Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№233

гр.Добрич,  02.06.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

               Административен съд - Добрич, І кас. състав в публично съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                  

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и на секретаря В.С., изслуша докладваното от съдия Т. МИЛЕВА касационно административно дело № 235/ 2017 год.

            Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на “*** ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. “***” №3, представлявано от управителя Д.Й.Й., черз адв. Е.Б.  срещу Решение № 34/07.03.2017 год. по НАХД  № 363/2016 г.  по описа на РС-Балчик,  с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-213961/16.09.2016 год. на  Директора на  ТД на НАП -Варна, с което за извършено нарушение на чл.33, ал.1  от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. на МФ и чл.118 от ЗДДС на жалбоподателя е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на осн. чл.185, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДДС.

 В жалбата се твърди, че решението е неправилно, постановено в нарушение на закона – касационни основания по чл.348, ал.1 от НПК. Излагат се доводи, че от решението и от наказателното постановление не се установява в пълнота фактическата обстановка. Твърди се, че получената разлика в размер на 5,44 лева е от неприето от клиентите на магазина ресто. Сочи се, че е неправилен извода на въззивният съд, че в случая не е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Моли се да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

            Ответникът – ТД на НАП Варна се представлява от юриск. ***, която моли да се потвърди решението на районния съд като правилно и законосъобразно. Сочи, че по безспорен начин се е установило, че жалбоподателят не е извел служебно и не е регистрирал във фискалното устройство служебно изведени суми в размер на 5,44 лева,  с което е нарушение на наредбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба, като счита, че решението на районния съд е законосъобразно. Сочи, че независимо, че разликата между фактическата наличност и откритите пари е малка, то е не приложима разпоредбата на чл.28 ЗАНН.

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява неоснователна.

            За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63  пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК, след преценка на доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218 ал. 2 АПК, съдът намира за установено следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от “*** ” ЕООД   срещу Наказателно постановление № 16-213961/16.09.2016 год. на  Директора на  ТД на НАП -Варна с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006г на МФ и чл.118 от ЗДДС, като вида и размера на наказанието са определени по чл.185,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДДС . 

В решението си районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, пълно и точно е изяснена фактическата обстановка, като са събрани категорични и безспорни доказателства, установяващи вината на жалбоподателя и допуснатото административно нарушение. Приел е, че законосъобразно, правилно и справедливо АНО е определил размера на имуществената санкция към минимума на предвиденото в законовия текст, като е изложил подробни съображения защо не може да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Въззивният съд е отговорил обстойно на всички изложени пред него в жалбата възражения.

Изложените доводи от районния съд  се споделят изцяло от настоящата инстанция.

Неоснователно е възражението на касатора, че не е установена в пълнота фактическата обстановка. В конкретният случай административнонаказващият орган е възприел промяна в касовата наличност на касата в обекта, поради извеждане на парична сума от нея, без това да се отрази като операция във фискалното устройство на обекта. От събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства се установява, че констатираното нарушение е с оглед дневен отчет от 18.08.2016 г., като оборота от продажби е 605,68 лева, служебно въведени оборотни средства в началото на деня е 80 лева, наличните в брой пари в касата са 636,96 лева, съгласно изведен отчет, а фактическата наличност в касата е 642,40 лева. Следователно разликата от 5,44 лева не е изведена по надлежния ред и правилно административнонаказващият орган е приел, че е налице нарушение на разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредбата и 118 от ЗДДС. Т.е. нарушението е безспорно доказано въз основа на фактическата обстановка.

Относно възражението, че е неправилен извода на въззивния съд, че в случая е неприложима разпоредбата на чл.28 ЗАНН, съдът намира и това възражение за неоснователно. Районният съд обстойно и мотивирано е изложил доводи, защо не следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, които изцяло се подкрепят от настоящият състав. Независимо, че се касае за разлика от 5,44 лева, настоящият състав иска да отбележи, че в процесния магазин за хранителни стоки има две каси, на въпросната дата е извършена проверка и на двете каси и е установена разлика, както и на едната, така и на другата каса /това обстоятелство е служебно известно, тъй като и другото НП е разгледано от настоящия състав/. Т.е. това явно е практика в магазина, поради което и няма как да бъде прието, че е налице маловажен случай.

Предвид изложеното, касационната инстанция намира, че обжалваното решение на районния съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

   Воден от гореизложеното, Добричкият административен съд, І кас. състав:

                                                       

                                                          Р  Е  Ш  И:

        

         ОСТАВЯ В СИЛА    решение № 34/07.03.2017  г. по НАХД № 363/2016 г. на Районен съд – Балчик.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        2.