АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

……./02.06.2016 г., гр. Добрич

Административен съд - Добрич, в закрито съдебно заседание, на втори юни през две хиляди и седемнадесета година, II едноличен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА.

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 215/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба вх. № 845/ 13.04.2017 г. на М.Т.М. *** Д. Ковачев № 25, вх. А, ет. 7, ап. 19, срещу Решение № 3/40 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Крушари, с което е дадено съгласие да се изготви и процедира изменение на ПУП – ПР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25а, част от уличната регулация южно от ОК34 и част от уличната регулация южно от ОК 34 от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по пла на Стопански двор с. Александрия, община Крушари.

С жалбата се настоява, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като е издадено в нарушение административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби. В тази връзка се сочи, че не е взето предварително становището на кмета на с. Александрия, което е задължително по смисъла на чл. 46, ал. 3, изр. 2 от ЗМСМА по въпроси, отнасящи се за кметството. Жалбоподателят добавя, че не е поискано и неговото съгласие за изменението, въпреки че е заинтересовано лице. Счита, че изменението е в нарушение на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ. Иска да бъде отменено решението. Претендира присъждане на разноски.

Съдът е насрочил заседание по делото, като е задължил ответника да представи доказателства, свързани с установяване на заинтересованите страни и по отношение плана, чието изменение се иска. Ответникът е представил преписката по оспореното решение, макар и непълна, като не е представил списък на заинтересованите страни.

В съдебно заседание на 29.05.2017 г. жалбоподателят поддържа жалбата си. Конституираните известни заинтересовани страни – заявителите за изменението - Д.Н.Д. и В.И.Д. ***, съответно Държавата чрез Министъра на земеделието и храните са редовно призовани, не се явяват. Процесуалният представител на Д.Н.Д. и В.И.Д. оспорва жалбата.

В съдебно заседание съдът отдели спорното от безспорното и прие за установено, че се касае за обжалване на решение, с което се дава съгласие (разрешава се) изработване на проект за изменение на ПУП – „да се изготви и процедира изменение …“. 

С оглед предмета на решението, което се обжалва, както и че същото е с положителен резултат за заявителите, настоящият съдебен състав намира, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Съображенията за това са следните:

Предмет на оспореното решение е даване съгласие за изготвяне и процедиране изменение на ПУП – ПР. Същото е взето, както е посочено в него, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. В Предложението на Кмета на община Крушари, с което се иска даването на съгласие от ОбС, се обосновава необходимост от съгласуване с ОбС, доколкото се касае за засягане и на проектна улица, собственост на общината. Сочи се, че решението се взима и на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, лицата по чл. 131 от ЗУТ, могат да правят искания за изменение на устройствените планове, с писмено заявление до кмета на Общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и, ал. 4 - съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството, като компетентният орган в 14 - дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Същевременно с разпоредбата на чл. 136, ал. 1 от ЗУТ е разписано, че проектите за изменение на устройствените планове се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма и на основанията по чл. 134, ал. 1 и, ал. 2 . С текста на чл. 129, ал. 2 от раздел III, Гл.VII от ЗУТ от действащата към момента разпоредба и към момента на взимане на решението изрично е предвидено, че в случаите, когато ПУП е в обхват до един квартал, а в Столична община и в градовете с районно деление - в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, същият се одобрява със заповед на Кмета на Общината в 14 - дневен срок след приемане на проекта за ПУП от ОбЕСУТ, а съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет.

В случая със Заявление от 10.10.2016 г. В.И.Д. и Д.Н.Д. са поискали разрешение за изменение на ПУП – ПР като собственици на УПИ І и ІІ в кв. 25 и УПИ І в кв. 25А по плана на с. Александрия, общ. Крушари и на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, като в Заявлението подробно е описано в каква насока е искането. Приложена е скица – предложение.

Исканото изменение касае два квартала съобразно Заявлението. 

 От една страна, от значение е уредбата в АПК, съгласно която на обжалване по реда на АПК подлежат индивидуалните административни актове, общите административни актове и подзаконовите административни актове, конкретно изредени в чл. 21, чл. 65 и чл. 75 от АПК. За отделните видове актове е характерно, че съдържат властническо волеизявление, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси. Същевременно в чл. 21, ал. 5 от АПК е посочено изрично, че не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

Настоящият състав счита, че оспореното решение се отнася към последната категория актове - посочените в чл. 21, ал. 5 от АПК. То няма белезите на индивидуален административен акт, тъй като не представлява властническо волеизявление, а е прието от ОбС - Крушари в качеството му на принципал на общинската собственост и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, като част от развиващото се производство по изменение на подробен устройствен план, крайният акт по което ще е Решението на ОбС, издадено на основание чл. 136, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ предвид конкретното искане. Именно това Решение вече подлежи на съдебен контрол на основание чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗУТ, тъй като именно то би засегнало интересите и правната сфера на жалбоподателя. С оспорения акт директно не се създават права или задължения и не се засяга непосредствено правната му сфера, не се пораждат самостоятелно и непосредствено правни последици, поради което и не подлежи на съдебен контрол. В този смисъл Определение № 5434 от 13.05.2015 г. на ІІ отд. на ВАС по адм. д. № 5233/2015 г.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена срещу акт, неподлежащ на оспорване, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото  - прекратено. С оглед този извод следва да бъде отменено Протоколно определение от 29.05.2017 г. за насрочване следващо заседание по делото.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Протоколно определение от 29.05.2017 г. за насрочване на второ заседание по делото.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 845/ 13.04.2017 г. на М.Т.М. *** Д. Ковачев № 25, вх. А, ет. 7, ап. 19, срещу Решение № 3/40 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Крушари, с което е дадено съгласие да се изготви и процедира изменение на ПУП – ПР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25а, част от уличната регулация южно от ОК34 и част от уличната регулация южно от ОК 34 от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 215/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.

СЪДИЯ: