О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

11.04.2017г., град Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            Административен съд - Добрич, в закрито заседание на единадесети април, две хиляди и седемнадесета година, І състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

 

като разгледа докладваното от председателя административно дело №  207/ 2017 г. по описа на Административен съд -Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 297, ал. 4 от АПК.

Образувано е по искане на “ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ”АД, гр. София, бул. “А. Йорданов” № 10 представлявано от Изпълнителния директор А.Т., за спиране на принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район за премахване на незаконен строеж: "Част от едноетажна постройка № 3“, находящ се в поземлен имот с кад. идентификатор 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І, кв.1 по подробния устройствен план на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла.

Искането за спиране на изпълнението е обективирано в молба от 31. 03. 2017 год., подадена от търговското дружество против писмо изх. № Д-3010-01-098/22.0311.2017г. на началника на  ДНСК София, инж.М.Г., с което е възложено на "Андреев Строй“ ООД, граварна, представлявано от В.А.П.принудителното изпълнение на горепосочената заповед за премахване на незаконен обект като е определено изпълнението да се извърши от 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г.

Жалбоподателят обосновава искането за спиране с обстоятелството, че е трето заинтересовано лице, което ще бъде засегнато от последиците при принудителното премахване на постройка № 3. В жалбата срещу заповедта за възлагане на принудителното изпълнение, обективирана в писмо изх. № Д-3010-01-098/ 22.0311.2017 г., приложена към искането за спиране се посочва, че постройката, по отношение на която се претендира премахване, собственост на ЕТ «Н.К. І-НИКИ» не може да бъде премахната, без да бъдат нарушени правата на собственика на постройка № 15 - “ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ”АД. Постройка № 3 и постройка № 15 представляват една обща сграда, имат общи конструктивни елементи-двукатна покривна конструкция с покритие от вълнообразна поцинкована ламарина и общи фасадни стени и като обекти не могат да съществуват самостоятелно. Позовава се на заключение на вещо лице по АД № 392/ 2015 год. на Административен съд-Добрич, съгласно което постройка № 3 може да бъде премахната само след изготвяне на проект, поради обща покривна конструкция. Тъй като тези условия не са изпълнени, счита, че при премахване на постройка № 3 ще бъде унищожена собствената на дружеството-молител постройка. 

Ответникът, началникът на ДНСК – София, чрез процесуалния си представител Д. К., представя административната преписка с писмо с изх. № Д-3010. Не изразява становище по направеното искане за спиране на насроченото за 03.04.2017г. принудително премахване на незаконен строеж.

Искането е процесуално допустимо. То е редовно от външна страна, направено е от трето лице по изпълнението, чиито права и законни интереси биха били засегнати от принудителното изпълнение на заповедта. Писмо изх. № Д-3010-01-098/22.0311.2017г. на Началника на  ДНСК София не е съобщено на молителя. В искането е посочено, че молителят е узнал за него на 30. 03. 2017 год. Искането за спиране на изпълнението е подадено на 31. 03. 2017 год. заедно с жалба срещу принудителното изпълнение в рамките на 7-дневния срок по см. на чл. 296, ал. 1 от АПК, считано от узнаване за възложеното изпълнение. По делото няма данни насроченото от 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017 г. принудително изпълнение да е осъществено, поради което съдът намира, че е налице правен интерес на искането и към момента на постановяване на настоящото определение.

Искането за спиране на принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед за премахване на незаконен строеж, направено в производството по раздел VI  "Обжалване на действията на органа по изпълнението", чл.294 и сл. не е самостоятелно, а може да се направи, само ако е налице оспорване на самото постановление, издадено от органа по изпълнението.

От доказателствата по делото е видно, че е подадена жалба от търговското дружество по оспорване на възлагателното писмо на началника на ДНСК гр.София.

 След справка в деловодната система на Административен съд гр. Добрич се установи, че по жалбата е образувано АД № 208/ 2017 г. по описа на Административен съд-Добрич, което не е приключило с влязъл в сила акт. По тези съображения съдът намира, че искането за спиране е допустимо и основателно.

Писмото, чието спиране на изпълнението се иска, е акт на орган по изпълнението по смисъла на чл. 271, ал. 6 от АПК, включен в обхвата на чл. 294 от АПК, поради което в конкретната хипотеза приложима е не разпоредбата на чл. 166 от АПК, а тази на чл. 297, ал. 4 от АПК. Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението, регламентирана в раздел VI на АПК - "Обжалване на действията на органа по изпълнението", се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението или от трето заинтересовано лице, която съгласно чл. 297, ал. 4 от АПК не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването на жалбата. В производството по чл. 297, ал. 4 от АПК се спира изпълнителното производство до разрешаването на спора относно законосъобразността на актовете, действията и бездействията на органа по изпълнението, който в случая е Началника на ДНСК гр. София.

Съгласно чл.297, ал.4 от АПК жалбата срещу действията на органа по принудително изпълнение не спира изпълнението, освен ако съдът не разпореди спиране. Спирането представлява вид обезпечение срещу незаконно принудително изпълнение. То представлява и основанието, визирано в чл.280, т.1 от АПК, при което изпълнителното производство може да се спре по разпореждане на съда. Административно процесуалния кодекс не е дал легално определение на основанията, при които съда може да се спре едно образувано изпълнително производство. По аналогия следва да са налице същите или подобни на основанията, предвидени в чл. 166, ал. 4 вр. с ал. 2 вр.с чл. 60, ал. 1 о от АПК- когато изпълнението би могло да причини на молителя / в случая- трето спрямо изпълнението лице, чиито права и законни интереси биха били засегнати от изпълнението/ значителни или трудно поправими вреди. Основание за спиране изпълнението на административен акт е възможността от настъпване за оспорващите на значителна или трудно поправима вреда - имуществени или неимуществени, като настъпването следва да е достатъчно вероятно, за да се отмени допуснатото предварително изпълнение на акта.

На основание чл. 297, ал. 4 от АПК настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките за спиране на принудителното  изпълнението на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район, възложено на третото лице с писмо изх. № Д-3010-01-098/22.0311.2017г. на началника на  ДНСК София. Видно от доказателствата по делото, принудително премахване на незаконен строеж  "Част от едноетажна постройка № 3“, находящ се в поземлен имот с кад. идентификатор 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І, кв.1 по подробния устройствен план на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла, е насрочено за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г.

Тъй като има образувано съдебно производство по адм. д. № 208/ 2017 г. по описа на Административен съд- Добрич, в което ще бъде решен спора за законосъобразност на предприетото с оспореното писмо принудително изпълнение на заповедта за премахване и същото към момента на постановяване на настоящия съдебен акт не е приключило, съдът намира, че следва да се спре изпълнението на обжалвания акт, тъй като касае премахване на сграда, чието премахване би създало опасност за целостта на сграда № 15, собственост на молителя / в тази насока са мотиви на определение по АД № 392/ 2015 год. на АС-Добрич, приложено към преписката/. Това следва да стане за срок до окончателното произнасяне по жалбата против писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на  ДНСК София. В противен случай, ако в производството по чл.297, ал.1 от АПК, предмет на образуваното адм.д. № 208/ 2017г по описа на съда, се докажат твърденията, изложени в жалбата, а именно, че с премахването на постройка № 3 ще се разруши постройка № 15-собственост на молителя, то с оглед характера принудителното изпълнение, премахване на строеж, биха могли да последват значителни и непоправими вредни последици за молителя.

Така мотивиран и на основание чл.297, ал.4 от АПК във връзка с чл.280, т.1 от АПК, Административен съд гр.Добрич, І състав:

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА възложеното за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г. принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район  с постановление, обективирано в писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на  ДНСК София, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ с влязъл в сила съдебен акт на производството по обжалване действията на органа по изпълнението по адм.д. № 208/ 2017г. по описа на Административен съд –Добрич.

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи незабавно на страните по делото.

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: