Р Е Ш Е Н И Е

 

298 /07.07.2017г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                       ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа докладваното от съдия Силвия Сандева КАНД № 240/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

          Образувано е по подадена чрез пълномощник касационна жалба на „ДП Инвест“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. ***срещу решение № 103/10.03.2017г. на Районен съд – Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1109/2016г., с което е потвърдено НП № 28-0000214/03.06.2016г. на началника на ОО „АА“ – Добрич, с което на касатора на основание чл.178а, ал.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева за нарушение на чл.42, т.1, предл. второ от Наредба № Н-32/16. 12. 2011 год. на МТИТС. 

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, тъй като противоречи на материалния и процесуалния закон. Твърди се, че изложените в решението мотиви са общи, не изследват конкретната фактическа обстановка и не отговарят на спорните в производството моменти. Изтъкват се доводи за нарушение на чл.18 от ЗАНН, тъй като в НП са описани две нарушения, състоящи се в извършване на два технически прегледа на два различни автомобила, а е наложено само едно наказание, което ограничава правото на защита на наказаното лице. Иска се отмяна на въззивното решение и постановяване на друго по същество, с което да се отмени наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по основателността й.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, поради което решението на ДРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Добричкият административен съд, като обсъди посочените в жалбата касационни основания, доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал.2 от АПК, прие за установено следното :

 

          Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна.

          Въззивният съд е бил сезиран с жалба от „ДП Инвест“ ЕООД, гр.Добрич срещу НП № 28-0000214/03.06.2016г. на началника на ОО „АА“ – Добрич, с което на дружеството на основание чл.178а, ал.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева за нарушение на чл.42, т.1, предл. второ от Наредба № Н-32/16. 12. 2011 год. на МТИТС за това, че на 07.04.2016г. в качеството си на лице, получило разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, не е контролирал извършването на прегледите за техническа изправност на два броя автомобили, подробно описани в НП, тъй като прегледите са извършени, без да е представен документ за платен данък върху ПС, дължим към деня на извършването на прегледите съгласно чл.60, ал.6 от ЗМДТ, или документ, че са освободени от данък съгласно чл.58 от ЗМДТ. За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до неговата незаконосъобразност. Възприел е изцяло фактическата обстановка, описана в акта и НП, въз основа на която е стигнал до извода, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин. Отхвърлил е като неоснователно възражението за неясна правна квалификация на деянието с мотива, че от текста на НП е видно, че вмененото на жалбоподателя нарушение е за това, че са извършени прегледи на два автомобила, без да е представен документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа съгласно чл.60, ал.6 от ЗМДТ или документ, че са били освободени от данък на основание чл.58 от ЗМДТ. Счел е за неприложима хипотезата на чл.28 от ЗАНН по съображения, че се касае за застрашаване на обществени отношения, които следва да бъдат защитени с високи по своя интензитет административни санкции. Подчертал е, че при неспазване на чл.178а, ал.6 от ЗДвП съществува сериозен риск от ощетяване на фиска, поради което този вид нарушения не следва да бъдат квалифицирани като маловажни. Въз основа на тези свои изводи е постановил обжалваното решение, с което е отменил наказателното постановление.             

         Така постановеното решение е неправилно.

          В случая е наложена имуществена санкция на юридическо лице, което има разрешение за извършване на годишни технически прегледи. Като нарушена разпоредба в наказателното постановление е записана само разпоредбата на чл. 42, т. 1, пр. 2 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. на МТИТС, която регламентира общото задължение за организация и контрол върху извършването на прегледите за техническа изправност в съответствие с условията и реда, определени в наредбата. От това правило не може да се направи извод по отношение на кое точно изискване на наредбата не е осъществен необходимият контрол. Вярно е, че в текстовата част на НП е посочено, че прегледите са извършени, без да е представен документ за платен данък, но съгласно чл. 57, ал.1, т. 6 от ЗАНН наказателното постановление трябва да съдържа законните разпоредби, които са нарушени. Препратка към такива разпоредби липсва, поради което е налице непълнота на правната квалификация на нарушението, съставляваща основание за отмяна на НП.  

От друга страна, и в АУАН, и в НП е записано, че липсата на документ за платен данък касае общо 2 прегледа на два различни автомобила. По същество всеки един преглед представлява отделно изпълнително деяние, с място на извършване, дата, участници и конкретни обстоятелства. Съгласно чл. 18 от ЗАНН, когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В случая с обжалваното НП е наложено едно наказание за две твърдени нарушения, което съставлява съществено нарушение на материалния закон, водещо до ограничаване на правото на защита на санкционираното лице.            

          Като е стигнал до други фактически и правни изводи районният съд е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго по същество, с което да бъде отменено наказателното постановление.

          Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, във вр. чл.222, ал.1 от АПК, Добричкият административен съд

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 103 / 10.03.2017 г. на Районен съд – Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1109 / 2016 г. по описа на съда, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000214 / 03. 06. 2016 г., издадено от началника на ОО „АА“ – Добрич, с което на „ДП Инвест“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, на основание чл.178а, ал.6 от ЗДвП, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева за нарушение на чл.42, т.1, предл. второ от Наредба № Н-32/16. 12. 2011 год. на МТИТС.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

 

 

 

                                                                                   2……………………