Р Е Ш Е Н И Е

№ 260

Гр. Добрич, 08.06.2017 год.,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание, проведено на тридесети май две хиляди и седемнадесета година в състав :                                                 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                    ТЕОДОРА МИЛЕВА

                     

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря С.К. изслуша докладваното от съдия Т. Милева КАД №217/2017 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ от  АПК.

          Образувано е по  касационна жалба от „ФАМИЛИЯ НИКОЛОВИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Синчец“ №6, представлявано от управителя В.И.Н.  срещу Решение №104 от 10.03.2017 г. по нахд №97/2017 г. на Добричкия районен съд. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Оспорва се приетата фактическа обстановка от съда и се счита, че при издаването на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушение. Твърди се, че в АУАН и в НП не е посочена нарушената правна норма, тъй като нормата на чл.48 ЗХ е бланкетна. Релевират се доводи и във връзка, че не е извършено вмененото на дружеството нарушение.  Моли, съдът да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и да отмени решението на РС и наказателното постановление.

       В с.з. процесуалния представител на жалбоподателя, поддържа подадената жалба на изложените в нея съображения.

       Ответникът по касационната жалба Областна дирекция по безопасност на храните гр. Добрич, чрез своя процесуален представител – ст.юриск. Донка Маринова оспорва жалбата. Счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила като такова.

      Становището на окръжния прокурор е че жалбата е  неоснователна и решението следва да бъде оставено в сила.

       Касационната жалба е подадена в срока по чл.211 от АПК, допустима е и разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Административният съд, съобразявайки се с касационните основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт, събраните по делото доказателства и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с 222, ал.1 от АПК, приема за установено следното:

         С Решение №104 от 10.03.2017 г. по нахд97/2017 г. Добричкият районен съд е потвърдил Наказателно постановление №2/05.01.2017 г., на Директора на ОДБХ гр. Добрич, с което на „ФАМИЛИЯ НИКОЛОВИ“ ЕООД гр. Добрич на осн. чл.48, ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева за нарушение на чл.21, ал.2, т.2 от Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че в административното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да съставлява основание за отмяна на атакуваното постановление, счел е нарушението за безспорно доказано от обективна и субективна страна и е приел, че административният орган точно е приложил материалния закон. Първоинстанционния съд е изложил подробни доводи, във връзка с всяко от наведените в жалбата основание. Изложил е и доводи, защо приема, че не може да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Тези изводи на съда се споделят изцяло от настоящия състав, поради което неоснователни са оплакванията на касатора, че решението на ДРС е незаконосъобразно. То е постановено в съответствие с процесуалния и материалния закон, действал към момента на постановяването му. Изводите на първоинстанционния съд се основават на извършена подробна преценка на събраните по делото доказателства, като е обсъдено всяко едно от възраженията на жалбоподателя.

С оглед изложеното, несъстоятелни са доводите на касатора за нарушение на закона от ДРС. Въззивния съд  е приложил закона правилно, изтълкувал го е точно, като не е допуснал процесуални нарушения при постановяване на своя акт.

          Неоснователни са твърденията на жалбоподателя, че са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, както и че не е доказано, че продуктите се предлагат за продажба на пазара. Същите съображения са изложени и пред въззивния съд и същият е отговорил подробно и мотивирано на всяко едно от тях, поради което и настоящият състав намира, че не следва да ги преповтаря.

          И не на последно място съдът следва да отбележи, че не са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Не могат да бъдат споделени и доводите на касатора, за приложимост на чл. 28 от ЗАНН. Легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" се съдържа в чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс, чиито разпоредби, съгласно чл. 11 от ЗАНН, са субсидиарно приложими в производствата по налагане на административни наказания, по въпросите за отговорността. Според посочената по-горе дефиниция, "маловажен случай" е този, при който извършеното деяние, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. В случая не са налице нито една от посочените обстоятелства. Отделно от това в случая нарушението касае спазването на изискванията при  разпространение на храни в обектите за търговия с храни на дребно на територията на училищата и детските градини, при които се създава риск за здравето и живота на децата и не може да се приеме, че нарушението е с по-ниска обществена опасност.

          Предвид на изложените съображения, съставът на съда, като касационна инстанция намира че решението на виззивния съд не страда от твърдяните в жалбата пороци, не са допуснати твърдяните в жалбата нарушения на материалния и процесуалния закон, както и не констатира такива при извършената служебна проверка съгл. чл. 218, ал. 2 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Не са налице и наведените касационни основания, представляващи основания за неговата отмяна, поради което като законосъобразно и обосновано решението следва да бъде оставено в сила.

          Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 АПК, І кас. състав

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №204/10.03.2017 год. по нахд97/2017 год. на ДРС.

         Решението е окончателно.    

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                                  2.