О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гробрич, 26.04.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

            Административен съд - Добрич, VІ състав, в закрито  съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Милева АД239/2017 г.  и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл.135, ал.5  от АПК.

            Образувано е по жалба от “СРЕБЪРНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. “Отец Паисий” №1 представлявано от Управителя Н.Д.М.  срещу Заповед №1074/28.11.2016 г. на Председателя на КЗП, с която е наложена Принудителна административна мярка по чл.177, ал.2, т.1, б.”В” от Закона за туризма – „временно затваряне на туристически обект“ по чл.3, ал.2,т.1 от ЗТ – място за настаняване /18 стаи/, находящо се в гр. Б., ул. „П.“, стопанисван от „СРЕБЪРНА“ ЕООД.

          С жалбата се иска отмяна на наложената ПАМ, поради факта, че не може да се затваря обект, който не е бил отварян.

          Жалбата е подадена по реда на чл.152, ал.1 от АПК чрез органа, издал оспорения акт. Ответникът е изпратил жалбата и административната преписка с придружително писмо, в което е направил възражение за местната подсъдност на делото и искане същото да бъде изпратено по компетентност на Административен съд Силистра, като е посочил, че там вече има образувано адм.д. №73, насрочено за 17.05.2017 г. срещу същата заповед.

          По възражението за местната подсъдност, Административен съд Добрич съобрази следното:

          Съгласно чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издала оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

         Съгл. §1а от ДР на АПК в сила от 04.01.2014 г., “териториалната структура на администрацията” е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му”.

         В  случая се оспорва заповед №1074/28.11.201 6г. на Председателя на КЗП.  Съгласно структурата на администрацията и седалището на жалбоподателя, местно компетентен да се произнесе по жалбата е АС-Силистра, още повече, че там вече има образувано административно дело срещу процесната заповед.    

            Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.135, ал.5 от АПК, съдът

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА  производството по АД №239/2017 г по описа на Административен съд - Добрич.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Силистра.

            Определението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                        СЪДИЯ: