О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

04.05.2017г., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

   Добрички административен съд, в закрито заседание на четвърти май, две хиляди и седемнадесета година в състав

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

                                                   ЧЛЕНОВЕ:           Дарина Витанова

                                                                               Нели Каменска

 

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Каменска частно касационно дело с административно–наказателен характер № 242/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано по частна жалба П.Д.П. *** срещу протоколно определение № 56 от 22.03.2017г., постановено по нахд № 57/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик, с което е прекратено производството по нахд № 57/2017г.

Частният жалбоподател счита, че районният съд незаконосъобразно е прекратил съдебното производство, тъй като към датата на съдебното заседание, 22.03.2017г. не е бил редовно призован – призовката му е връчена на 16.03.2017г., не са му били указани последиците от непредставянето на доказателства , че жалбата му е подадена в законоустановения срок и поради обстоятелството, че жалбата е подадена на 02.02.2017г., а не на 03.02.2017г., както неправилно е приел съда. Моли определението да се отмени, а делото да се върне за разглеждане.

Ответникът, Община Балчик, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд - Добрич, като се запозна с представените с преписката доказателства, намира че жалбата е допустима - подадена е от заинтересовано лице и в законовия срок.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

С обжалваното протоколно определение районният съд е прекратил производството по делото, като е приел че жалбата е просрочена, тъй като била подадена на 03.02.2017г. – датата на която е постъпила в деловодството на Община Балчик, а наказателното постановление било съобщено лично на административно-наказания 26.01.2017г., т.е. седмодневният срок за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 02.02.2017г. За да постанови този резултат, съдът е приел, че с разпореждане за насрочване на делото от 27.02.2017г. е задължил жалбоподателя до датата на съдебното заседание, 22.03.2017г., 10,30 часа, да представи доказателства по какъв начин е депозирал жалбата в деловодството на въззиваемата страна- лично или по пощата. За това разпореждане бил уведомен на 16.03.2017г., когато му е връчена призовката за насроченото заседание по делото, но към 22.03.2017г. жалбоподателят не бил представил исканите доказателства.

 Определението за прекратяване е постановено в противоречие с материалния закон и следва да се отмени.

Правилата по НПК, Глава ХХІ „Въззивно производство“, Раздел ІІ са приложими в производството пред районния съд при оспорване на наказателните постановления по силата на чл.84 от ЗАНН. Същите следва да се прилагат съобразно принципите на административното наказване по ЗАНН и принципа за съразмерност, установен в чл.6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Установеният в цитираните разпоредби от НПК принцип е, че жалбата се връща, т.е. производството по делото се прекратява, ако нередовностите не бъдат отстранени в седем дневен срок - арг. от чл. чл. 323, ал. 1, т. 1 от НПК. Независимо, че в правилата по ЗАНН и НПК не е предвидено изрично задължението на съда да предостави възможност на жалбоподателя за предоставяне на доказателства, че е спазил сроковете преди да прекрати съдебното производство, настоящата инстанция счита, че районният съд следва да се съобразява с принципите, установени в НПК и с правото на справедлив съдебен процес по чл.6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

В случая съдът е прекратил производството преди изтичане на минимално установения седемдневен срок по НПК, в който жалбоподателят има право да изправи нередовностите на жалбата си, съответно да представи доказателства, че е спазил преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН за подаване на жалбата. Разпореждането, с което жалбоподателят е уведомен, че липсват доказателства за срочността на жалбата, му е съобщено на 16.03.2017г., седмодневният срок по НПК изтича на 23.03.2017г., а съдът е прекратил производството един ден по-рано на 22.03.2017г. Предоставеният с разпореждането на съда за насрочване на делото срок до 22.03.2017г., 10,30 часа в конкретния случай е в противоречие с нормата на чл.323, ал.1, т.1 във връзка с т.2 от НПК, както и на чл.6, изр.1 от ЕКЗПЧОС, съгласно който всяко лице при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

Определението за прекратяване на делото като неправилно и незаконосъобразно следва да се отмени, а делото да се върне на Районен съд гр.Балчик за продължаване на съдопроизводствените действия.

С частната жалба оспорващият представя пред настоящата инстанция известие за доставяне на „МИБМ ЕКСПРЕС“ ООД, което следва да бъде обсъдено от първоинстанционния съд при преценката дали жалбата е подадена в законоустановения срок.

С оглед изложеното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Административен съд –Добрич, Втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 22.03.2017г. по нахд № 57 по описа за 2017г. на Районен съд -Балчик.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно изложените по-горе мотиви.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: