Р Е Ш Е Н И Е

 

 263 / 13.06.2017 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                               

Административен съд - Добрич,  в публично съдебно заседание на тридесети май две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:         МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА.

                       ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря С.К. и прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 229 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

       Образувано е по касационна жалба вх. № 902/ 21.04.2017 г. на Община Крушари, представлявана от Кмета Добри Стоянов Стефанов, подадена чрез адв. Д. Д., ДАК, срещу Решение № 108/ 14.03.2017 г. по нахд № 1533/ 2016 г. на Районен съд - Добрич, с което е отменено НП № НД – 03 – 30/ 27.10.2016 г. на Кмета на Община Крушари.

       С касационната жалба се настоява, че съдебното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено при неправилна преценка и анализ на доказателствения материал и тълкуване на правни норми. Касаторът счита извода на РС за липса на унищожаване на мери и пасища за неподкрепен от доказателствата по делото и несъстоятелен. Твърди, че съставянето на АУАН е съобразено с разпоредбата на чл. 34 от ЗАНН. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено наказателното постановление. 

       В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адв. Д., която поддържа жалбата.

       Ответникът – М.М.Д. ***, редовно призован, не се явява, не се представлява. В молба вх. № 1235 от 30.05.2017 г. оспорва жалбата и настоява да бъде оставено в сила решението на ДРС.

       Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава мнение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че не са събрани достатъчно доказателства, които да сочат, че именно наказаното лице е автор на нарушението.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна, с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна.

       Производството пред РС е образувано по въззивна жалба на М.М.Д. срещу Наказателно постановление № НД – 03 – 30/ 27.10.2016 г., издадено от Кмета на община Крушари, за това че на 15.07.2016 г., около 11.15 ч., в землището на с. Капитан Димитрово, общ. Крушари, в качеството си на управител на „Агро Мат 2014“ е унищожил част от общински имот с идентификатор № 000057, с начин на трайно ползване „пасище и мера“ в размер на 9.000 дка, като ги е превърнал в обработваема земеделска земя – нива, с което е нарушил разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари. (Наредбата). На основание чл. 21, ал. 2 от Наредбата на Д. е наложено наказание „глоба“ в размер на 1998.00 лв. В НП е указано, че размерът на глобата е изчислен в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Наредбата.               РС е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения, които да нарушават правото на защита на жалбоподателя. Счел е, че АУАН е съставен от компетентно длъжностно лице, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН в отсъствие на нарушителя и в присъствие на двама свидетели, връчен е бил надлежно и съдържа реквизитите по чл. 42 от ЗАНН. Стигнал е до извода, че НП е издадено в рамките на законоустановения срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, от компетентен орган, връчено е на нарушителя и съдържа реквизитите по чл. 57 от ЗАНН. По отношение фактите, РС е направил заключение, че в хода на съдебното производство по безспорен начин е установено чрез приложения снимков материал и събраните гласни доказателства, че на съответната дата на съответното място е установен посев слънчоглед. За да отмени НП, е изложил, че според него не са събрани доказателства за извършвани действия/бездействия на 15.07.2016 г. от страна на наказаното лице, водещи до невъзможността процесният имот да се ползва по предназначение или същият да е бил разоран. Добавил е, че на 15.07.2016 г. не е установено присъствие на Д. на процесното място. В тази връзка е посочил, че разпитаните по делото свидетели били заявили, че преди не са посещавали тази територия и не знаят за какво се е ползвала.

Настоящият състав счита, че правилно ДРС е счел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП на това основание. Същевременно касационната инстанция не приема сторените от РС изводи за недоказаност авторството на деянието, респ. за наличие на нарушение.

       При правилно установена фактическа обстановка, съдът е стигнал до неправилен извод за липса на нарушение и за недоказаност авторството на деянието. По делото е налице Констативен протокол от 15.07.2016 г., с който е удостоверено, че част от имот 000057, в землището на с. Капитан Димитрово, равняваща се на 78.300 дка, се обработва като земеделска земя, като обработваемите части от имота са засети с царевица и слънчоглед. Към протокола е приложен снимков материал, на който се вижда засят слънчоглед, на редове, с почистена площ по редовете. От АПОС № 894/ 28.07.2008 г. се установява, че имот № 000057 в съответното землище е с начин на трайно ползване „пасище, мера“. От скица № Ф00411/ 18.06.2008 г. на имот № 000057 се вижда, че имот с кадастрален номер 36138-011-015 е съседен на имот № 000057 и през 2014 г. и 2015 г., видно от справка от динамичните регистри – КВС и КК се ползва от „Агро Мат 2014“ ЕООД с управител М.М.Д.. Частта, за която се вменява нарушението на Д., видно от писмо изх. № РД – 19 – 5483 (1)/ 26.10.2016 г., в размер на 9.000 дка, е установена чрез инсталиран софтуерен продукт „Агро офис карти“ в устройство Samsung Galaxy Tab 3 Lite с вграден GPSGlonass. Всички тези доказателства са приложени по делото, не са оспорени по никакъв начин от наказаното лице. Пред касационната инстанция също не са представени доказателства, опровергаващи изводите на АНО. Нарушението е установено на 15.07.2016 г. На 22.07.2016 г. е изпратено писмо до Д., в което е поканен да представи доказателства за основанието, на което ползва имота. В този смисъл към 22.07.2016 г. вече е бил известен извършителят и нарушението е съществувало. АУАН е съставен на 27.09.2016 г., като в този смисъл е спазен срокът по чл. 34 от ЗАНН от датата на откриване на нарушителя. Като се има предвид засадената култура, то безспорно е спазен и срокът от извършване на нарушението от една година по чл. 34 от ЗАНН. В този смисъл деянието е безспорно доказано, доказано и авторството на същото, поради което, като е приел обратното, съдът е постановил своя акт в противоречие със събраните доказателства и при неправилно тълкуване на закона. В този смисъл жалбата се явява основателна. Размерът на санкцията е определен по надлежния начин и не може да бъде пререшаван от съда. Вярно е, че самото НП е изписано непрецизно, като е не е посочено, че на 15.07.2016 г. е установено наличието на нарушение. Това обаче не пречи на наказаното лице да разбере какво нарушение му се вменява. Още повече, че точно по този начин е изписан АУАН – „…на 15.07.2016 г. около 11.15 ч. в землището на с. Кап. Димитрово, комисия, назначена със заповед …, установи, че …“ Фактът, че пасището/ мера е обработена в съответната част, е безспорно установен. Както беше посочено по – горе, на снимките се виждат редовете със слънчоглед, като площта е видимо обработена и съответно е засят слънчоглед. В този смисъл пасището/ мера е загубило своята роля и не може да изпълнява предназначението си за паша на животни. Признаците на деянието са налице – „унищожи общински мери и пасища и/или ги превърне в обработваема площ – нива“. Предвид сторените изводи следва решението на РС да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде потвърдено издаденото НП.      

       С оглед на изложеното, Административен съд - Добрич, І касационен състав, на основание чл. 221, ал. 2 от АПК

 

       Р Е Ш И:

 

       ОТМЕНЯ Решение № 108/ 14.03.2017 г. по нахд № 1533/ 2016 г. на Районен съд - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА

       ПОТВЪРЖДАВА НП № НД – 03 – 30/ 27.10.2016 г. на Кмета на Община Крушари.

       Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: