Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

219

гр. Добрич,  29.05.2016 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІІ кас. състав, в публично заседание на девети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                           ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря С.К. и прокурор Свилена Костова разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №186/2017 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.63, ал.1, предл. второ от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

         Образувано е по касационна жалба от К.И.Х. ***, чрез адв. М.П. - ДАК   срещу Решение №7 от 23.02.2017 г. по нахд №167/2016 г. на Тервелския районен съд. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и необосновано. Релевират се доводи, че решението е постановено при непълно изясняване на фактическата обстановка. Сочи се, че в съставения АУАН и издаденото НП има разминаване на описаната фактическа обстановка, като остава неизяснен въпроса дали нарушението е за това, че не е представена в момента на проверката застраховката ГО или че не е сключена такава. Твърди се, че в с.з. актосъставителят и свидетелят дават противоречиви сведения, които и не кореспондират с издадения АУАН. Моли да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

          Ответникът по жалбата – РУ  на МВР гр. Тервел   не изразява становище.

          Становището на окръжния прокурор е за неоснователност на жалбата, като се пледира, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно.

         След като обсъди оплакванията в жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства и след касационна проверка, съгласно чл.218 АПК, Административният съд прие за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в законния срок, от надлежна страна и производството е процесуално допустимо.

          Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

          Издадено е НП №16-0355-000223/11.10.2016 г. на Началник на РУ Тервел при ОД   на МВР гр. Добрич, с което на К.И.Х. ***, на основание чл.638, ал.1, т.1 във връзка с чл.461, т.1 от КЗ е наложена “глоба” в размер на 250 лева за нарушение на чл.483, ал.1,т.1 от КЗ.

          С обжалваното решение Тервелският районен съд е приел, че на 02.10.2016 г. в 20,45 часа в с. Безмер, на ул. „Първа“ на кръстовището на ул. „Цар Иван Асен ІІ“ и ул. „Гео Милев“, до дом №67, К.Х. като водач на лек автомобил „Рено Меган Сценик“ с рег.хххххх, управлява собствения си автомобил без да е сключил задължителна застраховка „ГО“ за автомобилистите.

Съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, приел е, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните писмени и гласни доказателства. По същество е приел, че е извършено нарушение от страна К.Х. на КЗ. На тези основания потвърдил наказателното постановление.

          Настоящият състав изцяло споделя направените изводи от въззивния съд.

ТРС е установил правилно фактическата обстановка по делото, обсъдил е всички оплаквания в жалбата, като при правилно установените факти е извел верен извод за съставомерност на санкционираното деяние. Като е приел, че извършеното от касатора деяние е административно нарушение по чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, ТРС е приложил правилно материалния закон. За осъществяването на административно наказателния състав, визиран в цитираната правна норма, е необходимо деецът да е управлявал МПС, във връзка с чието притежаване и използване да няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. От събраните по делото доказателства се установява, че на посочените в наказателното постановление дата, час и място касаторът е управлявал собствения си лек автомобил, както и че към този момент по отношение на този автомобил не е имало действаща застраховка "Гражданска отговорност. Видно от приложената по преписката сметка № 6262563 на 28.01.2016 г., касаторът е заплатил първата вноска (за периода 28.01.2016 г. - 28.04.2016 г. ) от застрахователната премия по полица № BG/02/1160004036357/28.01.2016 г.. Към 02.10.2016 г. - датата на проверката, няма представени доказателства, както и пред съдебната инстанция, че другите вноски по полицата са заплатени или че има сключена нова полица, поради което правилно АНО и ТРС са приели, че касаторът е осъществил състава на нарушението по чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, вменяващ задължение за собствениците на регистрирани на територията на Република България превозни средства, които не са спрени от движение, да сключат договор за застраховка "Гражданска отговорност".

         Следва да се има предвид, че управляването на МПС е правнорегламентирана дейност източник на повишена опасност. В тази връзка обект на застраховане по задължителна застраховка " Гражданска отговорност " на автомобилистите е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства /МПС/, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. С договора за застраховка "Гражданска отговорност " застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. При това положение няма как да са налице основания за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

         При провеждането на административно - наказателната процедура не се установява да има допуснати съществени нарушения, които да водят до отмяна на НП.  Настоящият състав  приема, че в случая не е налице разминаване между установената фактическа обстановка, материална норма, която е нарушена и санкционна норма, на основание на която е наложено наказанието, а обстоятелството. В случая е достатъчно ясно описано самото нарушение - по начин, даващ възможност на всеки един водач да разбере нарушението, което му се вменява, същото съответства на текстовото и цифрово описание на законовата разпоредба, която е нарушена и в тази връзка не са налице допуснати съществени нарушения на материалния или процесуалния закон, водещи до нарушаване правото на защита на лицето.

        Решението не страда от визираните в касационната жалбата пороци, представляващи касационни основания за отмяната му. Същото е правилно и законосъобразно постановено, поради което следва да бъде оставено в сила.

        Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с 221, ал. 2 и 222, ал. 1 от АПК,  Административен съд Добрич, ІІІ състав

 

        РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №7 от 23.02.2017 г. постановено по НАХД 167/2016 г. по описа на  Районен съд гр. Тервел.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                      2.