О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

04.05.2017г., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

            Добрички административен съд, в закрито заседание на четвърти май, две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                                               

   

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                               ЧЛЕНОВЕ:           Силвия Сандева

                                                                                                Нели Каменска

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Каменска касационно дело с административно–наказателен характер № 233/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.216 във вр. с чл.158, ал.3 от АПК и чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано по касационна жалба на Областен отдел „А А“ гр.Добрич, подадена от инж.С М – началник, срещу решение № 43 от 02.03.2017г., постановено по нахд № 258/2016г. по описа на РС гр.Генерал Тошево.

При проверка за редовността на жалбата с разпореждане по делото от 26.04.2017г. е  констатирано, че липсват доказателства за спазване на 14- дневния срок за оспорване на първоинстанционното решение, установен в чл.211, ал.1 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН. Видно от доказателствата по делото обжалваното решение на Районен съд Генерал Тошево е съобщено на Областен отдел „А А“ гр.Добрич на 10.03.2017г., а касационната жалба е постъпила в деловодството на районния съд на 28.03.2017г. Считано от датата на съобщаване на решението, 10.03.2017г., срокът за оспорването му е изтекъл на 24 март, петък, присъствен ден. С разпореждането касационната жалба е оставена без движение, а на касатора е предоставена възможност в седем дневен срок да представи доказателства, че е подал жалбата си в законоустановения срок.

На 02.05.2017г. представляващият Областен отдел „А А“ –Добрич представя молба с извлечение от деловодната система  „А“, която използва Изпълнителна агенция „АА“ . От извлечението е видно, че жалбата е регистрирана за изпращане в деловодната система на касатора на 24.03.2017г. в 15,10 часа.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че касационната жалба е подадена  след изтичането на установения 14 дневен срок за оспорване.

По отношение спазването на процесуалните срокове при касационното оспорване по АПК, на основание чл.144 от АПК се прилагат правилата в глава VІІ „Срокове и възстановяване на срокове“ от Гражданско-процесуалния кодекс. Разпоредбата на чл.62, ал.2 от ГПК, признава за спазен срок датата, на която е станало изпращането на молбата, съответно жалбата по пощата, но не и датата на която жалбата е изготвена и регистрирана в електронна система на подателя й. Обстоятелството, че касационната жалба е подготвена за изпращане на 24.03.2017г. не означава, че е спазен срокът за обжалване.

Налице са основанията за прекратяване на делото по чл.215, т.3 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

 Така мотивиран, Административен съд –Добрич

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областен отдел „А А“ гр.Добрич, подадена от инж.С М – началник, срещу решение № 43 от 02.03.2017г., постановено по нахд № 258/2016г. по описа на РС гр.Генерал Тошево.

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно –наказателен характер № 233/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: