Р Е Ш Е Н И Е

 

262 / 13.06.2017 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на тридесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА.

ЧЛЕНОВЕ:     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря М.М. разгледа докладваното от председателя КАНД № 227/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 896/ 21.04.2017 г. от Районно управление Каварна при ОДМВР – гр. Добрич, представлявано от Началника Н.Д., срещу Решение № 18/ 02.03.2017 г. по нахд  № 387/ 2016 год. по описа на Районен съд – Каварна.

Касаторът прави оплакване, че Решението на РС – Каварна е необосновано и неясно. Счита за безспорно установено нарушението и автора на деянието. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, Й.И.Ж., редовно призована, не се явява, не се представлява. По делото е прието Възражение от процесуалния представител на ответника, с което заявява, че касационната жалба е допустима, но неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, тъй като счита решението на първоинстанционния съд за правилно и пледира оставянето му в сила.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните намира, че касационната жалба е допустима, а разгледана по същество – основателна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства от РС - Каварна се установява следното:

На 11.10.2015 г. около 01.40 часа в гр. Каварна по време на специализирана полицейска операция № 283р-9849/15 при проверка в дискотека „Бриз“ полицейските инспектори С.С. и П.П., както и Н.М. – Младши АК установили две непълнолетни лица: С.М.С., ЕГН ********** от гр. Каварна и Б.Е.А., ЕГН ********** също от гр. Каварна, без пълнолетни придружители, родители, настойници или попечители, за което е била уведомена и извиката и ИДПС – Й.Р., която снела обяснения на непълнолетните лица в сградата на РУ – Каварна. По – късно непълнолетните лица са били предадени на родителите им, на които са били съставени АУАН по чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

Първоначално АУАН бил съставен на К.К., който заявил на проверяващите, че той е управител на търговския обект, в който е установено наличието на непълнолетни лица в нарушение на закона. След като К. внесъл Възражение срещу АУАН, към което приложил доказателства, че дискотека „Бриз“ се стопанисва от „Йонасис“ ЕООД с управител Й.И.Ж., същата е призована на 19.12.2015 г. в РУ – Каварна, където й е съставен АУАН по чл. 45, ал. 2 във връзка с чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето. Ж. е вписала в АУАН, че няма възражения, но по- късно е представила писмено възражение.

Въз основа на АУАН е издадено оспореното пред РС – Каварна НП, с което за нарушение на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето на основание чл. 45, ал. 2 от същия закон на Ж. като управител на търговския обект й  е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв. (две хиляди лева). 

При така установената фактическа обстановка, съдът е приел, че НП е издадено при съществени процесуални нарушения. За да стигне до този извод, съдът се е позовал на това че разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето вменява задължения за родителите, попечителите и т.н., но не и на управителите на търговски обекти. Според РС от обективна страна нарушението по чл. 45, ал. 2 от закона изисква да е налице неизпълнение на чл. 8, ал. 3 от с.з., но не от субекта на нарушението по чл. 45, ал. 2 от закона, а от носителите на тези задължения като родители, настойници, попечители. Според съда административнонаказващият орган е допуснал съществено нарушение, тъй като в НП е налице несъответствие между описанието на нарушението и посочената като нарушена правна норма на чл. 8, ал. 3 от закона.

Настоящият състав на Административен съд - Добрич намира решението на Районен съд - Каварна за неправилно, като необосновано и постановено при неправилно прилагане на материалния закон, при следните съображения:

Съставът на РС – Каварна е приел за безспорно установено, че в търговския обект са присъствали двете конкретни непълнолетни лица без придружител. Приел е, че Ж. е управител на обекта и че като такъв е субект на нарушението по чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Същевременно е счел обаче, че е налице вътрешно противоречие в правната квалификация на нарушението и е отменил НП.

 Вярно е, че в АУАН и НП е записано, че наказаното лице е нарушило разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от закона. Съгласно текста на тази разпоредба родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Същевременно е указано в НП, че на основание чл. 45, ал. 2 от закона се налага съответната санкция. Като се има  предвид, че нормата на чл. 45, ал. 2 е разписана по следния начин: Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв., то безспорно се касае за допускане в обекта на непълнолетни лица в нарушение на чл. 8, ал. 3, а именно без придружител. Текстовото изписване на нарушението е ясно и категорично и това че актосъставителят и АНО  са записали само нарушената норма, водеща до санкция на управителя на търговския обект, това не означава, че е налице неяснота или че е налице вътрешна противоречивост. Напротив нарушението е ясно описано, още повече че ако има противоречие между текстовото и цифровото изражение на нарушението, съдебната практика е еднопосочна, че се приема текстовото.

При служебната проверка за законосъобразност на издаденото наказателно постановление касационният състав на съда не установи да са  допуснати съществени процесуални нарушения. Спазени са сроковете по чл. 34 от ЗАНН, актът е връчен на нарушителя, същият е имал възможност да разбере в какво е обвинен, наказателното постановление е издадено от компетентен орган, при наличие на достатъчно доказателства за извършеното нарушение. Правната квалификация на деянието съответства на установените в административнонаказателното производство факти и на словесното описание на нарушението, направено в АУАН и в НП. Размерът на наказанието „глоба“ е определен в минимума, предвиден в нормата на чл. 45, ал. 2 от закона, поради което не може да бъде намаляван от съда с оглед забраната по чл. 27, ал. 5 от ЗАНН.

По изложените съображения, касационният състав приема касационната жалба за изцяло основателна, с оглед на което Решението на РС - Каварна следва да бъде отменено като незаконосъобразно и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, АдмС - Добрич, І касационен състав

 

       Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 18/ 02.03.2017 г. по нахд  № 387/ 2016 год. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 88/ 22.02.2016г. на Началника на РУ - Каварна към ОД на МВР - Добрич, с което  Й.И.Ж.,***, в качеството й на управител на дискотека „Бриз“, намираща се на ул. „Добротица“ № 39 в гр. Каварна, е наложено административно наказание „глоба“ в размер от 2000  лева на основание  чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: