О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..

гр. Добрич , 26.04. 2017 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на двадесет и шести април,през  2017 година ,в състав :

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА-ГЕОРГИЕВА

като разгледа административно дело № 238 по описа на съда за 2017г. установи:

          Производството е по реда на чл. 145,ал.2,т.1 и сл. от АПК,във връзка с чл.177,ал.2,т.1 от Закона за туризма.

          Образувано е по жалба от  “Сребърна“ЕООД, с управител Н.Д.М.,със седалище и адрес на управление гр.Силистра,ул.Отец Паисий №1, срещу заповед за налагане на ПАМ,издадена от Председателя на КЗП .

          След като разгледа жалбата,приложените с нея доказателства и АП по издаването на оспорваното уведомително писмо,Административният съд Добрич преценява,че заведеното пред него дело не му е подсъдно поради следното:

          Съгласно чл.133,ал.1 от Административно процесуалния кодекс,делата се разглеждат от административния съд,в района на който е седалището на органа, издал оспорвания административен акт.В  случая се оспорва заповед №1061/28. 11.2016г. на Председателя на КЗП.  Съгласно структурата на администрацията и седалището на жалбоподателя, местно компетентен да се произнесе по жалбата е АС-Силистра.    

          Воден от горното и на осн.чл.135, ал.2  АПК,Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по административно дело № 238 по описа на АС -Добрич за 2017 г. поради неподсъдност.

ИЗПРАЩА  делото по подсъдност на Административен съд Силистра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на посочения от него адрес .

 

                                                      Административен  съдия: