Р Е Ш Е Н И Е

 

236 / 02.06.2017 год., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и трети май две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                       МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ДИМИТЪР ДИМИТРОВ и секретаря М.М. изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 203/ 2017 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич против решение № 31/31.01.2017 год. по НАХД № 197/2016 год. по описа на ГТРС, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000462/ 18. 12. 2015 год. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация“ – Добрич, с което на Г.С.Г. с ЕГН ********** от гр. Генерал Тошево на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4  от Наредба № Н-32/16.12.2011 год. на МТИТС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500, 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и неправилна оценка на доказателствата по делото. Излага становище, че наказателното постановление е издадено въз основа на писмо № 08-00-00-196/06. 11. 2015 год. на Заместник председател на Държавна агенция “Национална сигурност”, от което е видно, че за процесния автомобил не е заплатен данък към момента на извършване на прегледа. Сочи, че съгласно чл.30, ал.1 от Наредба № Н-32 на МТИТС, за да започне прегледът, трябва да се представят редица документи, като в т.4 е записано изискването за представянето на документ, удостоверяващ заплащането на данъка за превозното средство, изискуем към деня на извършването на прегледа. Това, че автоматичната проверка за наличието на дължим данък върху ППС е от 18.01.2016г. още повече налага спазването на изискването за извършване на прегледа едва след като председателят се убеди, че за даденото ПС е заплатен данъкът, т.е. след представянето на документ за платен данък, което е заложено и в цитираната от ГТРС технологична карта, приложение № 5 към чл.31, ал.1 от Наредба № Н-32. Иска отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът при ДОП дава заключение за неоснователност на жалбата. Счита, че районният съд правилно е преценил, че наказващият орган е нарушил разпоредбата на чл.52, ал.4 от ЗАНН, като не е изследвал спорните обстоятелства и не е проверил акта за установяване на административно нарушение относно неговата обоснованост. Счита, че липсват безспорни и категорични доказателства за извършено нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32/16.12.2011г., поради което решението на ГТРС, с което е отменено НП, следва да бъде оставено в сила.     

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване пред Генералтошевския районен съд е било наказателно постановление № 28-0000462/18.12.2015 год. на Началника на ОО “Автомобилна  администрация“ – Добрич, с което на Г.С.Г. от гр.Ген.Тошево на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” във вр. с чл. 30, ал. 1, т.4 от Наредба № Н-32/16.12.2011 год. на МТИТС е било наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500, 00 лв.

Производството пред районния съд е било образувано след отмяна на решение № 12/ 27. 04. 2016 год. по НАХД № 41/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево с решение № 245/ 25. 07. 2016 год. по КНАХД № 247/ 2016 год. по описа на Административен съд-Добрич и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания за събиране на нови доказателства и изясняване на фактическата обстановка по спора. 

От събраните по делото доказателства при първоначалното и повторното му разглеждане се установява, че на 19. 11. 2015 год. на Г.С.Г. е съставен АУАН за това, че на 14. 01. 2015 год. около 11. 09 ч. в гр. Ген. Тошево на ул. “Васил Априлов” № 39 в КТП на “Евро-06” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС с № 1187, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Опел Корса” с рег. № *** с протокол № 7178707, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал да извърши преглед на автомобил в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 на МТ, без да е представен документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. В протокола за извършен преглед на автомобила, подписан от Г. в качеството му на председател на комисията, е посочено, че документ за платен данък за автомобила е представен. Впоследствие в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е получено писмо № 08-00-00-196/ 06.11.2015 год. на Заместник председател на Държавна агенция “Национална сигурност” с приложена към него справка, според която за автомобила липсва платен данък. Именно във връзка с тези противоречиви доказателства с отменителното решение на административния съд са дадени подробни указания за изясняване на спорните обстоятелства по делото. В изпълнение на указанията на касационната инстанция при новото разглеждане на делото е изискана информация от кога е внедрена системата в КТП на “Евро 06” ЕООД, пунктът има ли достъп и от кога до базата данни за платен данък на общината, в която е регистриран автомобилът, начинът, по който работи информационната система и отразено ли е в системата какъв документ за платен данък на процесното МПС е представен към момента на техническия му преглед, в отговор на което е постъпило писмо от ИА “Автомобилна администрация”, че лекият автомобил е преминал на периодичен технически преглед преди свързване към базата с данни на общината за проверка за платен данък. За процесния технически преглед няма сканиран документ за платен данък. Информационната платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични технически прегледи на ППС е изградена и е започнала да действа от 18. 01. 2016 год. От изискана от ОД на МВР – Добрич справка е установено, че собственикът на МПС (ЮЛ) е със седалище в град Добрич. Във връзка с направено запитване до Община Добрич е постъпил отговор, че процесният автомобил не е деклариран в общината, което означава, че няма данни за платен данък ППС. Въз основа на така събраните допълнителни доказателства районният съд е приел, че в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН наказващият орган не е извършил проверка на спорните обстоятелства и е обосновал изводите си единствено и само на справката от ТД „Национална сигурност“ – Добрич. В резултат на това е стигнал до извода, че наказателното постановление е издадено при липса на безспорни и установени по безсъмнен начин доказателства за извършено нарушение и го е отменил като незаконосъобразно.

Така постановеното решение е правилно, като настоящият касационен състав напълно споделя изводите на въззивния съд за недоказаност на нарушението.

Правилно и законосъобразно в мотивите към решението е посочено, че разпоредбите на чл.43, ал.1, б.“б“  и чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС (наричана по-нататък Наредбата) следва да се тълкуват във връзка с разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата, която казва, че документите по ал.1 т.4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, като такова потвърждение се получава само когато информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство – когато е предоставен технически съвместим с информационната система достъп до базата с данни за платен данък от съответната община, както и възможност за еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство – чл.11, ал.3, т.17 и т.18 от Наредбата (в сила от 01.09.2014г.).

По делото се установява, че в процесния пункт е въведена информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, но към момента на прегледа не е бил осигурен достъп до базата с данни на общините за платени данъци за превозните средства, поради което не е имало как да се направи автоматична проверка за платен данък върху превозното средство и да се получи потвърждение, че не се дължи такъв данък. Разбира се, това не означава, че председателят на комисията е бил освободен от задължението преди началото на прегледа да провери представените документи, включително и документ за платен данък върху превозното средство, дотолкова, доколкото това обстоятелство е подлежало на вписване в протокола за извършен периодичен преглед (в графа „платен данък за ППС“), но без да има възможност да извърши проверка в информационната система по чл.11, ал.3 и да получи потвърждение, че действително не се дължи данък върху превозното средство.

В случая в протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил, в т.0.5., е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, че е платен данък за ППС, което предполага, че той е извършил проверка на изискуемите по чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата документи. От друга страна, е налице писмо № 08-00-00-196/06.11.2015г., подписано от Заместник председател на Държавна агенция “Национална сигурност”, в което е посочено, че за този автомобил липсват данни за платен годишен данък. Следователно в административнонаказателното производство са били налице противоречиви данни относно наличието на платен данък за автомобила, поради което административнонаказващият орган е бил длъжен, след като съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да извърши разследване и да установи дали действително лицето, предоставило МПС за преглед, е представило някакъв документ за плащане на данък за превозното средство, какъв документ е представило или не е представило въобще документ и как системата е допуснала да се извърши прегледът. Фактът, установяващ се от справката на Държавна агенция “Национална сигурност”, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран (неистински), както правилно е преценил и районният съд. При новото разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. От приетото като доказателство писмо на ИА “Автомобилна администрация” е видно, че при извършване на техническия преглед не е сканиран документ за платен данък, а такова задължение (за сканиране на представения документ) за санкционираното лице поради липса на достъп до базата с данни на съответната община не е и съществувало към този момент. Липсата на доказателства, събрани при новото разглеждане на делото, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение “прегледът е извършен, без да е представен документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа” не е доказано. Тежестта да установи съставомерността на деянието, респ. да докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което правилно районният съд е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.  

 С оглед на изложеното настоящият състав на съда приема, че обжалваното решение е постановено при спазване на процесуалния и материалния закон и не са налице касационни основания за отмяната му, поради което същото следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК. 

Така мотивиран, Добричкият административен съд

 

                                              Р    Е    Ш    И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31/31.01.2017 год. по НАХД № 197/2016 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   ЧЛЕНОВЕ :