Р Е Ш Е Н И Е

259

Гр. Добрич, 08.06.2017 год.,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание, проведено на тридесети май две хиляди и седемнадесета година в състав :                                                

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                    ТЕОДОРА МИЛЕВА

                    

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря М.М. изслуша докладваното от съдия Т. Милева КАД №228/2017 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава дванадесета от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

С Решение № 87/28.02.2017 г., постановено по НАХД № 1703/2016 г., Добрички районен съд е отменил като незаконосъобразно Наказателно постановление № 28-0000451/15.11.2016 г. издадено от Началник ОО "Автомобилна администрация" гр. Добрич, с което на  Д.М.П. *** на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 89,  т. 4 от Наредба №33/03.11.1999 г. на Министър на транспорта поради маловажен случай на административно нарушение.

Така постановеното решение е обжалвано в законовия срок с касационна жалба от Началник Областен отдел "Автомобилна администрация" гр. Добрич.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е незаконосъобразно и неправилно. Сочат се обстоятелствата, довели до тези пороци на съдебното решение - съдът е направил неправилен извод, че е налице маловажен случай. Касаторът иска да бъде отменено изцяло решението на ДРС и НП да бъде потвърдено.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр. Добрич взема становище за неоснователност на касационната жалба. Счита, че правилно е определен случая като маловажен.

Добричкия административен съд, касационен състав, след като извърши преценка на събраните по делото доказателства, с оглед посочените в жалбата касационни основания, намира, че жалбата е основателна.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, безспорно е установено извършеното нарушение от водача, но е счел, че може да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и поради това е отменил наказателното постановление.

Тези изводи на първоинстанционния съд не се споделят от настоящия състав.

Съдът намира за безспорно доказано, че Д.М.П. е извършил описаното в АУАН и НП нарушение на чл. 93, ал. 2 от ЗАвт П във вр. с чл. 89,  т. 4 от Наредба №33/03.11.1999 г. на Министър на транспорта  и правилно административно-наказващият орган е наложил административно наказание в точно определения от закона размер.

Съгласно чл. 93, ал. 2 от ЗАвтП водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба 500 лв.

При сравнение с обикновените случаи на нарушения конкретния случай не разкрива значително по-ниска обществена опасност и минимално засягане на обществените отношения. Предвид на това, че нарушението е формално, на просто извършване, то ирелевантно за съставомерността на деянието е последващо представяне на лиценза пред контролните органи или факта, че той е съществувал  към датата на превоза. Изискването на закона, което е пределно ясно, е за "представяне" на документ в момента на проверката, а не за съществуване изобщо на такъв документ.

Липсата на вредни последици не може да обоснове малозначителност на нарушението, тъй като при всяко едно обикновено нарушение от същия вид единствените вредни последици са самото непредставяне на документа в момента на проверката.

Тъй като в случая се касае за регулиране на обществени отношения свързани с контрола на Държавата при осъществяване на обществените превози на товари / чл. 1 т. 1 от ЗАвП/, съдът приема, че нарушението не разкрива белези на по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от съответния вид.

Посочените от районния съд обстоятелства, че нарушението е първо по ред и липсват вредни последици, са такива, които следва да бъдат отчетени при определяне размера на наложената санкция, ако тя е в някакви граници, но в конкретния случай е в точно определен по закон размер, но не и при преценката за наличието на маловажен случай. Ето защо отменителното основание на съда не кореспондира с доказателствата по делото и закона, поради което решението е неправилно.

Съставеният АУАН не страда от пороци - отговаря на изискванията за съдържание по ЗАНН. Издаденото НП е законосъобразно - в него е описано нарушението, посочени са нарушените правни норми, АУАН е подписан от свидетел, а наложената санкция е в единствения размер предвиден от закона.

С оглед изложеното и доказаността на нарушението, касационният състав счита, че постановеното решение от ДРС е незаконосъобразно, следва да бъде отменено и да се потвърди издаденото НП.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 предл.2 от АПК, във вр. с чл. 63 от ЗАНН Административен съд Добрич, първи касационен състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 87/28.02.2017 г., постановено по НАХД № 1703/2016 г. по описа на Добрички районен съд, като незаконосъобразно, вместо което постановява:

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление 28-0000451/15.11.2016 г. издадено от Началник ОО "Автомобилна администрация" гр. Добрич.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                   2.