П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 19.09.2017 година.

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на дeветнадесети септември, две хиляди и седемнадесета година, в  състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                   2. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИНА САНДЕВА

ПРОКУРОР:  МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА

          Сложи на разглеждане, докладваното от СЪДИЯ МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА АД № 246 по описа за 2016 година.

На именно повикване  в 13:00 часа  се явиха:

 

            ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призован, представлява се от прокурор МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА.            

              ОТВЕТНИКЪТ – ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – редовно призован, представлява се от АДВ. ДАЛАКМАНСКА, редовно упълномощена.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. ДАЛАКМАНСКА -  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ с оглед липсата на процесуални пречки,  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Производството по делото е образувано по протест с вх. № 964/28.04.17 г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич чрез прокурор Милена Любенова, като с протеста се настоява, че в Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка, приета от Добрички Общински съвет на осн. чл. 23, от Закона за пътищата с решение № 637/24.06.10 г., се съдържат разпоредби, които се намират в противоречие с такива от по-висок ранг. Иска се от съда да отмени поради противоречие и несъответствие с материалноправни разпоредби от по-висок ранг, конкретно изброените разпоредби от Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добрич, а именно: чл. 19, ал. 1,чл. 21, ал. 4, чл. 22. т. 1, т. 4, т.4а и т.4б, чл. 24 ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, т. 1, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29 ал. 2, чл. 31 ал. 1, чл. 32, чл. 33, т. 1, чл. 34, ал. 3, чл. 68 ал. 1 /в санкционната му част / и по отношение на т. 5 в, и т. 5 г, чл. 68 ал. 2, чл. 69 .

            По делото е постъпила преписката по издаване на оспорената Наредба, като оспорването е обнародвано в ДВ бр. 40/19.05.17 г. Преписката е постъпила с вх. № 1657/20.07.17 г., като сред доказателствата се съдържа и докладна записка на Председателя на Добрички Общински съвет с рег. № ОС -021015/17.07.17 г., с която, с оглед подадения протест, се предлага да бъде взето решение да бъдат изменени съответно отменени противоречащите на такива от по-висок ранг разпоредби от Наредбата.

            ПРОКУРОРЪТ -  Да се приемат доказателствата, тъй като са относими към предмета на делото. Намирам протеста за основателен.

            АДВ. ДАЛАКМАНСКА  - Представям препис - извлечение по протокол № 26 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 31.08.17 г., с който са приети измененията в Наредба № 19, ведно с извадка от протокола от заседанието, плюс поканата до общинските съветници за заседанието, дневния ред, списъчния състав и всички други изискуеми документи, от което е видно, че решението на Общинския съвет № 606 е влязло в сила на 15.09. с измененията, поискани по протеста на Окръжна прокуратура – Добрич, като единствено и само уточнили сме по първото искане за отмяна на чл. 19, ал. 1 от Наредбата на Добрички Общински съвет, че самото изменение на ал. 1, което е в несъответствие с новите изисквания на Наредбата за специалното ползване на пътищата чл. 36, ал. 1, т. 5 липсваше, поради остарялостта на нашата Наредба и е допълнена с тази разпоредба, тъй като само оставането на ал. 2 е безпредметно за самият текст на чл. 19, с което сме покрили изискванията на прокуратурата за законосъобразност на тази разпоредба с чл. 6, ал. 1 на Наредбата за специалното ползване на пътищата. Поради това, че сме изпълнили исканията на прокуратурата по протеста, считам, че следва да се прекрати настоящото производство, за което моля да се произнесете с Вашия съдебен акт.

          ПРОКУРОРЪТ – Аз също считам, че са налице основанията за прекратяване на настоящото производство, предвид измененията на общинската наредба в контекста, в който са били констатирани законови нарушения. От страна на Окръжна прокуратура, моля да ни се присъдят разноските за обнародването. Да се приемат допълнителните доказателства.

         СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВА:

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: писмо от Общински съвет – Добрич с вх. № 1657 от 20.07.17 г. на АдмС-Добрич, извадка от сайта на община Добричка НИД на Наредба № 19, докладна записка с рег. № ОС-02-1015/17.07.17 г. препис-извлечение то решение № 637, покана за сесия на 24.06.10 г., протокол № 34/24.06.10 г., списък на присъствалите общински съветници, предложение на ПК, доклад-мотиви за приемане на Наредба № 19, наредба № 19 и днес  представените от адв. Далакманска доказателства, а именно препис-извлечение по протокол № 26, включително и решение № 606 с което е допълнена разпоредба на чл. 19 ал. 1 и са отменени със същото решение противоречащите на по-висок ранг разпоредби, покана за заседанието за 31.10., предложението от заседание на постоянната комисия, протокол № 26 и докладна записка.

         СЪДЪТ, като взе предвид, че с решение № 606 по протокол № 26 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 31.08.17 г., са изменени, съответно отменени оспорените с протест на Окръжна прокуратура – Добрич с вх. № 964/28.04.17 г. на Административен съд – Добрич разпоредби от Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на Община Добричка, както и изявлението на представителя на Окръжна прокуратура - Добрич и изявлението на процесуалния представител на ответника, счита, че е налице хипотезата на чл. 156, ал. 1 от АПК, оттегляне на оспорения акт.

         С оглед на това и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено. Предвид изрично стореното в тази насока искане на представителя на Окръжна прокуратура - Добрич и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК, на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно сумата от 35 лв. за обнародване оспорването в ДВ.

    С оглед изложеното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК, СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 964/28.04.17 г., подаден от Окръжна прокуратура  - Добрич.

          ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 246/17 г. на Административен съд – Добрич.

          ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сумата от 35 лв., разноски за обнародване оспорването в ДВ.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок за страните от днес.

              ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.07 часа.

                        ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.09.2017 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

                   1.                                    2.

                   

 

                                                  СЕКРЕТАР: