Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№232

гр.Добрич,  01.06.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

               Административен съд - Добрич, І кас. състав в публично съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                  

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и на секретаря В.С., изслуша докладваното от съдия Т. МИЛЕВА касационно административно дело № 234/ 2017 год.

            Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на “*** ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. “***” №3, представлявано от управителя Д.Й.Й., черз адв. Е.Б.  срещу Решение № 26/27.02.2017 год. по НАХД  № 339/2016 г.  по описа на РС-Балчик,  с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-214021/16.09.2016 год. на  Директора на  ТД на НАП -Варна, с което за извършено нарушение на чл.33, ал.1  от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. на МФ и чл.118 от ЗДДС на жалбоподателя е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на осн. чл.185, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДДС.

 В жалбата се твърди, че решението е неправилно, постановено в нарушение на закона – касационни основания по чл.348, ал.1 от НПК. Излагат се доводи, че от решението и от наказателното постановление не се установява в пълнота фактическата обстановка. Сочи се, че е неправилен извода на въззивният съд, че в случая не е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Моли се да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

            Ответникът – ТД на НАП Варна се представлява от юриск. ***, която моли да се потвърди решението на районния съд като правилно и законосъобразно. Сочи, че по безспорен начин се е установило, че жалбоподателят не е извел служебно и не е регистрирал във фискалното устройство служебно изведени суми в размер на 33,75 лева,  с което е нарушение на наредбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба, като счита, че решението на районния съд е законосъобразно.

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява неоснователна.

            За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63  пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК, след преценка на доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218 ал. 2 АПК, съдът намира за установено следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от “*** ” ЕООД   срещу Наказателно постановление № 16-214021/16.09.2016 год. на  Директора на  ТД на НАП -Варна с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006г на МФ и чл.118 от ЗДДС, като вида и размера на наказанието са определени по чл.185,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДДС .  

В решението си районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, пълно и точно е изяснена фактическата обстановка, като са събрани категорични и безспорни доказателства, установяващи вината на жалбоподателя и допуснатото административно нарушение. Приел е, че законосъобразно, правилно и справедливо АНО е определил размера на имуществената санкция към минимума на предвиденото в законовия текст, като е изложил подробни съображения защо не може да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Въззивният съд е отговорил обстойно на всички изложени пред него в жалбата възражения.

Изложените доводи от районния съд  се споделят изцяло от настоящата инстанция.

Неоснователно е възражението на касатора, че не е установена в пълнота фактическата обстановка. В конкретният случай административнонаказващият орган е възприел промяна в касовата наличност на касата в обекта, поради извеждане на парична сума от нея, без това да се отрази като операция във фискалното устройство на обекта. От събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства се установява, че констатираното нарушение е с оглед дневен отчет от 18.08.2016 г., като оборота от продажби е 80 лева, наличните в брой пари в касата са 192,44 лева, съгласно изведен отчет, а фактическата наличност в касата е 158,69 лева. Следователно разликата от 33,75 лева не е изведена по надлежния ред и правилно административнонаказващият орган е приел, че е налице нарушение на разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредбата и 118 от ЗДДС. Т.е. нарушението е безспорно доказано въз основа на фактическата обстановка.

Относно възражението, че е неправилен извода на въззивния съд, че в случая е неприложима разпоредбата на чл.28 ЗАНН, съдът намира и това възражение за неоснователно. Районният съд обстойно и мотивирано е изложил доводи, защо не следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, които изцяло се подкрепят от настоящият състав.

В касационната жалба се поддържат и изложените пред първоинстанционния съд доводи за неприложимост на санкционната разпоредба. Въззивният съд е изложил и в тази връзка подробни съображения, които се поддържат и от настоящият състав, поради което и не следва да се преповтарят в настоящото решение.

Предвид изложеното, касационната инстанция намира, че обжалваното решение на районния съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

   Воден от гореизложеното, Добричкият административен съд, І кас. състав:

                                                       

                                                          Р  Е  Ш  И:

        

         ОСТАВЯ В СИЛА    решение № 26/27.02.2017  г. по НАХД № 339/2016 г. на Районен съд – Балчик.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        2.