Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

439

08.11.2017 г., гр. Добрич

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и седемнадесета година, ІI едноличен състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА                               

           При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА, като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 223 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството по делото е образувано по жалба вх. № 878/ 20.04.2017 г. от  К.П.Ж.  като ЕТ “РЕНЕСАНС-КПДТ-К.Ж.“, с Булстат *****, УРН *****, адрес на управление: с. Лозенец, ул. ***** № 4, общ. Крушари, обл. Добрич срещу Уведомително писмо за неодобрение за участие по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007 – 2013 с изх. № 02-80-6500/ 1469 от 29.07.2016 г., издадено от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, получено на 18.08.2016 г. и потвърдено със Заповед № РД 20-9 от 09.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, изпратена с писмо с изх. № 91 – 380 от 10.03.2017 г.

         Към настоящото производство е обединено производството по адм. дело № 545/ 2017 г., образувано по жалба вх. № 2174/ 02.10.2017 г., подадена чрез ДФ „Земеделие“ – РА вх. № 02 – 080 – 6500/1491 от 09.05.2016 г. срещу Мълчалив отказ на Изпълнителния директор на ДФЗ да издаде ИАА, като изпълни влязло в сила съдебно решение по УП за одобрение и неодобрение за участие по мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007 – 2013 г., издадено от Заместник - изпълнителен директор на ДФЗ, по Заявление № 17063558/ 12.03.2013 г., УРН ***** с приложение за кандидатстване по мярка 214 „АЕП“ 2013 направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“.

         Следва да се отбележи, че с Определение № 11296/ 27.09.2017 г. по адм. дело № 9800/ 2017 г. състав на Осмо отделение на ВАС е отменил прекратителното определение по адм. дело № 223/ 2017 г. на АдмС - Добрич в частта на оспорване законосъобразността на изричния отказ предвид наличието на подадена в срок жалба срещу Мълчаливия отказ (към момента на постановяване на прекратителното определение този факт не е бил известен на съда) и е дал указания за продължаване на производството по изследване законосъобразността на отказа.

         При така сложилите се факти и с оглед разпоредбата на чл. 172, ал. 3 от АПК, настоящото производство е по жалба срещу Мълчалив отказ, която се счита и като жалба срещу постановения впоследствие изричен отказ да се издаде искания административен акт, т.е. да бъде одобрено участието на жалбоподателя по съответната мярка.

С жалбата срещу Мълчаливия отказ Едноличният търговец (ЕТ) настоява, че с неиздаването на индивидуалния административен акт в указания едномесечен срок по влязло в сила съдебно решение на АдмС – Добрич по адм. дело № 508/ 2014 г. административният орган не е изпълнил задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в Решение № 2360/ 01.03.2016 г. по адм. дело № 3225/ 2015 г. на ВАС, тричленен състав. С последното решение ВАС е отменил решението на АдмС – Добрич и е обявил нищожността на Уведомително писмо за неодобрение за участие по мярка 214 "Агроекологични плащания" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с изх. № 01-6500/14811 от 05.12.2013 г., издадено от заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", като е постановил изпращане на административната преписка за ново произнасяне на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в едномесечен срок, считано от получаване на преписката.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява управителят на ЕТ, представлява се от адв. Т. Ж., редовно упълномощена, която поддържа жалбата срещу Мълчаливия отказ, като настоява на основание чл. 172, ал. 3 от АПК, след отмяната на Мълчаливия отказ да бъдат отменени и изричните такива, последвали преди решението за отмяна, а именно Уведомително писмо за неодобрение за участие по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007 – 2013 с изх. № 02-80-6500/ 1469 от 29.07.2016 г., издадено от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ и потвърждаващата го Заповед № РД 20-9 от 09.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. Излага подробни доводи от една страна за нищожност на Мълчаливия отказ, а от друга страна за неговата незаконосъобразност, както и съответно за същите пороци на изричните такива.

Ответникът, редовно призован, не се явява, представлява се от старши юрисконсулт А., редовно упълномощена, която оспорва както жалбата срещу Мълчаливия отказ, така и срещу изричния такъв, потвърден съответно със Заповед от 2017 г. В писмено становище вх. № 2157/ 29.09.2017 г., когато едва, и то по искане на съда, е представена жалбата срещу Мълчаливия отказ, ответникът чрез старши юрисконсулт Д. Колева, обяснява, че жалбата срещу Мълчаливия отказ, адресирана чрез органа до съда, не е била администрирана, защото била постъпила в хода на възобновена процедура по разглеждане на подаденото от жалбоподателя заявление за подпомагане. Обяснява, че преди жалбата била постъпила молба с вх. № 02 – 080 – 6500/1469 от 18.04.2016 г. от ЕТ, с която е поискано при новото произнасяне административният орган да съобрази събраните в хода на първоинстанционното съдебно производство писмени доказателства, както и да бъдат съобразени  правните изводи на съда за незаконосъобразност на постановения акт. Сочи, че тъй като решението на АдмС – Добрич е било отменено от ВАС, то административният орган не е обвързан от мотивите му. Допълва, че представеният в хода на съдебното производство протокол от 26.04.2013 г. е взет предвид при последващото изрично произнасяне, но копие от него е получено чрез жалбоподателя с писмо вх. № 02 – 080 – 6500/1469 от 05.07.2016 г. (л. 505, т. ІІІ, адм. дело 223/ 2017 г.) На 03.11.2017 г. с вх. № 2422 в Писмени бележки ответникът чрез пълномощника си юрисконсулт А., моли да бъде отхвърлена жалбата и да бъде оставена без уважение подадената от ЕТ жалба като неоснователна и недоказана. Сочи, че кандидатът е подал заявление за подпомагане, в което декларира 2332.85 ха с код АП 24. Указва, че на 12.03.2013 г. е подадено първо заявление за регистрация, а на 14.03.2013 г. е подписано първо заявление за подпомагане. На 29.05.2013 г., допълва ответникът, е подадено от ЕТ заявление за редакция на парцели, заявени с код АП 24, като извършва промяна по отношение, както на първоначално заявения размер на отделни парцели, така и на заявените култури. Според ответника извършените промени са извън срока, установен в чл. 64, ал. 2 от Наредба 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и съгласно чл. 64, ал. 3 от същата Наредба ДФЗ – РА не одобрява участие по съответното направление. Ответникът допълва чрез процесуалния си представител, че подаденото уведомление на 18.06.2013 г. за настъпило форсмажорно обстоятелство също е извън срока за подаване на заявления и извършване на промени във вече подадени заявления. Настоява, че предвид че към уведомлението е приложен Констативен протокол № АР – 23 – 31 от 20.03.2013 г. на ОД „Земеделие“ Добрич, съдържащ таблица с номерата на парцелите от ИСАК, за които е констатирано измръзване на рапица и променен план за сеитбообращение, подписан от членовете на комисията и от кандидата, то бенефициентът е имал възможност да извърши необходимите промени по подаденото от него заявление в срока по чл. 11, ал. 2 от Наредба 5 и чл. 64, ал. 2 от Наредба 11. Добавя в изложението си, че при сравнение се установява, че не всички редактирани парцели са включени в КП от 20.03.2013 г., както и че е променена площта на първоначално заявените. В останалата част писмените бележки от процесуалния представител на ответника касаят законосъобразността на изричния отказ. Липсва становище по отношение на Мълчаливия отказ. При отхвърляне на жалбата се претендират съдебно – деловодни разноски и се прави респ. възражение за прекомерност на адвокатско възнаграждение.

По делото са приети всички доказателства, свързани както с Мълчаливия отказ, така и с изричния такъв и издадената в потвърждение на същия заповед. За справка е приложено и адм. дело № 508/ 2014 г.

По настояване на процесуалния представител на жалбоподателя са назначени две съдебни експертизи, а именно – агротехническа експертиза с вещо лице  - геодезист, инж. Б., при която вещото лице, след като се запознае с документите по делото и извърши проверка в ИСАК в РА при ДФ “Земеделие” гр. Добрич, а при необходимост и в Общинска служба по земеделие с. Крушари, да отговори на въпросите:

1.       С промяна на вида култура, който ще се засее в парцел, БЗС, променя ли се номерът на парцела, БЗС в ИСАК.

2.       По какъв начин са се формирали декларираните в заявление за редакция парцели, които са участвали по мярка 214, с код АП 24 да се проследи и отрази тяхната история от датата на подаване на първоначалното заявление до датата на заявление за редакция, като се посочат номера, площ.

3.       Да се изчисли площта на “новозаявените парцели” и общата площ на заявените за подпомагане площи след подаване на заявление за редакция.

4.       Едни и същи ли са площите, които са участвали по мярка 214, с код АП 24 географски, припокриват ли се с първоначалното заявление от 12.03.13 г. от заявлението за редакция от 29.05.13 г. и заявлението за 2014 г.

5.       При редакция на заявлението, има ли промяна на подмярка “Опазване на почвите и водите” с направление “въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”, съгласно чл. 2 от Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

6.       За парцел № 44104-17-1-12 с площ от 60.02 ха, засят със слънчоглед, променя ли се културата и има ли настъпили форсмажорни обстоятелства . При заявлението за редакция, какво се променя в системата ИСАК.

7.       Подлежи ли на санкция бенефициент за налични пропаднали площи, които не са декларирани в ИСАК. Ако се установи при проверката на място от служители на ДФ “Земеделие”, че декларираната култура е различна от заявената и е угар, изоставени нива, друга култура или други налага ли се санкция.

8.       Има ли редактирани парцели, които липсват в протоколите.

9.       Има ли промяна в площта на парцелите от първоначалното подаване, за които е променен кода на културата с редакцията от 29.05.13 г.

10.     Има ли установено пропадане от 100 % на есенната култура на редактираните парцели. Ако да, на кой парцел.

Втората експертиза е с вещо лице агроном – М.Н., при която вещото лице да отговори на въпроси:

1.       При измръзване на култура и лоши климатични условия, налага ли се засяване на същата култура или промяна засяване на друга култура. За кои култури /рапица и слънчоглед/ и в кой момент от земеделския календар. Според земеделската практика, подходящо ли е засяването на рапица в края на месец април.

2.       Ако тези култури са рапица и слънчоглед, какви действия трябва да се предприемат при измръзването им и лоши климатични условия.

3.       Възможно ли е, допустимо ли е, практика ли е в селското стопанство, презасяване на част от парцел с друга култура, след пропадане на площи, поради различни форсмажорни причини или се оставя каквото е поникнало, независимо от бройките растения. Ако не се презасее площта, какво ще се получи в полето. Възможно ли е унищожаването на многото плевели в полето при измръзване на рапица и слънчоглед.

4.       Есенна или пролетна е културата по протокол от 26.04.13 г.

5.       Необходимо ли е от гледна точка на постигането на целта по направление “въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите по мярка 214 “Агроекологични плащания” да се спазва плана за сеитбообращение и защо.

6.       Има ли установено пропадане от 100 % на есенната култура на редактираните парцели. Ако да, на кой парцел.

В публично съдебно заседание са изслушани заключенията на вещите лица, които ги поддържат изцяло. (л. 457 – 476; 477 – 481). Според вещото лице - агроном няма парцели, в които да е налице пропадане на засетите култури на 100 %. Във връзка със зададените въпроси, вещото лице инж. Б. отговаря, че съгласно Методиката при номерация на парцелите/ БЗС се включва ЕКАТТЕ на населеното място, номерът на физическия блок, номер на съответното БЗС и на парцела. За всяка промяна, свързана с площта на имота или със засятата култура, се променя автоматично и номерацията на парцелите, като целта е да може да се проследят всички промени, настъпили във времето за съответното БЗС/ парцел. Вещото лице отбелязва, че в редакцията на заявлението за подпомагане са заявени четири броя парцели, в които има промяна по отношение на площите и заявените култури. Сочи, че:

БЗС 44104 – 10 – 1 с. Лозенец с площ 128.96 ха е съставен от един парцел – 44104 – 10 – 1 – 11, заявен към 14.03.2013 г. с тази площ и засят със слънчоглед. При редакцията към 29.05.2013 г. е заявено, че част от площта на парцела в размер на 13.6 ха е презасята с царевица и е очертана като парцел с нов № 44104 – 10 – 1 – 14, а останалата площ от 115.80 ха получава № 44104 – 10 – 1 – 13 и остава засадена със слънчоглед.

БЗС 44104 – 17 – 1 също в землището на с. Лозенец с площ от 200.89 ха към 14.03.2013 г. е заявено като съставено от два парцела – 44104 – 17 – 1 – 6 с площ от 140.87 ха, засаден с рапица и 44104 – 17 – 1 – 12 с площ от 60.02 ха, засаден със слънчоглед. При редакцията към 29.05.2013 г. БЗС е разпределено в три парцела, от които 44104 – 17 – 1 – 13 с площ от 108.09 ха, засаден с царевица; 44104 – 17 – 1 – 15 с площ от 17.05 ха, засаден с рапица и 44104 – 17 – 1 – 17 с площ от 75.55 ха, засаден със слънчоглед.

БЗС 44104 – 273 – 3 с. Лозенец, с площ от 21.13 ха, съставено от един парцел към началното заявяване с № 44104 – 273 – 3 – 2, засят с рапица. Към 29.05.2013 г. е заявено, че част от площта на парцела в размер на 4.84 е презасята със слънчоглед и е очертана с нов № 44104 – 273 – 3 – 3, а останалата част от 16.29 ха получава нов № 44104 – 273 – 3 – 4, засадена с рапица.

БЗС 44104 – 276 – 2, с. Лозенец, площ 37.80 ха, съставено от един парцел с № 44104 – 276 – 2 – 2, засят с рапица. При редакцията част от парцела в размер на 17.05 ха е презасята със слънчоглед и получава № 44104 – 276 – 2 – 4, а останалата част от 20.75 ха, засадена с рапица, получава № 44104 – 276 – 2 – 3.

Общата площ на БЗС на процесните полета според заключението и при заявяването, и при редакцията, е в размер на 388.78 ха. Географски според вещото лице всички заявени площи, които са участвали по мярка 214 с код АП 24, се покриват по границите си така, както са посочени в първоначалното заявление и в последващите заявления.

На въпрос по отношение парцел с № 44104 – 17 – 1 – 12, заявен с площ от 60. 02 ха, засят със слънчоглед, вещото лице отговаря, че за него не е съставян протокол за настъпили форсмажорни обстоятелства и че за него няма промяна в културата слънчоглед при редакцията към 29.05.2013 г. Вещото лице обаче отбелязва, че за този парцел е направено изменение, като площта на парцела е увеличена на 75.55 ха, включвайки частта от 15.53 ха от съседния парцел, като системата от ИСАК автоматично е променила номера на парцела в нов № 44104 – 17 – 1 – 17.

В отговора си на въпрос 9 вещото лице дава заключение, че има промяна в площта на всички пет парцела по заявлението от 14.03.2013 г.  и посочва конкретно в какво се състои промяната за всеки един от тях. По отношение парцел с № 44104 – 17 – 1 – 12 сочи, че не фигурира в КП, но фигурира в заявлението за редакция.

И двете вещи лица заявяват, че няма пропадане на 100 % от площта на парцелите, засети с есенна култура.

Заключенията са приобщени към доказателствения материал по делото като неоспорени от страните, безпристрастно и обективно дадени, еднопосочни с останалите доказателства по делото.

По фактите:

Жалбоподателят е подал Общо заявление за единно плащане на площ № 17063558/ 12. 03. 2013 год., УРН *****. Заявлението съдържа приложение за кандидатстване по мярка 214 “Агроекологични плащания” 2013 Направление “Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите. (л. 146, т. ІІ). По подаденото Заявление административният орган се е произнесъл с Уведомително писмо за неодобрение за участие по мярка 214 “Агроекологични плащания” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. с изх. № 01-6500/14811 от 5. 12. 2013 год., издадено от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, потвърдено със Заповед № РД 20-709/ 24. 07. 2014 год. на Министъра на земеделието и храните. Срещу отказа за одобрение за участие ЕТ е подал жалба, по която е образувано адм. дело № 508/ 2014 г., приключило със съдебно решение от 29.01.2015 г. (л. 425 – 431, т. ІІІ), с което е отменен оспореният отказ. Решението е обжалвано от ответника пред ВАС и с цитирано вече по – горе решение състав на ВАС е отменил първоинстанционното съдебно решение, като е приел, че отказът е издаден от некомпетентен орган и го е обявил в този смисъл за нищожен. Постановил е изпращане на административната преписка за ново произнасяне от компетентния за това орган, като е определил и срок за това. При справка с адм. дело № 508/ 2014 г. на АдмС – Добрич се установява, че преписката е изпратена на административния орган с писмо изх. № 159/ 08.03.2016 г., като е получена от ответника, видно от известие за доставяне, на 14.03.2016 г.

На 28.04.2016 г. до Директора на Дирекция „Правна“, ДФ „Земеделие“  с Докладна записка на Директора на Дирекция „Директни плащания“ е изпратена по компетентност молбата на ЕТ с вх. № 02 – 080 – 6500/1469 от 18.04.2016 г. от ЕТ, с която е поискано при новото произнасяне административният орган да съобрази събраните в хода на първоинстанционното съдебно производство писмени доказателства, както и да бъдат съобразени  правните изводи на съда за незаконосъобразност на постановения акт. (л. 508; 509 - 513 т. ІІІ)

На 09.05.2016 г. с вх. № 02 – 080 – 6500/1491 е постъпила в ДФ „Земеделие“ жалба до Административен съд – Добрич чрез ДФ „Земеделие“ – РА от ЕТ “РЕНЕСАНС-КПДТ-К.Ж.“, с Булстат *****, УРН *****, адрес на управление: с. Лозенец, ул. ***** № 4, общ. Крушари, обл. Добрич, представляван от К.П.Ж., срещу Мълчалив отказ на Изпълнителния директор  на ДФ „Земеделие“ да издаде ИАА, като изпълни влязло в сила съдебно решение № 2360 по адм. дело № 3225/ 2015 г. на Върховния административен съд, тричленен състав, Трето отделение. (л. 515 – 518, т. ІІІ)

При справка с адм. дело № 508/ 2014 г., т. ІІІ, се установява, че на 07.06.2016 г. с молба по факса административният орган е поискал от съда да му предостави копие от протокола от 26.04.2013 г. Независимо че искането е било изпълнено незабавно и протоколът е изпратен по факса, на 23.06.2016 г. с изх. № 02 – 080 – 6500/1469 административният орган е поискал копие от протокола отново, но този път от земеделския производител. (л. 34, т. І)

На 05.07.2016 г. и от ЕТ е получено в ДФ „Земеделие“ копие на протокола от 26.04.2013 г.(л. 35 – 36, т. І) Видно от молбата, с която е изпратен протоколът, ЕТ е изпратил и изготвената по време на съдебното производство СТЕ и съдебното решение на АдмС – Добрич.

В резултат, на 29.07.2016 г. с изх. № 02 – 080 – 6500/ 1469, е изпратено издаденото от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Уведомително писмо за неодобрение за участие по Мярка 214 „Агроекологични плащания“, получено на 18.08.2016 г. Със същото е прието, че след разглеждане на допълнително представения протокол, административният орган не намира основание да промени становището си, изразено в предходното УП, било вече предмет на съдебно производство. Указано е, че на основание чл. 64, ал. 3 във връзка с чл. 64, ал. 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. ЕТ не е одобрен по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“.

Земеделският производител е обжалвал УП по административен ред, като на 26.08.2016 г. е подал жалба (л. 40 – 49)  до Министъра на земеделието и храните. Последният се е произнесъл по жалбата на 09.03.2017 г. със Заповед № РД – 20 - 9, като е оставил без уважение подадената срещу Уведомителното писмо жалба. (л. 27 – 28, т. І) За да остави без уважение жалбата, по – горестоящият административен орган е приел, че са настъпили форсмажорни обстоятелства, като част от посевите на кандидата са пропаднали. Отбелязал е, че за тази цел са изготвени два Констативни протокола от 20.03.2013 г. и 26.04.2013 г., в които са описани общо 4 парцела, за които е било констатирано пропадане. Същевременно е счел, че в подаденото заявление за редакция на 29.05.2013 г., в таблицата на използваните парцели 2013 г., за корекция освен четирите парцела, които фигурират в КП, е посочен още един парцел за корекция, а също така са добавени и четири нови парцела за участие по направлението. В тази връзка, за да отхвърли жалбата, се е позовал на разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „АЕП“ по отношение допустимия срок за промени, както и на Указания на УО на ПРСР 2007 – 2013 г.

След получаване на заповедта ЕТ е обжалвал УП, потвърдено с нея, като е подал жалба до съда, по повод на която е образувано първоначално адм. дело № 223/ 2017 г.   

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа на наведените от страните доводи и възражения, намира следното:

Както вече беше отразено, настоящото производство е по жалба срещу Мълчалив отказ на административния орган да се произнесе по Заявление за единно плащане на площ № 17063558/ 12.03.2013 год., УРН ***** на ЕТ “РЕНЕСАНС-КПДТ-К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж.. Срокът за произнасяне на административния орган, определен от ВАС със съдебното решение, е едномесечен. Преписката е получена от Изпълнителния директор на ДФЗ – РА на 14.03.2016 г. (л. 708, т. ІІІ, адм. дело № 508/ 2014 г.) С оглед дадения срок, последният е изтекъл на 15.04.2016 г. – събота, поради което се счита за изтекъл на 17.04.2016 г. Съгласно чл. 149, ал. 2 от АПК мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Жалбата е подадена чрез ДФ „Земеделие“, ОД – Добрич, видно от печата, поставен в горен десен ъгъл, с вх. № 02 – 080 – 6500/1491 на 09.05.2016 г., с оглед на което се явява подадена в срок. Настоящият състав приема, че жалбата е допустима, независимо че е подадена срещу Мълчалив отказ след проведено съдебно производство по жалба срещу изричен такъв. Това е така, защото първоначалният отказ е постановен от некомпетентен орган и е прогласен за нищожен. В този смисъл  Мълчаливият отказ не е при условията на чл. 177, ал. 2 от АПК, тъй като със съдебното решение не е разрешен спорът по същество, не е обсъждана правилността на отказа от материална гледна точка, а е констатирано произнасяне от некомпетентен орган, т.е. не е формирана сила на пресъдено нещо относно спорното право, поради което е неприложима нормата на чл. 177, ал. 2 от АПК и жалбата срещу Мълчаливия отказ се явява допустима, като подадена от лице, чиито интереси са засегнати от отказа да бъде одобрено за кандидатстване по съответната мярка.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Кандидатът – ЕТ “РЕНЕСАНС-КПДТ-К.Ж.“, с Булстат *****, адрес на управление: с. Лозенец, ул. ***** № 4, общ. Крушари, обл. Добрич, представляван от К.П.Ж. е регистриран като земеделски производител с Уникален регистрационен номер (УРН) ***** в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК. Същият е подал Общо заявление за единно плащане на площ № 17063558/ 12.03.2013 год., УРН *****. (л. 122, 123 – 126, т. ІІ) Заявлението за подпомагане с дата 14.03.2013 г. съдържа приложение за кандидатстване по мярка 214 “Агроекологични плащания” 2013 Направление “Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите. (156 – 159; 177 – 188, т. ІІ)

Земеделският производител засажда отделните БЗС, но част от тях претърпяват измръзване и се получава така нареченото „пропадане на култури“. За констатиране на случилото се на 20.03.2013 г. е съставен Констативен протокол № АР – 23 – 31 (л. 346 - 347, т. ІІ)  за щети от неблагоприятно климатично условие измръзване на пропаднали на 100% площи при рапица от Експертна комисия при ОД „Земеделие“ – Добрич, в присъствие на ЗП. В протокола е отразено, че в парцел 44104 – 17 – 1 - 6 с площ от 140.87 ха, засят с рапица, са унищожени 123.77 ха; в парцел 44104 – 273 – 3 - 2 с площ 21.13 ха, засят с рапица, са унищожени 4.84 ха; в парцел 44104 – 276 – 2 - 2 с площ 37.80 ха, засят с рапица, са унищожени 17.05 ха. От обща площ с размер 199.80 ха за трите парцела по ИСАК към БЗС са засети 199.80 ха, като унищожената общо площ от тях е 145.66 ха. КП е изготвен на 20.03.2013 г., но в него е отбелязано, че ЗП го е получил едва на 13.06.2013 г. 

На 26.04.2013 год. след извършен оглед на площ, засята със слънчоглед, в масив № 7 и БЗС 44104 – 10 – 1 – 11, в землището на с. Лозенец, община Крушари, е съставен втори Констативен протокол (л. 360 - 361, т. ІІІ/ от Комисия, в която са участвали Кметът на с. Лозенец, представител на фирмата – доставчик на семена слънчоглед, Началникът на ОС „З“ Крушари и ЗП. При огледа е констатирано, че БЗС 44104 – 10 – 1 - 11 с площ от 128. 96 ха е засято със слънчоглед за 2013 г. В КП е посочено, че от работната карта е видно, че полето е засято в срок и със семена, доставени от фирма „Агро номер едно“ ООД гр. Добрич. Комисията е установила, че по отношение част от полето - в размер на 13.16 ха -  семената са поникнали неравномерно и с много по – малко бройки от необходимото за нормално развитие на посева. Като възможни фактори, довели до това състояние на част от полето, са посочени “измръзване, понижена кълняема енергия на семената от слънчоглед, проливен дъжд, паднал на следващия ден след сеитбата“. С протокола е дадена препоръка тази част от БЗС да се презасее с царевица.

На 29.05.2013 год. е подадено заявление за редакция на общо заявление за подпомагане (л. 274, съответно л. 229 по описа на ДФЗ, т. ІІ). Към заявлението е приложена Таблица на използваните парцели с посочени парцели за корекция и образувани нови парцели от ИСАК. (л. 278, т. ІІ).

На 18.06.2013 г. с вх. № 02-080-6500/883 в ДФ „Земеделие“, ОД – Добрич е заведено Уведомително писмо от ЕТ „РЕНЕСАНС – КПДТ – К.Ж.“, УРН *****. ЗП уведомява административния орган, че във връзка с настъпило изключително – форсмажорно обстоятелство, описано в ДР, § 1, т. 4, буква „г“ от Наредба 11, а именно пропаднала част от заявените за подпомагане БЗС - та на 100% рапица вследствие измръзване на площите (земята), е наложена промяна във вида на първоначално заложените култури и размери на някои от заявените БЗС-та, като са изредени полетата, площите и културите. Към писмото е приложен План за въвеждане на сеитбообращения за заявените площи с отразените промени. Приложен е и Констативен протокол № АР-23-31/ 20.03.2013 г., връчен на земеделския производител, както вече беше посочено, на 13.06.2013 г. (л. 344 – 351, т. ІІ)

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 На първо място, с формирането на Мълчалив отказ след изрично даден от съда срок на компетентния орган да се произнесе, последният е допуснал грубо нарушение на закона. Мълчаливият отказ представлява бездействие на администрацията в случаите, когато административният орган има задължение да се произнесе по направено пред него искане. Този отказ е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК и е напълно приравнен към изричния такъв, тъй като не е само липса на волеизявление от страна на компетентния орган, а отказ да се издаде акт с посоченото от молителя съдържание. Като индивидуален административен акт същият подлежи на съдебен контрол, при който съдът следва да прецени неговата законосъобразност, като вземе предвид всички фактически и правни предпоставки, обуславящи претендираното право и евентуалните мотиви на органа да не уважи искането. (В този смисъл т. 5 от ППВС 4/1976 г.). Липсата на волеизявление от страна на административния орган, прави невъзможен съдебния контрол на оспорения акт и защитата срещу същия, поради което само на това основание мълчаливият отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

В конкретния случай описаните факти и обстоятелства обуславят извод за наличие на Мълчалив отказ, както вече беше прието от настоящия състав. Мълчалив отказ по смисъла на чл. 58 АПК е налице при сезиране на административен орган, за който съществува пряко законово правомощие, респ. задължение, за провеждане на административно производство и произнасяне, и това не е направено в срок. Несъмнено Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция е компетентният да се произнесе орган и да издаде административен акт, като изпълни влязлото в сила съдебно Решение. По аналогия с изричния административен акт, който следва да е издаден от компетентен орган, за да произведе правни последици, приравненият на него мълчалив отказ трябва да бъде свързан с непроизнасяне на овластения по закон орган на управление, така че лицето, отправило искане за признаване на негово право или защита на интерес, да се окаже обвързано от властническо волеизявление, с което е длъжно да се съобрази. Мълчаливият отказ в правната теория и съдебна практика, се приема за индивидуален административен акт с негативно съдържание. В случая, не само не е налице произнасяне, но е налице и неизпълнение на съдебното решение относно изрично определения от съда срок за произнасяне. В тази връзка следва да се отбележи, че административният орган, не само не е изпълнил съдебното решение за произнасяне, а и след като е била подадена жалба срещу Мълчаливия отказ, не е администрирал същата чрез комплектоване с преписката и изпращане до съда, което е довело до нарушаване правата на ЗП, забавяне на процеса, отмяна на прекратително Определение, което не би се случило, ако административният орган беше изпълнил своите законови задължения. Изложените от процесуалния представител на ответника доводи за основание да не администрира жалбата срещу Мълчаливия отказ са неоснователни и в противоречие със закона. Административният орган има задължение по закон да се произнесе в определен срок съгласно чл. 57, ал. 1 и сл. от АПК. Съдът е дал на АО максималния по чл. 57, ал. 5 срок да се произнесе. В случая единственото, което ответникът е сторил, е да обсъди КП от 26.04.2013 г. За този протокол той е узнал още с получаване на съдебните решения. Въпреки това АО е бездействал, което е довело до формиране на Мълчалив отказ.

В конкретния случай, много след срока, а именно едва на 29.07.2016 г., е налице произнасяне от компетентния орган чрез Уведомително писмо за неодобрение за участие по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007 – 2013 с изх. № 02-80-6500/ 1469 от 29.07.2016 г., издадено от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, получено на 18.08.2016 г., което представлява изричен отказ по подаденото от ЗП Заявление. Наличието на изричен отказ, след подадена в срок жалба срещу Мълчаливия отказ, задължава съда да изследва законосъобразноста на този изричен отказ. По аргумент от чл. 58, ал. 3 и чл. 172, ал. 3 от АПК, ако след мълчаливия отказ последва изричен такъв по същото искане, както е в случая, съдът се произнася по изричния отказ. Още повече че в случая има подадена и изрична жалба.

Действително, с издаването на изричния отказ отпада действието на мълчаливия предходен отказ със същия предмет. Наличието на мотиви по дефиниция благоприятства съдебния контрол.

Няма спор по делото, че изричният отказ е издаден от компетентен орган. Съгласно чл. 20а от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) Изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на Разплащателната агенция. Държавен фонд “Земеделие” е акредитиран за изпълняващ функциите на единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС (чл. 11а от ЗПЗП), като съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗПЗП Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки включително интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на законодателството на Европейския съюз.

За да издаде изричния отказ, обективиран в Уведомителното писмо от 29.07.2016 г., Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ е посочил на първо място, че при извършеното сравнение между заявените за редакция парцели на 29.05.2013 г. и парцелите, съдържащи се в КП за частично измръзване на рапица, е установено, че не всички редактирани парцели са включени в КП № АР – 23 – 31/ 20.03.2013 г. Указал е, че липсват парцели с №№ 44104 – 17 – 1 – 12 и 44104 – 10 – 1 – 11, както и че освен културата е променена и площта на първоначално заявените парцели. Добавил е, че съгласно Указания за обработка на заявления по мярка 214, постъпили с писмо от МЗХ с техен изх. № 13 – 5580/ 08.08.2013 г. (л. 64 – 68, т. І), при подаване на изменен план за сеитбооборот през първата година след посочената в Наредба 11 дата, направлението е недопустимо, с изключение на случаите, когато е допусната техническа грешка от страна на служител на ОС „Земеделие“ и има приложена докладна/обяснителна записка, както и в случаите на пропаднала култура, в резултат на което има издаден Констативен протокол от съответната ОСЗ. Указанията са, че в случай, че кандидати, подали заявление за подпомагане в срока по Наредба 11 по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка 214 „АЕП“, са извършили промяна на код култура след този срок, ДФЗ – РА следва да одобри подадените заявления, само ако промените на кода на културата са за парцели, включени в КП за пропаднали култури и площта на парцелите, за които е променен кодът на културата, е същата, както към крайната дата на заявяване. Освен това изрично е посочил в мотивите си административният орган, че Указанията са в сила само за случаите, при които е констатирано 100 % пропадане на есенниците и е засята нова култура. В тази връзка ответникът е изтъкнал, че в допълнително изискания протокол от 26.04.2013 г. е включен парцел 44104 – 10 – 1 – 11, който е за частично пропаднали площи, тъй като само на част от парцела семената от слънчоглед, който е пролетна култура, а указанията са за есенни култури, са поникнали неравномерно, а освен това парцел с № 44104 – 17 – 1 – 12 липсва и в протокола от 26.04.2013 г.

С оглед изложените мотиви административният орган, на основание чл. 64, ал. 3, във връзка с чл. 64, ал. 2 от Наредба 11 от 06.04.2009 г., във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. е отказал одобрение по подаденото от ЕТ заявление за конкретното направление по мярка 214 „АЕП“. (л.23 – 24, т. І)

Съгласно чл. 62, ал.1 от Наредба 11/ 6. 04. 2009 год. "Заявление за подпомагане" по направления "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" и "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите", се подава в периода от 1 март до 30 март на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 30 март е неприсъствен ден, срокът за подаване изтича в първия следващ работен ден. С текста на чл. 64, ал. 2 от Наредбата е разписано, че кандидатите за подпомагане могат да правят промени в направленията, посочени в заявленията за подпомагане по чл. 62, ал. 1 най-късно до 30 март, а съгласно чл. 64, ал. 3, в случаите по ал. 2, когато са заявени промени след 30 март, ДФЗ - РА не одобрява за участие съответното направление.

С Наредба 5/ 27.02.2009 г. се уреждат условията и редът за подаване на заявления за подпомагане по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП), включително и по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 (АЕП). Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба 5/ 27. 02. 2009 год., в актуалната към процесното заявление редакция,  кандидатът за подпомагане уведомява РА за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 10 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие. Кандидатът и/или упълномощено от него лице попълва формуляр по образец заедно с подписана декларация, с която се задължава да представи доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция. Съгласно § 1, б. “в” от ДР на тази Наредба “форсмажорно обстоятелство” е тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно земеделската земя и/или животните в стопанството.

Няма спор в случая, че полетата на ЗП, описани в КП от 20.03.2013 г. са били засегнати от форсмажорно обстоятелство.

Няма спор, че парцел с № 44104 – 17 – 1 – 12 липсва в КП от 26.04.2013 г., както и че включеният в КП от 26.04.2013 г. с № 44104 – 10 – 1 – 11 е с частично пропаднали площи. Парцел с № 44104 – 17 – 1 – 12 е част от БЗС № 44104 – 17 – 1, съставено от два парцела: № 44104 – 17 – 1 – 6 и № 44104 – 17 – 1 – 12. Първият парцел с площ от 140.87 ха е засят с рапица и е пострадал при измръзването, при което една част от него е засадена с царевица, а друга малка част с площ от 17.05 ха е останала засята с рапица. Вторият парцел не е пострадал от климатичните условия, но към него е прибавена площта на съседен парцел, поради което е получил нов номер от системата. Поради факта, че не е пострадал, не фигурира и в КП, който касае само засегнатите от форсмажорни обстоятелства площи.

Спорът касае обстоятелството дали действията на ЗП изпълняват Указанията по писмо от МЗХ с техен изх. № 13 – 5580/ 08.08.2013 г., респ. налице ли са основания за отказ от одобрение предвид конкретиката на действията и хронологията на същите от страна на ЗП. Според настоящия състав Указанията на МЗХ са в съответствие с действащата нормативна уредба, що се касае до предвидените условия за одобрение, като се изключи изискването за % пропадане на културите и вида на същите.  Съобразно разпоредбата на § 1, б. “в” от ДР на Наредба 5/ 27. 02. 2009 г. тези Указания касаят събитие, за което в параграфа е дадено легално определение като форсмажорно обстоятелство, а текстът на чл. 47, ал. 7, в относимата към спора редакция, от Наредба 11/ 6.04.2009 г. гласи, че изменение на предоставения план за сеитбообращение по ал. 1, т. 5 се позволява само в частта за културите върху заявените площи. Измененият план за сеитбообращение се прилага към заявлението за плащане за съответната година. С оглед на това правилно в Указанията е поставено изискването относно условията, при които може да бъде направена корекция на подадено заявление по мярка 214 след 30 март, а именно: издаден констативен протокол от ОС “Земеделие” за пропаднали култури вследствие форсмажорно обстоятелство и липса на промяна на площта на парцелите в коригираното и първоначалното заявление. С оглед събраните по делото писмени доказателства и изслушаното заключение на вещото лице инж. Б., настоящият състав счита, че и двете условия са налице. Налице е Констативен протокол № АР-23-31/ 20.03.2013 год., съставен с участието на представител на ОС “Земеделие”, с който е констатирано измръзване на:

парцел 44104 – 17 – 1 - 6 с площ от 140.87 ха, засят с рапица, от който са унищожени 123.77 ха;

парцел 44104 – 273 – 3 - 2 с площ 21.13 ха, засят с рапица, от който са унищожени 4.84 ха;

парцел 44104 – 276 – 2 - 2 с площ 37.80 ха, засят с рапица, от който са унищожени 17.05 ха.

С Констативния протокол от 26.04.2013 год., съставен също с участието на представител на ОС “Земеделие”, е констатирано измръзване на 13.16 ха от парцел 44104 – 10 – 1 - 11 с площ от 128.96 ха, засят със слънчоглед.

Съпоставката между площите и парцелите, описани в двата протокола и площите и парцелите в направената корекция в заявлението за подпомагане от 29.05.2013год. сочи на извода, че между тях има пълно съответствие по площ и парцели. В тази насока в заключението си вещото лице инж. Б. заявява, че всички заявени площи, които са участвали по мярка 214 код АП24, се припокриват по географските си граници и по площ, така както са посочени в първоначалното заявление от 12.03.2013 г./14.03.2013 г. и в заявлението за редакция  от 29.05.2013 г.

Вярно е, че уведомяването на ОД “Земеделие” - Добрич за настъпилото тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно земеделската земя и/или животните в стопанството на ЗП е извършено извън предвидения десетдневен срок от датата на прекратяване на фактическото събитие, каквото е изискването на чл. 13, ал. 1 от Наредба 5/ 27.02.2009 г. Уведомителното писмо е с вх. № 02 – 080 - 6500/ 883 от 18.06.2013 г. Следва да се има предвид обаче, че КП от 20.03.2013 г. е връчен на ЗП на 13.06.2013 г. и уведомлението е осъществено в десетдневен срок от получаването на КП. В този смисъл настоящият състав счита, че не е налице несвоевременно уведомяване, доколкото ЗП обективно не може да носи отговорност за това. Още повече, че в Комисията е участвал и представител на ОД „Земеделие“ и ОС „З“ – Крушари. 

По отношение КП от 26.04.2013 г., за който при постановяване на изричния отказ компетентният орган е посочил, че го е имал предвид, следва да се отбележи, че той  касае БЗС 44104 – 10 – 1 с площ от 128.96 ха, съставено от един парцел, а именно № 44104 – 10 – 1 – 11, заявен към 14.03.2013 г. с тази площ и засят със слънчоглед. Само част от този парцел е презасята предвид препоръката на Комисията и на проф. Ценов с царевица и поради промяната в тази част на културата автоматично получава  нов № 44104 – 10 – 1 – 14, а останалата площ, както е посочило вещото лице в заключението си, от 115.80 ха остава засадена със слънчоглед, но поради фактическата промяна получава автоматично също нов номер 44104 – 10 – 1 – 13. Промяна на площта като цяло на БЗС няма. Няма и включени нови парцели. Изрично беше посочено, че границите на БЗС са останали същите. Този извод на вещото лице, придружен с нагледни приложения към СТЕ,  не е оспорен от страните и съдът го кредитира изцяло.

С оглед горното са налице изискуемите по чл. 13, ал. 1 от Наредба 5 доказателствени документи, обективиращи констатации за наличието на форсмажорните обстоятелства.

В този смисъл административният орган неправилно и в противоречие със събраните по делото доказателства е изтълкувал относимите към спора норми, поради което и издаденият изричен отказ се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

На основание чл. 173, ал. 2 от АПК административната преписка следва да бъде върната на административния орган, за произнасяне по Заявление за подпомагане със Заявление за единно плащане на площ № 17063558/ 12.03.2013 г., УРН ***** на ЕТ “РЕНЕСАНС – КПДТ - К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

С оглед изхода на спора и изрично стореното в тази насока искане от жалбоподателя, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, съдът счита, че ответникът следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя  сторените съдебно - деловодни разноски в размер на 500 лв. (петстотин лева) за съдебни експертизи и 50 лв. (петдесет лева) за държавна такса.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 3 от АПК, Административен съд - Добрич, ІІ едноличен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за издаване на индивидуален административен акт за одобрение и неодобрение за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 213 по Заявление за подпомагане с общо Заявление за единно плащане на площ № 17063558/ 12.03.2013 г., УРН ***** на ЕТ “РЕНЕСАНС – КПДТ - К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж., както и издадения след това изричен отказ, обективиран в Уведомително писмо за неодобрение за участие по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007 – 2013 с изх. № 02 – 80 - 6500/ 1469 от 29.07.2016 г., издадено от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, ведно с потвърдителната Заповед № РД 20-9 от 09.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните.

ИЗПРАЩА преписката на ДФЗ - РА гр. София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение в 14 - дневен срок, от влизането му в сила.

ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция гр. София да заплати на ЕТ “РЕНЕСАНС – КПДТ - К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж., адрес *** сумата от 550 лв. (петстотин и петдесет лева)  разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от неговото получаване.

Препис от решението да се изпрати на страните.

                                                                            СЪДИЯ: