Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ 272

гр. Добрич, 16. 06. 2017 год.

 

 

 

 

Добричкият административен съд, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на тринадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Дарина Витанова

                                                                                            Нели Каменска

 

при секретар М.М. и с участието на прокурора Виолета Великова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 210/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН и е

образувано е по касационна жалба на Инспекция по труда-Добрич  срещу Решение № 70/ 20. 02. 2016 год. по н.а.х.д. № 1014/ 2016 г. на Районен съд- Добрич, с което е отменено Наказателно постановление № 08-0802851/058/ 9.03.2015 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което на осн. чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ на “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД, ЕИК 202278413, гр. София, ЖК “Младост”, бл. 237, ап. 12 за нарушение на чл. 107р, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КТ е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000. 00 лв.

      С жалбата се твърди неправилност на решението. Сочи се, че е неправилен извода на районния съд, че издаденото наказателно постановление страда от пороци, състоящи се в непосочване на дата на допуснатото нарушение, място на извършване на нарушението и непосочване на всички факти, касаещи съставомерните признаци на нарушението, тъй като в наказателното постановление не са изброени всичките 83 работници, полагащи труд в дружеството-ползвателЦБА-ДОБРИЧ” ООД. Счита се, че е неправилен извода на съда, че е допуснато процесуално нарушение в административно-наказателното производство поради участието на св. Маргарита Антонова като свидетел при съставяне на процесния АУАН в момент, когато същата е изпълнявала длъжността директор на Инспекция по труда-Добрич. Наказателното постановление не е издадено от Маргарита Антонова, а от друго лице, изпълняващо длъжността директор на Инспекция по труда-Добрич, поради което не е допуснато нарушение на чл. 51, ал. 1 от ЗАНН. Изложени са подробни съображения в тази насока. Излагат се доводи, че нарушението е безспорно доказано. Иска се от съда да отмени решението на районния съд и да се постанови ново решение, с което наказателното постановление да бъде потвърдено.

          Ответникът - “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД чрез процесуални си представител изразява становище, че жалбата е неоснователна, тъй като не съдържа касационни основания по см. на чл. 348 от НПК. Издаденият АУАН и наказателно постановление страдат от пороци по см. на чл. 42, ал.1 ,т. 3 и т. 4 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, тъй като не посочват датата и мястото на допуснатото нарушение. В тях е посочена само датата на извършената проверка, но липсват данни относно горепосочените задължително изискуеми реквизити на АУАН и наказателното постановление. Сочи, че с действията си Инспекцията по труда в качеството си на контролен орган налага социална несигурност като санкционира “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД за това, че е сключил с 83 работника постоянни вместо временни трудови договори, което противоречи на основни принципи, заложени в КТ. Изразява становище, че е неоснователно твърдението на касационния жалбоподател, че в административно-наказателното производство не е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила. Недопустимо и незаконосъобразно е директорът на Инспекция по труда-Добрич /макар и като и.д./ да участва в административното производство като свидетел и същевременно да е административно наказващ орган. Обстоятелството, че наказателното постановление е издадено от друго лице, изпълняващо длъжността директор на Инспекция по труда-Добрич не отменя допуснатото процесуално нарушение. Претендира отхвърляне на жалбата като неоснователна и присъждане на направените по делото разноски.

          Представителят на Окръжна прокуратура пледира за неоснователност на жалбата и потвърждаване на решението на районния съд. Изразява становище, че е недопустимо лице, изпълняващо длъжността Директор на Инспекция по труда-Добрич да участва в административно наказателното производство в друго качество.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна, с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление  № 08-0802851/058/ 9.03.2015 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което на осн. чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ на “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД, ЕИК 202278413, гр. София, ЖК “Младост”, бл. 237, ап. 12 за нарушение на чл. 107р, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КТ е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000. 00 лв.

        За да отмени наказателното постановление, съдът е приел, че в периода от 5. 02. 2015 год. до 23. 02. 2015 год. от инспектори в Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич е извършена проверка на супермаркет “АВС”, находящ се в гр. Добрич, ж.к. “Добротица”, стопанисван от “ЦБА-Добрич” ООД, гр. Добрич. Установено е, че работниците с място на работа в супермаркет “АВС” са наети с трудови договори за неопределено време от “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД. Представен е договор за предоставяне на работна сила между двете дружество, сключен на 1. 09. 2014 год. Съгласно договора “ЦБА- ДОБРИЧ” ООД в качеството си на възложител се задължава да приеме от “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД в качеството му на изпълнител “услуга по предоставяне на работна сила, състояща се в наемане на длъжности, определяни от възложителя”. При направена справка в публичния регистър на Агенцията по заетостта е установено, че “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД има регистрация като предприятие осигуряващо временна заетост. Административно наказващият орган е приел, че “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД в качеството си на работодател и предприятие, осигуряващо временна работа в обект, стопанисван от “ЦБА-ДОБРИЧ” ООД не е изпълнило задължението по чл. 107р, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КТ, а е нарушило законовата забрана, като е сключило с работещите трудови договори на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 70, ал. 1 от КТ. Съдът е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на установената законова процедура. В съставения АУАН противно на разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗАНН не са посочени датата и мястото на извършване на нарушението, пълното му описание и обстоятелствата, при които е било извършено. Посочен е период на извършване на проверката 5. 02. 2015 год.-13. 02. 2015 год., както и дата 27. 02. 2015 год., но от тези формулировки не става ясно на коя от посочените дати актосъставителят приема, че е извършено нарушение. Съдът е приел, че посочването в АУАН и в НП “ и всички останали работници” съставлява нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, т.е. че нарушението не е достатъчно описано, което също е процесуално нарушение. Съдът е приел, че е допуснато и друго процесуално нарушение, състоящо се във факта, че свидетел по акта е М. Г. А.-изпълняваща длъжността директор на “Инспекция по труда-Добрич. Недопустимо е органът, оправомощен да издава НП да участва в административно наказателното производство в друго процесуално качество. Водим от тези мотиви районният съд е отменил наказателното постановление.

          Настоящата  инстанция намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно. Съответстващ на материалите по делото е изводът на съда, че в УАН и в НП не са посочени дата и място на извършване на нарушението. В АУАН и в НП са посочени периодът на извършената проверка. Вменено е нарушение, че “ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТАЛ” ЕООД е нарушило законовата забрана по чл. 107р, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КТ, като е сключило с работещите трудови договори на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 70, ал. 1 от КТ, т.е. нарушението се изразява в действие, но не е посочено кога и къде е извършено това действие. Процесните АУАН и НП не съдържат основни реквизити по чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1 т. 5 от ЗАНН - дата и място на извършване на нарушението. Тези пороци, допуснати в административно наказателното производство са самостоятелни основания за отмяна на наказателното постановление. Съществен пропуск е и непосочването на работниците, с които са сключени трудовите договори по чл. 67, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 70, ал. 1 от КТ, т.е. описанието на нарушението е непълно, което също е самостоятелно процесуално нарушение по см. на чл. 42, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, водещо до отмяна на издаденото наказателно постановление.

В АУАН  № 08-0802851/ 27. 02. 2015 год. като свидетел фигурира М.Г.А.. Видно от заповед № 1072/ 29. 08. 2014 год. на М. Г. А, считано от 1. 09. 2014 год. е възложено да изпълнява функциите на директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич. Тя е изпълнявала тези функции до 28. 02. 2015 год., когато със заповед № ЧР-110/ 26. 02. 2015 год.  служебното й правоотношение по тази функция е прекратено, считано от 1. 03. 2015 год. Към момента на съставяне на АУАН М.Г.А. се явява в качество и на свидетел по акта и на и.д. директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич, което е недопустимо най-малкото поради факта, че съществуващите отношения на служебна зависимост между актосъставителя и другия свидетел по акта, от една страна, и и.д. директор на инспекцията, от друга, накърняват свободата на формиране на констатациите и изводите на актосъставителя и другия свидетел при съставяне на АУАН. В тази насока са и изводите на районния съд.  

          Предвид изложеното, жалбата е неоснователна. При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл.218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основание за отмяната, обезсилването или обявяването на нищожността му.

Независимо от изхода на спора, искането на ответника по жалбата за присъждане на разноски по делото не следва да бъде уважено. Съгласно ТР № 2/ 3. 06. 2009 год. на ВАС административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, първо предл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 70/ 20. 02. 2017 год. по НАХД № 1014/ 2016 год. по описа на Районен съд-Добрич.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1………………………

                                                                                  

                                                                                                2……………………….