РЕШЕНИЕ

251
Добрич, 7.06.2017 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


              
Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание на тридесети май две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                       ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при секретаря С.К. и с участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА изслуша докладваното от председателя касационно административно наказателно дело № 236/ 2017 год.

         Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

         Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 916 от 24.04.2017 г. от Й.Й.К.,***, като представляващ ДЗЗД „Панорама“, ЕИК 177051948, срещу Решение по нахд № 376/2016 г. по описа на Районен съд - Балчик.

С жалбата се настоява, че Решението на БРС е неправилно, постановено в противоречие със съдопроизводствените правила и материалния закон. Твърди се, че решаващият съд не е обсъдил възраженията на жалбоподателя, че наказващият орган е допуснал нарушение на материалния закон. На следващо място, се излага становище, че са налице предпоставките за маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и ТР № 1 от 12.12.2007 г. по т.д. № 1/2005 г. Така наведените доводи сочат на нарушения по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от НПК.

 Ответникът по жалбата – ТД на НАП Варна, в съдебно заседание, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Митева, която оспорва жалбата.

         Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава становище за неоснователност на касационната жалба.

         Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява частично основателна.

         За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. от ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК, преценявайки доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, съдът намира за установено следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от Й.К. в качеството й на представляващ ДЗЗД „Панорама“, БУЛСТАТ 177051948 срещу Наказателно постановление (НП) № 16 - 213983/ 16.09.2016 г. на Директора на ТД на НАП - Варна, с което й е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. /триста лева/ за нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите, във връзка с чл. 118, от ЗДДС. НП е издадено на основание АУАН № F235415 от 23.08.2016 г., Съгласно АУАН на 17.08.2016 г. е извършена проверка на търговски обект – ресторант – пицария „Панорама“, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска“ № 22, стопанисван от ДЗЗД „Панорама – КМ“ с ЕИК по БУЛСТАТ 177051948 и представляващ и управляващ Й.Й.К.. При проверката е установено, че дневният оборот от монтирания в обекта ЕКАФП съгласно междинен отчет от ФП е в размер на 909.38 лв. Фактическата наличност в касата на обекта е в размер на 903.60 лв. съгласно изготвен опис на паричните средства. Въведени пари в касата – 20.00 лв. Установена е разлика между фактическата наличност в касата на обекта и разчетената от ФУ в размер на 25.78 лв. Проверката е отразена в ПИП № 0190560 от 17.08.2016 г., въз основа на който е съставен след това АУАН, за това че Й.К. не е изпълнила задължението си като представляващ дружеството по ЗЗД, извън случаите на продажби да отбележи всяка промяна на касовата наличност/ начална сума, въвеждане и извеждане на пари в и извън касата/ на ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

Административнонаказващият орган е разгледал преписката с АУАН и ПИП, както и приложените към тях доказателства – междинен отчет от ФП и опис на паричните средства – 3 бр. и е преценил спазването на административнопроизводствените правила. Указал е, че срещу АУАН е постъпило възражение, с което се настоява за минимална санкция. Взел е предвид последното, както и обстоятелството, че нарушението не води до неотразяване на приходи и е счел, че фактите следва да бъдат подведени под нормата на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н – 18/ 2006 г. на МФ във връзка с чл. 118 от ЗДДС, като на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС обаче е наложил „глоба“ на представляващия в размер на 300 лв. (триста лева).

Въпреки че във възражението изрично е записано от К., че нарушението е първо по рода си и се настоява за минимална санкция, след това в жалбата пред въззивния съд се настоява, че не е ясно за какво е наказано лицето и че случаят може да бъде определен като „маловажен“.

Районният съд е обсъдил оплакванията на жалбоподателката, анализирал е оспореното пред него НП и е приел, че е издадено от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и правилно приложение на материалния закон. Обсъдил е и е изложил мотиви защо счита, че е неприложима нормата на чл. 28 от ЗАНН.  

Настоящата съдебна инстанция възприема изцяло правните изводи на БРС относно доказаност на нарушението и липсата на предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН. В обстоятелствената част на АУАН и в тази на НП правилно е описано нарушението, а именно посочени са всички обективни съставомерни признаци на деянието, съобразно правната квалификация на чл. 33, ал. 1 от Наредбата на МФ, състоящи се в датата на нарушението, начално салдо, междинния отчет, отразената сума, фактическата наличност в касата на обекта, разликата м/у установената фактическа наличност и наличността, разпечатана от ФП. Тъй като представляващият дружеството не е изпълнил задължението си извън случаите на продажба, да отбележи всяка промяна на касовата наличност (въвеждане и извеждане на пари в и извън касата) на ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми, то правилно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. Материалноправната норма на чл. 185, ал. 2 от ЗЗДС във връзка с чл. 118 ЗДДС и Наредба № Н-18/ 2006 г. на МФ, издадена съгласно § 11 от същата на  основание чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сочи, че лице, което наруши реда и начина за регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1. В НП – в обстоятелствената му част изрично е записано, че АНО при определяне на наказанието е преценил на основание чл. 27 от ЗАНН тежестта на извършеното нарушение, както и разпоредбата на чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС относно вида и размера на наказанието предвид обстоятелството, че нарушението не води до неотразяване на приходи. Отразил е, че нарушението е извършено за първи път. Въпреки това е наложил наказание – глоба от 300 лв. по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Последното е в противоречие с изложеното в обстоятелствената част на НП, тъй като по смисъла на чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС наказанието е в диапазона от 100 лв. до 500 лв. С оглед последното и факта, че нарушението е първо по рода си, както и че липсват мотиви за среден размер на глобата по смисъла на чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС, то съответното на чл. 27 ЗАНН и фактическата обстановка наказание следва да е минималното, а именно в размер на 100 лв. РС не е отчел това противоречие и е потвърдил НП изцяло, с което е допуснал нарушение на материалния закон, поради което Решението в този смисъл следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде изменен размерът на наказанието съобразно конкретните факти и приложимата санкционна норма, която правилно АНО е посочил в обстоятелствената част на НП. 

С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 пр.2 от АПК, Административен съд – Добрич, І касационен състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 25/ 27.02.2017 г. по нахд № 376/2016 г. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16 - 213983/ 16.09.2016 г. на Директора на ТД на НАП - Варна, с което на  Й.Й.К.,***, като представляващ ДЗЗД „Панорама“, ЕИК 177051948 на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. (триста лева) за нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите, във връзка с чл. 118 от ЗДДС, като на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС НАМАЛЯВА размера на наказанието от 300 лв. на 100 лв. (сто лева).

Решението е окончателно.

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                  2.