ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 29.05.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и девети май, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

при участието на секретаря И.Д., сложи на разглеждане докладваното от съдия Силвия Сандева административно дело №222 по описа за 2017 година.

 

                   На именното повикване в 14 : 45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: МАРТИНЕЛО ЕООД, редовно призовано, представлява се от АДВОКАТ Г., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР “ПП” ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, представлява се от ГЛ.. ЮРИСКОНСУЛТ М. Ж., редовно упълномощен и прието от съда от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. Ж.: Да се даде ход на делото.

Съдът след справка с книжата по делото установи, че оспорената заповед, съдържаща отказ за първоначална регистрация на МПС, е постановена по заявление на Михаил Иванов Бораджиев, като пълномощник на “ДСК Лизинг” АД, клон Добрич, с оглед на което жалбоподателят в настоящото производство не се явява адресат на оспорения отказ. Фактът, че договорът за покупко-продажба между страните е развален и собствеността върху процесния автомобил, по отношение на който е отказана първоначална регистрация, е преминала отново в патримониума на жалбоподателя, не променя обстоятелството, че той не е адресат на заповедта, т.к. отказът не е постановен по негово заявление.

В случая не е налице и хипотезата на процесуална субституция, даваща възможност за упражняване на чужди права в процеса, с оглед на което съдът счита, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване на процесния отказ и подадената от него жалба е процесуално недопустима на основание чл. 159, т. 4 от АПК.

По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МАРТИНЕЛО” ЕООД, гр. Добрич, срещу заповед №851з-25 от 21.03.2017г. за отказ за първоначална регистрация на МПС, издадена от началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 222/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес и за двете страни.

Делото приключи в 14:54 часа.

Протоколът е изготвен на 31.05.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: