П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 23.05.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и трети май, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                               

При участието на секретаря С.К., сложи за разглеждане при закрити врати, докладваното от председателя,  адм. дело №213, по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “УИШБОН” ЕООД, представлявано от търговския пълномощник Р.Р.Х., редовно призовано, представлява се от Р.Р.Х., с висше юридическо образование и с призната от Министерство на правосъдието юридическа правоспособност.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА КМЕТА НА ОБЩИНА – БАЛЧИК, редовно призован, не се явява, представлява се от Г.Н.К., началник отдел „Правно, информационно и технологично обслужване” в Общинска администрация Балчик, с представено удостоверение за юридическа правоспособност.

Съдът установи, че призовката изпратена на жалбоподателят на 02.05.2017г.  е без върнат с отбелязване на връчването.

Съдът установи, че на жалбоподателят са дадени указания за посочване на адрес и на електронна поща.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Х. : Не правя възражение по призоваването. Подал съм изрична молба да получавам съобщенията по електронен път.

ЮРИСК.К. : Да се даде ход на делото.

по хода на делото

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва, че същото е образувано по жалба на „Уишбон“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, представлявано от Х.И.Х., гражданин на Република Финландия.

Жалбата е подадена от Р.Р.Х., търговски пълномощник, с придобита юридическа правоспособност срещу мълчалив отказ на кмета на община Балчик за издаване на Акт за общинска собственост  по преписка вх.№30-147-1 от 23.02.2017г.Иска се съдът да задължи кмета на община Балчик да актува имот с идентификатор 02508.51.447 по КККР на гр.Балчик, местност „Белите скали“ с площ от 3284 кв.м., като общинска собственост.

Ответникът възразява по допустимостта на жалбата в  писменото си становище от 11.04.2017г. още при изпращане на преписката.

С разпореждане на съда за отстраняване на нередовности от 18.04.2017г. са дадени указания на жалбоподателя да заяви писмено какъв е правният му интерес да иска издаване на акт за частна общинска собственост, както и да заяви писмено дали оспорва единствено неиздаването от ответника на акт за частна общинска собственост.

Жалбоподателят в изпълнение на разпореждането представя уточняваща към жалбата молба, в която изразява становище какъв е правния му интерес да обжалва акт, както и заявява, че оспорва именно това непроизнасяне на кмета по искането му имота му да бъде актуван.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Х. : Потвърждавам изцяло молбата, това са исканията ми.

Съдът докладва постъпило на 18.05.2017г. второ становище на ответника, дадено във връзка с уточняващата молба на жалбоподателя. В него ответникът поддържа становището си за недопустимост на жалбата и иска същата да бъде оставена без разглеждане.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Х. : Потвърждавам изцяло жалбата.

ЮРИСК.K. : Поддържам писменото си становище.Моля да ми се присъдят направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ намира, че жалбата е недопустима, поради липса на интерес от оспорването и поради липса на годен за оспорване административен акт.

Жалбоподателят няма правен интерес да иска издаване в полза на Община Балчик на акт за общинска собственост: Законът не му признава правото  по реда на административно съдебното производство да защитава чужди права, в случая правото на собственост на общината. Актът за общинска собственост, съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, има удостоверително значение относно факта на възникването, изменението и погасяването на правото на собственост на общината. По своята правна природа, посоченият акт е официален удостоверителен документ и няма правопораждащо действие, а правото на общинска собственост възниква по силата на общия закон, когато имотите попадат сред изброените в чл. 2, ал. 1 от ЗОС, § 10 от ПЗР на ЗОС, § 42 ПЗР на ЗИДЗОС, или по силата на специален закон, както и в резултат на общите придобивни способи. Следователно, издаването или неиздаването на акт за частна общинска собственост засяга единствено общината. Т.нар „мълчалив отказ“ за издаване на акт за общинска собственост не рефлектира върху правната сфера на други лица, нито на жалбоподателя, който към момента разполага с годен титул за собственост.

Липсва годен за оспорване административен акт.

Издаването на акт за общинска собственост, т.нар. актуване е форма на техническа дейност по регистрация на държавната и общинска собственост. Ето защо издадените в тази връзка актове за държавна или общинска собственост не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК. Актовете за държавна или общинска собственост единствено удостоверяват факта на собствеността, но не създават права и задължения. Затова непроизнасянето на кмета по направено искане за издаване на такъв акт не може да се приравни на мълчалив отказ по см. на чл.58 от АПК, тъй като за да има налице мълчалив отказ, административният орган следва да е сезиран с искане за образуване и приключване на административно производство, което завършва с издаване на административен акт. Направеното от жалбоподателя искане за издаване на акт за общинска собственост не касае административно производство по издаване на общ или ИАА, а техническа дейност на общинската администрация по актуване на имотите – общинска собственост, която не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Искането за присъждане на разноски в полза на ответника е основателно с оглед чл.143, ал.4 от АПК. Видно от изготвените становища и в днешното съдебно заседание кметът на Община Балчик е защитаван от юрисконсулт, поради което на основание чл.78, ал.8 от ГПК следва да му се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер.

Предвид горното, съдът на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от   Р.Р.Х., търговски пълномощник на “УИШБОН”ЕООД, със седалище гр.Варна.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по административно дело № 213/ 2017г.по описа на Административен съд - Добрич.

ОСЪЖДА „Уишбон“ ЕООД , ЕИК 148100869, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, представлявано от Х.И.Х.- гражданин на Република Финландия, роден на ***г. в гр.Ките, Финландия да заплати на Община Балчик сумата от 100 /сто/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в  7-дневен срок от днес пред ВАС на Република България.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.05.2017г.

ДЕЛОТО приключи в 10:53 часа. 

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: