответника се дължат в минималния размер от 100 лв., определен съобразно чл.24 от Наредбата за правната помощ във връзка с чл. 78, ал.8 от ГПК и чл.144 от АПК.

Така мотивиран и на основание чл.173, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Добрич

                                  Р   Е   Ш   И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Ч. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 01-6500/2148/04.04.2017г. за отказване на плащане по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016г.“, издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, И.Б.

ОСЪЖДА И.П.Ч. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 100 /сто/  лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.

ОТМЕНЯ разпореждане от 03.05.2017г., по адм.д. № 250/2017г. по описа на АдмС-Добрич, в частта му с която е определена държавна такса в размера над 10 лева.

ДА СЕ ВЪРНЕ на И.П.Ч. с ЕГН ********** *** по посочена от него банкова сметка ***,45 лева / деветдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща надвнесена държавна такса над дължимата от 10 лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 ( четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд.

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: