П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 21.09.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и първи септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя   Административно дело № 237, по описа за 2017 година.

 

На второ четене в 14:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – В.Р. ***, редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАВАРНА, редовно уведомен, представлява се от ЮРИСК.МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ОБЩИНА КАВАРНА, редовно уведомена, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – “АРГОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Сливен, редовно уведомен, представлява се от АДВ.Д.П., редовно упълномощен отпреди.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Т.В.В. се явява.

 

по хода на делото

ЮРИСК.ГЕОРГИЕВА: Моля да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва – В срока по чл.199 от ГПК е постъпила съдебно-техническата експертиза.

СЪДЪТ

ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по съдебно – техническата експертиза, като му напомни отговорността по чл.291 от НК и му сне самоличността както следва:

Инж.Т.В.В. – на 53 години, неосъждана, български гражданин.

ВЕЩО ЛИЦЕ В.: Поддържам направената експертиза.

ЮРИСК.ГЕОРГИЕВА: Нямаме въпроси към вещото лице.

АДВ.П.: Нямаме въпроси. Моля да бъде приета експертизата.

СЪДЪТ по експертизата

    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението на вещото лице по съдебно – техническата експертиза.

На вещото лице да се изплати хонорар в размер на 250 лева, от внесения по делото депозит.

СЪДЪТ, с оглед приетата по делото експертиза, намира за установено следното: Правото на оспорване на актовете за одобряване на ПУП принадлежи на лицата, посочени в чл.131, ал.1 от ЗУТ, чиито имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП. В ал.2 са изчерпателно изброени недвижимите имоти, които са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. От доказателствата по делото се установява, че жалбоподателят не е заинтересовано лице по чл.131, ал.2, т.1-4 от ЗУТ, а правото на оспорване по аргумент от т.5 на нормата, следва да се прецени, във връзка с Наредба №14/15.06.2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, която въвежда ограничения в режима на застрояване, свързан с разстоянията между вятърните генератори, както и Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти.

Според днес приетата експертиза, която Съдът намира за компетентно и безпристрастно дадена, се установява, че имотът, собственост на жалбоподателя, не се засяга от сервитута на вятърния генератор, определен по реда на т.1а от Приложение №1, към чл.7 от Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти. Спазено е разстоянието от центъра на вятърния генератор до най-близкото населено място с.Селце – 978 м. Според Приложение №1, към чл.7 от Наредба №16/2004г. минималните размери на сервитутните зони за вятърен генератор са: “Сервитутна ивица с форма на кръг, без площта на фундамента на вятърния генератор, с диаметър на кръга, равен на диаметъра на ротора на вятърния генератор плюс 2 м. и център съвпадащ с центъра на проекцията на фундамента върху земната повърхност”. Следователно, при диаметър на ротора 68 метра /радиус 34 м./ сервитут би следвало да е кръг с диаметър 70 метра /радиус 35 м./ и център, съвпадащ с центъра на проекцията на фундамента. От отразеното в графичната част се установява, че разстоянието от кръга с диаметър равен на диаметъра на ротора /68 м./ и център, съвпадащ с центъра на фундамента до границата с имот 35064.11.32 е 1,56 м., следователно, ако се очертае кръг с диаметър 70 метра, диаметърът на сервитутната зона, и център съвпадащ с центъра на фундамента, разстоянието от кръга до границата с имот 35064.11.32 ще бъде 0,56 м., т.е. имотът на жалбоподателя не е засегнат от сервитута на вятърния генератор с диаметър на ротора 68 м. Следователно, за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване на решението на заповедта на кмета на община Каварна.

Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за участие в съдебно административно производство, в което се преценява  законосъобразност на оспорен индивидуален административен акт. След като тя липсва, подадената жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство – да се прекрати.

Доколкото в жалбата са изложени съображения за засягане на общински полски път и част от горски пояс, то Съдът също в тази и част я намира за недопустима, тъй като търсената от него защита не е защита на негов личен интерес, а в интерес на гражданите, за което той няма права.

С оглед изхода на спора, на основание чл.78, ал.4 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и своевременно направеното искане, заинтересованата страна “АРГОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр.Сливен има право на разноски, които в случая се свеждат до изплатен адвокатски хонорар в размер на 800 лева.

СЪДЪТ, така мотивиран

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Р. ***, против Заповед №245/04.04.17г. на Кмета на Община Каварна за одобряване на ПУП–ПЗ на ПИ №35064.11.42 по плана на гр. Каварна.

ОСЪЖДА В.Р.Р., с ЕГН **********,***, да заплати на “АРГОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК …, гр.Сливен, …, представлявано от управителя М.М.Й., сумата от 800.00 (осемстотин) лева разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №237/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за ответника и заинтересованата страна „Аргос енерджи” ЕООД и от съобщението до жалбоподателя и община Каварна.

ДЕЛОТО приключи в 14:47 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 21.09.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

СЕКРЕТАР: