О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е

гр. Добрич, 16.05.2017г.

 

           Милена Маркова-Георгиева,съдия-докладчик по адм.д.174/17, адм. д. № 208/17 и адм.д. 263/17  установи следното:

            Производството по АД № 174/2017 г. по описа на Административен съд – Добрич е образувано по жалба вх.№ 724/30.03.2017г. от ЕТ “Николай Кючуков-Ники“ ЕИК 124069098, с управител Н.И.К. от гр. Ш, срещу действие за възлагане на принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“, находяща се в ПИ 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла,УПИ І,кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла.На 25.04.2017г.

            По разпореждане на съда жалбата е уточнена на 25.04.2017г. и са представени писмени доказателства.

           Срещу същото действие за възлагане на принудително изпълнение на   заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. в Административен съд София-град е постъпила жалба вх.№ 9037/31.03.2017г. от „Институт по заваряване“ АД, представлявано от Изпълнителния директор  А.Т.. На 04.04.2017г. по разпореждане на съда, преписката по възлагането е комплектована и изпратена в АС-София-град. С определение №2470 от 18.04.2017г. на ІІ отделение, 48 състав, производството по образуваното адм.д.№3664/17 е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на АС-Добрич, където е получено на 09.05.2017г. По жалбата е образувано адм.д. №263/2017 по описа на АС-Добрич.

           Междувременно на 10.04.2017г. в съда е получено копие на адм.д. № 3306/ 2017г. по описа на АС София-град, по същата жалба на „Институт по заваряване“ АД. По изпратеното копие, заверено служебно от съда, в АС-Добрич е образувано адм.д.№208/2017г.

           По образуваните адм.д.№ 263/2017г. и адм.д. №208/2017г.  по описа на АС-Добрич съдът прецени следното:

           И двете дела са образувани по една и съща жалба от „Институт по заваряване“ АД, представлявано от Изпълнителния директор  А.Т.,срещу Заповед за възлагане на принудително изпълнение на  заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на Началника на РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“, находяща се в ПИ 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла,УПИ І,кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла.На 25.04.2017г. При проверка на допустимостта по двете жалби е налице условието на чл.159, т. 7 от АПК съгласно която, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. В конкретния случай съдът прецени,че следва да прекрати по-рано образуваното дело, тъй като същото е по копие на жалбата, служебно заверено от АС-София град.

           По образуваните адм.д.263/2017г. и 174/2017г. по описа на АС-Добрич съдът прецени следното:

           И в двете жалби се оспорва действие по принудително изпълнение на  заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на Началника на РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконен строеж. Твърденията за нанасяне на непоправими вреди при изпълнението са идентични и в двете жалби. Съдът прецени, че двете дела имат връзка помежду си и по тях следва да бъде постановено едно решение. Това е основание за съединяване на производствата по двете дела. Съгласно чл.297, ал.2, когато жалбата е подадена от трето лице, същата се разглежда в открито съдебно заседание. Жалбата по адм.д.№263/2017г. е подадена от трето лице, следователно, след съединяване на двете дела жалбите следва да се разгледат в открито съдебно заседание след конституиране на страните и насрочване.

            Предвид изложеното,както и на основание чл. 159, т.7 и чл.144 от АПК,  във връзка с чл. 213 от ГПК,  съдт

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ОСТАВЯ  БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на „Институт по заваряване“ АД, представлявано от Изпълнителния директор  А.Т., срещу Заповед за възлагане на принудително изпълнение на  заповед № ДК-02-СИР-177/25.07. 2011г. на Началника на РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“, находяща се в ПИ 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І, кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 208 по описа за 2017г. на АС-Добрич, като държавната такса, платена за образуване на делото да се счита заплатена по адм.д. № 263/2017 год.

            СЪЕДИНЯВА в едно производство адм.д.№ 263/2017г. и адм.д. № 174/ 2017г. по описа на АС-Добрич, което да продължи като адм.д. № 174/2017г.

            ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма адм.д. № 263/2017 год. по описа на Административен съд – Добрич.            

           КОНСТИТУИРА страните в производството:

            Жалбоподатели  ЕТ “Николай Кючуков-Ники“ ЕИК 124069098, с управител Н.И.К. от гр. Ш;

              - „Институт по заваряване“ АД, представлявано от Изпълнителния директор  А.Т.

           Ответник-  Началника на ДНСК-София

           Насрочва адм.дело № 174/ 2017 год. за 01.06.2017 год., от 10.30 ч.

            Задължава ответника в 3-дневен срок от получаване на съобщението, да представи пълната преписка по изпълнителното производство.

            За датата на съдебното заседание да се призоват страните по делото,като жалбоподателите се призоват чрез процесуалните си представители, като освен с призовки, за насроченото заседание да им се съобщи и по телефона.

           Определението в частта,с която се прекратява адм.д. № 208/2017г. подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

           В останалата част,определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                          Административен  съдия: