Р Е Ш Е Н И Е

 

278 / 19.06.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на тринадесети май, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:       Дарина Витанова

                    Нели Каменска

при участието на секретаря, Мария Михалева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, В. Великова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 244 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на В.Т.К.-Й. ***, подадена чрез адв. Г.Л. –ВАК, със съдебен адрес ***, партер, срещу решение № 88 от 28.02.2017г., постановено по нахд № 1743/2016г. по описа на РС гр.Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-08-51-000142 от 13.02.2015г., на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР –Добрич, за налагане на глоба в размер на 200 лв., представляваща административно наказание за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

В подадената жалба се навеждат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение и на наказателното постановление. За последното се сочи, че е немотивирано, , издадено в противоречие с материално правните и процесуални норми. Иска се  решението и наказателното постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни .

Ответникът, Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР –Добрич, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич, дава становище за неоснователност на касационната жалба, тъй като решението на районният съд преценява за законосъобразно, а наказателното постановление за издадено при спазване на процесулните правила, в съответствие с материалния закон и при липса на основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН, тъй като допуснатото нарушение от категорията на общоопасните с висок риск.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С оспореното пред районния съд в гр.Добрич наказателно постановление В.Т.К.-Й. *** е наказана с административното наказание глоба в размер на 200 лв.  за това, че на 02.02.2015г. в 11,26 часа, в община Добричка, с.Стожер, на път Втори клас № 29, в посока гр.Варна, до бензиностанция „Химойл“, като водач на лек автомобил Ситроен Ц4, с рег. № *** управлява автомобила в населено място с превишена скорост от 85 км/ч, установена и заснета със система за видеоконтрол  TFR1-M, № 537, клип № 7154.  Наказанието е определено по реда на чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата- за водач, превишаващ разрешената скорост в населено място от 31 до 40 км/ч.

Въззивният съд е събрал гласни и писмени доказателства, анализирал ги е и е приел, че те установяват описана в акта и в наказателното постановление фактическа обстановка. В мотивите на решението е обсъдено спазването на  процесуалните правила по ЗАНН и е констатирано, че не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на АУАН и НП. Съдът е събрал доказателства и за годността на техническото средство, с което е измерена скоростта и не е установил нередности или съмнения относно изправността на системата за видеоконтрол, с която е измерено превишението на скоростта в населеното място. Разглеждайки спора по същество, районният съд е приел, че В.К. –Й. като водач на МПС е осъществила състава на нарушението по чл.21, ал.1 във връзка с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП и правилно е била санкционирана с налагането на предвиденото за това деяние административно наказание. Въззивният съд е разгледал и възражението за наличие на предпоставките за прилагане на чл.28 о ЗАНН, което е отхвърлил като неоснователно, след преценка на степента на обществена опасност на конкретното деяние.

Настоящият състав приема, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, а развитите доводи в касационната жалба за наличие на отменителното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, са неоснователни. Правилни и обосновани са изводите на въззивния съд за липса на процесуални нарушения при съставяне на АУАН и НП, тъй като същите са издадени от компетентни органи, в предвидените срокове и съдържат изискуемите в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити.

Касационният състав споделя извода на районния съд, че от събраните доказателства се установя нарушението, извършителят и неговата вина. Нарушението е ясно и точно описано и същото се потвърждава от всички събрани по делото доказателства. Оспорващият не представя доказателства за фактическа обстановка, различна от описаната в АУАН и в наказателното постановление.

Касационната инстанция намира за правилна и законосъобразна преценката на въззивния съд, че не са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН, поради високата обществена опасност на неспазването на ограниченията на скоростта, както в населените места, така и извън тях.

По изложените съображения настоящият състав приема, че не са налице изложените касационни основания за отмяна на решението на районния съд и същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното  и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 28.02.2017г., постановено по нахд № 1743/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: