Р Е Ш Е Н И Е

1

03.01.2018 г., гр.Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, шести състав, в публично заседание на четиринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТЕОДОРА МИЛЕВА

При участието на секретаря Мария Михалева, разгледа докладваното от съдия Т.Милева адм. дело №249 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по жалба на П.Ж.П. ***, подадена чрез пълномощник - адвокат М. В. от ДАК, против уведомително писмо изх. № 01-6500/276-2 от 30.03.2017 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" -гр. София, с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по мярка 214 "Агроекологични плащания" (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., направление "Биологично растениевъдство", за кампания 2016 г.

Жалбоподателят оспорва административния акт като нищожен, недопустим, неправилен и незаконосъобразен, постановен от лице без представителна власт, при неизяснена фактическа обстановка, в противоречие с материалния закон и при нарушаване на процесуалните правила при извъшване на проверката и издаване на атакувания АА. Твърди се, че от оспореното уведомително писмо не е ясна волята на административния орган, неговите конкретни констатации от конкретно извършени проверки. Посочените правни норми не кореспондират с действителната фактическа обстановка.

                    На 02.05.2017 г. от страна на ДФЗ е издадено ново уведомително писмо с изх. №01-6500/276 с което поради допусната фактическа грешка е отменено изцяло УП №01-6500/276-2 от 30.03.2017 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" -гр. София. С повторно издаденото УП отново е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по мярка 214 "Агроекологични плащания" (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., направление "Биологично растениевъдство", за кампания 2016 г.

                  В проведеното първо съдебно заседание по делото от страна на оспорващия е заявено, че изцяло се оспорва и постановеното допълнително УП по изложените в жалбата основания. В хода по същество се изразява становище, че от събраните доказателства не се установява какви проверки са извършени и какво е констатирано от административния орган. Сочи се, че е налице нарушение от страна на служители в ОСЗ Крушари, където са заявени обработваните площи, тъй като за оспорващия не е станало ясно извършеното очертаване и че има несъответствие със заявените площи и очертани такива от предходните години. Моли за отмяна на оспорения акт и за присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

Ответникът - заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", представя административната преписка по издаване на оспорения акт. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна, необоснована и недоказана и моли за отхвърлянето й от съда. Ангажира доказателства. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представя писмени бележки.

Настоящият съдебен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

П.П. е земеделски стопанин по смисъла на § 1, т. 23 от ДР на ЗПЗП, регистриран с УРН 211027 в ИСАК, с право да кандидатства за подпомагане по мярка 214 "АЕП" от ПРСР за периода 2007 г. - 2013 г., за извършване на агроекологични дейности, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 11/06.04.2009 г., като няма спор, че същият е одобрен за участие по тази мярка с площ 1,20 ха през кампания 2012 г., с поемане от кандидата на 5-годишен ангажимент за извършване на агроекологични дейности.

С общо заявление за подпомагане от 12.04.2016 г. и заявление за подпомагане 2016 - форма за физически лица, подадено на 27.05.2016 г. до ДФ "Земеделие", жалбоподателят е направил искане за финансово подпомагане по схеми и мерки за подпомагане, една от които по мярка 214 "АЕП" от ПРСР 2007-2013 г., направление "Биологично растениевъдство". В попълнената "таблица на използваните парцели 2016 г. " от заявлението е декларирал за подпомагане по мярка 214 "АЕП" парцел в землището на с. Полк. Дяково с площ 1.20 ха. При извършена автоматична проверка на данните от заявлението е установено, че не са декларирани същите площи по мярка 214, спрямо декларираните от предходните години. Жалбоподателят е удостоверил с подписа си върху посочената страница, че е запознат с установената грешка.

С писмо изх. № 01-6500/276 от 19.01.2017 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, жалбоподателят е уведомен, че ДФ "Земеделие" открива производство по издаване на административен акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 214 "АЕП", по направление "Биологично растениевъдство", тъй като при извършените административни проверки на основание чл. 65, ал. 1 от Наредба № 11/06.04.2009 г. и след направено автоматично географско сравнение на одобрените/референтните парцели по мярка 214 "АЕП" и тези, които са заявени по мярката през текущата кампания в ИСАК, процентът на припокриване на площта от пресичане на заявените през текущата кампания парцели спрямо одобрените/референтните парцели е 82.50 %., което е нарушение на нормата на чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата на развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Към писмото е приложена таблица - приложение 1, с подробно описание на заявените в текущата кампания площи и географското им припокриване с одобрените (референтни) парцели. Писмото е получено на 31.01.2017 г. лично от жалбоподателя. На 07.02.2017 г. е подал възражение с доводи и съображения, че през 2011 г. е засадил 12 дка орехова овощна градина на собствената си земя в реални граници, като при засаждането им се е ръководил от скицата и нотариалния акт. След засаждането в стопанската 2011/2012 г. е кандидатствал по мярка 214, като през следващите четири години до 2016 г. е очертавал земята без да е имал проблеми. През 2016 г. е бил уведомен при очертаването на земята, от ОСЗ Крушари, че част от ореховата градина от 12 дка не се намира в собествения му имот. Оспорващият е установил, че горския пояс който разделя отделните масиви не е изобразен правилно на скицата, поради което и това автоматично е довело до неправилно засаждане на част от ореховата градина и излизането и от реални граници. Във връзка с горното установяване е извършил заменка със собственика на парцела, който реално е обработвал четири години. Поради което и се счита, че несъответствията са изгладени и подаденото заявление за 2016 г. е за земя, която реално се ползва.

На 30.03.2017 г. е издадено оспореното в настоящото съдебно производство уведомително писмо изх. № 01-6500/276-2 от зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен поетия от него агроекологичен ангажимент по мярка 214 "АЕП" от ПРСР за периода 2007-2013 г., направление "Биологично растениевъдство", за кампания 2016 г.. На 02.05.2017 г. е издадено ново УП с изх. №01-6500/276 на Зам. изпълнителния директор на ДФЗ с което се отменя изцяло цитираното по-горе уведомително писмо, поради допусната техническа грешка и се заменя с настоящото. От фактическа страна актът е обоснован с извършените административни проверки, включващи автоматично географско сравнение на одобрените/референтните парцели по мярка 214 "АЕП" с тези, които са заявени по направлението през кампания 2012 г. в ИСАК, при които е констатирано припокриване на площта от пресичане в размер на 82.50 %, с което е прието, че са нарушени разпоредбите на чл. 24, ал. 1, във вр. с чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г. Одобрените/референтни парцели, с посочване на номер на БЗС и площ, заявените парцели в текущата кампания, с посочване на номер на БЗС и площ, и площта от пресичане (географско пресичане между одобрените площи и тези, заявени в текущата кампания), съответно процентът на припокриване на площта от пресичане на заявените през текущата кампания парцели, спрямо одобрените/референтните парцели за участие по направление "Биологично растениевъдство", както и начина на неговото изчисляване, са отразени в приложение № 1 - неразделна част към уведомителното. В случая одобрените (референтните) парцели са с обща площ 1.20 ха, а заявените за текущата кампания 1.19 ха, като общата площ от пресичане (географско пресичане между одобрените площи и тези, заявени в текущата кампания) е общо в размер на 0.99 ха или 82.50 %, припокриване на площта от пресичане на заявените за подпомагане през 2016 г. спрямо одобрените за участие по мярката. Като правно основание за издаване на акта са посочени разпоредбите на чл.63, ат.1 във връзка с чл.77, т.4, б. „В“ от Регламент ЕС №1306 на ЕП и С от 17.12.2013 г. и чл.18, ал.3, т.4 от Наредба № 11/06.04.2009 г. Оспореното уведомително писмо /от 30.03.2017 г./ е получено лично от жалбоподателя на 18.04.2017 г. Жалбата до съда против акта е подадена на 02.05.2017 г. УП с изх. №01-6500/276 от 02.05.2017 г. на Зам. изпълнителния директор на ДФЗ с което се отменя изцяло цитираното по-горе уведомително писмо, поради допусната техническа грешка не е връчено на оспорващия. В открито с.з. е направено изявление, че същото се оспорва.

В хода на съдебното производство е извършена съдебно-техническа експертиза, заключението по която е прието без оспорване от страните по делото. Вещото лице е констатирало, че е одобрена през 2012 г. площ от 1,20 ха. Като за периода 2012-2016 г. жалбоподателят е кандидатствал по мярка 214 от АЕП от ПРСР 2007-2013 г., като за подпомагане е заявен само един БЗС/парцел с площ 1,2 ха. През 2016 г. отново е заявена за подпомагане 1,2 ха, като е налице частично географско съвпадение в местоположението на БЗС, одобрено с УП от 2012 г., като това съвпадение е върху 0.99 ха. /82,50%/. Вещото лице е установило, че очертаването за кампании 2012, 2013, 2014 и 2015 г. за с. Полк. Дяково е извършено по ортофотоплана от 2011 г., а за кампания 2016 г. е извършено върху ортофотоплана от 2015 г. като и при двата ортофотоплана допустимият слой за подпомагане за БЗС/парцела му не се е променил. Променено е очертаването за кампания 2016 г., което засяга географското местоположение на одобения от 2012 г. парцел. Констатирано е несъответствие в географското местоположение от 17,5% спрямо заявената площ. В съдебно заседание вещото лице уточнява, че има два периода на облитане. Като едното е заснемане, а другото очертаване. За заснемането е приета наредба, която казва, че 20% от територията на България трябва да се обновява. Това е спазено, направено е на пет години, подложката върху която се извършва очертаването е опреснена. Картната основа от 2011 г. и от 2015 г. географски се припокриват. В.л. заявява, че през 2012 г. не е очертано правилно. През 2016 г. вече е поискано от жалбоподателя да влезе в истинските си граници, тогава е бил уведомен, че 17,2% излиза извън площа, като той е разписал процесния протокол. Обеснява се подробно от вещото лице, как и от кого се прави очертаването. Сочи се, че след като се извърши очертаването се прави автоматична проверка още при очертаването, като бенефициента може да коригира своите грешки докато е още там. Няма извършени проверки на място.

Въз основа на така установените факти, съдът от правна страна приема следното:

Жалбата е подадена пред надлежен съд, от надлежно легитимирано лице, в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

При извършената съдебна проверка съобразно разпоредбата на чл. 168 от АПК, съдът приема, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма, административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно ЗПЗП и Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие", фондът е самостоятелно юридическо лице, което работи на извънбюджетна сметка, акредитиран в качеството му на изпълняващ функциите на единствена разплащателна агенция за Република България. Разплащателната агенция извършва всички плащания на територията на страната от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство - чл. 2б, ал. 2 от ЗПЗП. Съгласно чл. 20а, ал. 1 и, ал. 2 от ЗПЗП, изпълнителният директор на фонда, който е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция, организира и ръководи дейността й и я представлява. По силата на чл. 20а, ал. 4 от ЗПЗП, изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност.

Оспореното уведомително писмо е издадено от компетентен орган - заместник- изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", на когото със заповед № 0З-РД/323/11.03.2015 г. изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" е делегирал на основание чл. 20, т. 2 и т. 3, и чл. 20а, ал. 1, ал. 2 и, ал. 4 от ЗПЗП правомощията си на изпълнителен директор да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане до кандидатите за финансово подпомагане, съгласно чл. 1 от Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, и да издава и подписва актове за прекратяване на агроекологичния ангажимент по мярка 214 "АЕП" (т. 1 и т. 7 от заповедта).

Актът е издаден в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите по чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити. От фактическа страна е обоснован с извършените административни проверки и автоматичното географско сравнение на одобрените/референтните парцели по мярка 214 "АЕП" с тези, заявени по направлението през текущата кампания в ИСАК, при които е констатирано припокриване на площта от пресичане в размер на 82.50 %, в нарушение на изискването по чл. 24, ал. 1 във вр. с, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г. за географско припокриване на поне 90 % от площта, за която има поет агроекологичен ангажимент, като в приложение 1 - неразделна част към уведомителното писмо, са отразени установените референтни/одобрени парцели, заявените парцели в текущата кампания, площта от пресичане по БЗС и парцели, процентът на припокриване на площта от пресичане на заявените през текущата кампания парцели спрямо одобрените/референтните парцели за участие по направлението и начина на неговото изчисляване. Посочено е и правното основание за издаване на акта - нормативните разпоредби, регламентиращи материалноправните предпоставки за упражненото от административния орган правомощие и съдържанието на разпоредените правни последици. С оглед изложеното съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за немотивираност на акта.

Не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила от административния орган.

Разплащателната агенция проверява заявленията за подпомагане, като извършва административни проверки на подадените заявления и проверки на място (чл. 37, ал. 1 и чл. 43, ал. 2 от ЗПЗП). Административните проверки на подадените заявления се осъществяват чрез интегрираната информационна система, при съпоставяне на данните от заявленията с данните от регистрите (чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП). Съобразно чл. 65, ал. 1 от Наредба № 11/06.04.2009 г., ДФ "Земеделие"-Разплащателна агенция одобрява, намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията за подпомагане на агроекологичните дейности. В случая, по подаденото от жалбоподателя заявление са извършени задължителни административни проверки чрез ИСАК, на основание чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 11/06.04.2009 г., за спазване на поетия петгодишен агроекологичен ангажимент и автоматично географско сравнение на одобрените/референтните парцели по мярка 214 "АЕП" с тези, които са заявени по направлението през текущата кампания в ИСАК, при които е констатирано припокриване на площта от пресичане в размер на 82.50 %. С писмо изх. № 01-6500/12030/08.12.2015 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, жалбоподателят е уведомен за започналото административно производство по издаване на акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 214 "АЕП", по направление "Биологично растениевъдство", като му е дадена възможност да направи възражение по изложените в уведомлението констатации. Упражнил е правото си да подаде възражение, което е разгледано от административния орган и е прието за неоснователно.

Съдът приема, че оспореният административен акт съответства и материалния закон.

Условията и редът за подпомагане на земеделски стопани, които извършват земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 "АЕП" от ПРСР за периода 2007-2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са регламентирани в Наредба № 11/06.04.2009 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 и, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г., агроекологичните дейности или направления се изпълняват за период от пет последователни години, като този срок започва да тече от началото на годината на подаване на заявлението за подпомагане, което през първата година на кандидатстване е и заявление за плащане, а през всяка следваща година до изтичане на петгодишния ангажимент кандидатите за подпомагане подават заявление за плащане. Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 11/06.04.2009 г., агроекологичните дейности или направления, които се основават на площ (в т.ч. "биологично растениевъдство"), се извършват върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичното задължение. Съобразно чл. 24, ал. 2 от същата наредба, одобрената площ за извършване на агроекологични дейности или направления може да бъде намалена с не повече от 10 %, като всяка година поне 90 % от площта по съответното направление се припокрива географски с площта, за която има поет агроекологичен ангажимент. В чл. 18 от наредбата са посочени изчерпателно условията, при които ДФ "Земеделие" прекратява агроекологичния ангажимент, като съгласно чл. 18, ал. 3, т. 3 фондът прекратява агроекологичния ангажимент, когато подпомаганите лица не са спазили изискванията на чл. 24, ал. 2. Съдът намира, че неправилно е посочена т.4 от чл.18, ал.3 от Наредбата, но видно от фактическите основания в УП, а именно чл.24, ал.2 от Наредба №11 е явно, че става въпрос за т.3, а не за т.4.

От посочената нормативна регламентация следва извода, че законът регламентира като материалноправна предпоставка за прекратяване на поет от земеделския стопанин многогодишен агроекологичен ангажимент, заявяването за финансова помощ на площ, която е с повече от 10 % по-малка от одобрената/референтната за подпомагане площ или когато заявената за плащане площ географски се припокрива с по-малко от 90 % от одобрената/референтната за подпомагане площ за съответното направление.

В случая е налице нормативно регламентираната материалноправна предпоставка, с която законът свързва прекратяване на агроекологичния ангажимент в хипотезата на чл. 18, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г. За поетото от жалбоподателя през 2012 г. задължение, която е първа година от поетия пет годишен ангажимент, с одобрена за участие в мярката площ от 1.20 ха, през следващите пет години е следвало ангажимента да се изпълнява върху същите блокове и масиви, като местонахождение, размер и граници, така както са били одобрени за подпомагане, т.е. следва да е налице географска идентичност между оторизираните площи и тези, върху които ще се осъществява агроекологичния ангажимент. Към заявлението за подпомагане е приложен картен материал на очертаните БЗС, като жалбоподателят е удостоверил с подписа си запознаването с резултатите от автоматичните проверки и констатираната грешка - парцел 57234-386-1 с площ 1.20 ха в землището на с.  Полк. Дяково, че не е деклариран в същата площ по направлението за кампания 2016 г., спрямо декларираната от предходната година. В заявлението за плащане - приложение за кандидатстване по мярка 214, е декларирал също, че спазва разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г., но при извършените по заявлението административни проверки, включващи автоматично географско сравнение на одобрените/референтни парцели по мярка 214 и тези, които са заявени по мярката през текущата кампания в ИСАК е установено, че процентът на припокриване на площта от пресичане на заявените от жалбоподателя през текущата кампания парцели спрямо одобрените/референтните парцели за участие в мярката е 82.50 % (подробно описани в приложение 1 към уведомителното писмо). Тези установени от административния орган факти не са оборени от жалбоподателя. Видно и от заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно, безспорно се установява, че очертаването на заявените от жалбоподателя за подпомагане имот за 2012 г., 2013 г.,  2014 г. и 2015 г. е върху ортофото картата и по географско местоположение напълно съвпада с одобрения референтен БЗС от 2012 г., като частично несъвпадение е направено в кампания 2016 г., като констатираното несъответствие в географското местоположение е от 17,5% спрямо заявената площ. Установеният от административния орган и от вещото лице 82.50 % на географско припокриване между референтните площи и заявените през петата година от агроекологичния ангажимент, са под минимално изискуемите по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г., което е основание както за отказване на отпускането на заявената за получаване за кампания 2016 финансова помощ по мярка 214 "АЕП", направление "Биологично растениевъдство", така и за прекратяване на ангажимента на основание чл. 18, ал. 3, т. 3 от Наредба № 11/06.04.2009 г. С оглед изложеното, административният орган правилно е приел, че е налице материалноправната предпоставка за отказ за финансово подпомагане за кампания 2016 г. и за прекратяване на поетия от жалбоподателя през 2012 г. агроекологичен ангажимент по мярката, поради нарушаване на изискването на чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г. за минимален процент на географско припокриване на заявената за плащане площ по мярка 214 "АЕП" за кампания 2016 г. спрямо одобрената/референтна площ при поемане на агроекологичния ангажимент.

При установеното над 10% намаление на одобрената площ за изпълнение на агроекологични дейности или направления, не е спазено изискването по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 г., а това съгласно чл. 18, ал. 3, т. 3 от Наредбата е основание ДФЗ да прекрати агроекологичния ангажименти и след като е безспорно доказано, че от страна на подпомаганото лице това условие не е спазено правилно административният орган е приложил последната разпоредбата с прекратяване на агроекологичния ангажимент.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че едва последната година от поетия ангажимент възниква това противоречие, което означавало, че от този момент насетне се придава значение на снимковия материал, а не на скицата, която е официален удостоверителен документ и поради това се твърди, че същият е спазил и извършил засяването на орехите по актуална поземлена скица. Правно релевантен за законосъобразното изпълнение на поетия агроекологичен ангажимент е факта на съвпадението на заявяваните през годините площи с очертаните граници на същите при първоначалното им заявяване, а не с кадастралните им или фактически граници. В случая при заявяване на агроекологичния ангажимент през 2012 г. жалбоподателят е очертал площи, които не съвпадат с кадастралните граници на имотите. Тези площи са одобрени в този им вид от оторизиращия орган и задължение на заявителя е ги да спазва през целия петгодишен срок на поетия агроекологичен ангажимент.

Не се споделят от съда доводите на жалбоподателя за вина  от страна на служителя от общинската служба по земеделие при очертаване на заявените парцели. Съгласно чл. 64, ал. 1 от Наредба № 11/06.04.2009 г., кандидатите за подпомагане могат да правят промени в заявлението за подпомагане и заявлението за плащане по мярка "АЕП" в срока и при условията по чл. 11 от Наредба № 5/2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, т. е. до 31.05. на годината, в която е подадено заявлението за подпомагане. В конкретния случай заявлението за общо подпомагане за кампания 2016 г. е подадено на 12.04.2016 г. и жалбоподателят е имал възможността и достатъчно време да изясни причините за генерираната грешка при проявена необходима грижа от негова страна.

Не е допуснато и твърдяното в жалбата съществено процесуално нарушение в административно производство с неизвършването на проверка на място. В чл.11, §4 от Регл. №65/2011 г. на Комисията е предвидено, че когато кръстосаните проверки установят данни за наличието на нередност, следват други подходящи административни процедура, а когато е необходимо – и проверка на място, т.е. проверката на място е дадена като възможност, а не като задължение за административния орган, като следва да се има предвид и това, че съгласно уредбата в посочения Регламент проверките на място не са основно средство за контрол и не се извършват върху всички площи, а само върху определен процент. В този смисъл извършването на проверка намясто не може да се приеме за съществено нарушение в процедурата, обосноваващо отмяната на оспорения акт. Извод за изпълнение на изискванията за подпомагане може да се изгради и само въз основа на извършената от органа проверка, включваща автоматилно географско сравнение в системата ИСАК,  като в хода на настоящото производство не се установиха данни за конкретни грешки от страна на административния орган, допуснати при измерване площите на жалбоподателя или такива при въвеждане и/или обработване на информацията, които да са довели до установения процент на припокриване на площите по-малък от 90%, в противоречие с волята и действията на жалбоподателя. Предвид това може да се направи извод, че АО е изпълни задължението си да изясни фактите и обстоятелствата от значение за случая и да събере относимите към спора доказателства.

По изложените мотиви жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изхода от спора и съобразно чл. 143, ал. 4 от АПК, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева, възнаграждение за вещо лица и юрисконсултско възнаграждение за осъществената правна защита в размер на 200 лв., определено съобразно чл. 7, ал. 1, т. 4, във вр. с § 1 от ДР на Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и чл.25 от Наредба за заплащането на правна помощ.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд - град Добрич, шести състав,

 

РЕШИ:

 

                   ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.П. *** срещу уведомително писмо изх. № 01-6500/276 от 02.05.2017 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" -гр. София, с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по мярка 214 "Агроекологични плащания" (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., направление "Биологично растениевъдство", за кампания 2016 г.

ОСЪЖДА П.Ж.П. ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 300 лв. (триста лева), представляваща направени от ответника съдебни разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: