Р Е Ш Е Н И Е

 

203/ 18.05.2017 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич,  в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                   ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря С.К. и прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 185 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

       Образувано е по касационна жалба вх. № 773/ 05.04.2017 г. от А.Х.Х., ЕГН **********,*** срещу Решение № 12/ 10.02.2017 г. по нахд  № 264/ 2016 год. по описа на Районен съд - Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 5 от 15.08.2016 г. на Областен управител на област Добрич.   

С касационната жалба се настоява, че фактическата обстановка не е била изследвана напълно от РС, поради което съдът е стигнал до неправилен извод за извършено нарушение от страна на касатора. Последният твърди, че е бил възпрепятстван да представи доказателствата си в резултат на лошите метеорологични условия – силни снеговалежи и затворени пътища, чрез които е щяло да се установи, че не е извършител на вмененото му нарушение. Начинът на описание сочи на основание „необоснованост“ на съдебния акт и евентуално касационно основание по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК – постановяване на съдебния акт при съществени процесуални нарушения. Касаторът иска, след събиране на нови доказателства чрез разпита на свидетели да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, се явява лично, не се представлява. Поддържа жалбата.

Ответникът – Областна администрация на област с административен център Добрич, редовно призован, в съдебно заседание се представлява от старши юрисконсулт Георги Красимиров Георгиев, редовно упълномощен, който иска да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Административен съд - Добрич, намира, че жалбата е подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна и се явява допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

На първо място с касационната жалба, като касационна основание се сочи: "необоснованост” на съдебния акт. Необосноваността не е сред касационните основания по смисъла на чл. 348 НПК, поради което съдът няма да обсъжда това основание.

Относно съществено процесуално нарушение, изразяващо се в това, че не е била дадена допълнителна възможност на жалбоподателя да представи доказателства предвид лошите метеорологични условия, съдът съобрази следното:

Касаторът – А.Х.Х. е бил наказан за това, че на 23.07.2016 г. около 12.20часа в град Шабла, на плажната ивица на къмпинг „Добруджа“, управлявал АТВ модел „Сузуки“ с регистрационен номер ххххххх – Калифорния, с което е нарушил т. 1 от Заповед № РД – 11 – 10 – 191/ 30.08.2012 г. на Областен управител на област Добрич. Разпоредбата на заповедта забранява движението, престоя и паркирането на всякакъв вид моторни превозни средства, вкл. АТВ на морските плажове и пясъчни дюни, находящи се в област Добрич. Заповедта е издадена на основание чл. 16 от Закона за опазване на околната среда и с оглед опазване здравето и безопасността на гражданите, ползващи морските плажове и пясъчните дюни на територията на област Добрич. Повод за съставяне на АУАН е сигнал на телефон 112 от гражданка.  

Първото заседание по делото е било насрочено за 10.11.2016 г. Жалбоподателят е бил редовно призован, но не се е явил, не е ангажирал адвокатска защита, не е изразил становище по жалбата си, не е изпратил молба с искания по доказателствата. Още повече, че по делото е бил приложен и писмен отговор от ответника и жалбоподателят е могъл да се запознае с него и да представи становище. В първото по делото заседание е разпитан актосъставителят, като делото е отложено за разпит на свидетелката, подала сигнала за нарушение. Актосъставителят изцяло е потвърдил фактическата обстановка по акта. Свидетелката, подала сигнала, не е била намерена на адреса. При липса на искания по доказателствата, съдът е дал ход по същество на делото. Вярно е, че второто заседание е било на 26.01.2017 г. При справка с АПИ за съответната дата обаче се установява, че пътищата не са били затворени:  ОПУ-Силистра:

„Път III-216 Добротица-Дулово – ограничен за МПС над 12 т; път III-235 Окорш-Паисиево-Главиница до разклона за с. Зафирово – ограничен за МПС над 12 т. Температурите са в интервала от – 12 до + 2 С°.

Времето над страната е облачно.

Слаб вятър духа в областите: Шумен, Силистра, Добрич, Перник,  Кюстендил, Бургас, София, Смолян, Варна и Разград.

Слаб сняг вали в областите Шумен, Силистра, Варна, Габрово, Смолян/по високите места/ и в районите на Първомай/обл. Пловдив/, Трън/обл. Перник/, Твърдица и Котел/обл. Сливен/, Антоново /обл.Търговище/, Козница, Бучин проход, Златна рибка, АМ“Хемус“ и АМ “Тракия“/обл. София, Русе.

 Пътните настилки в страната са предимно мокри и заснежени, по усойните места заледени, почистени и обработени.“

В този смисъл не са били налице пречки пред жалбоподателя да се яви и защити, съответно да води свидетели за твърденията си. С оглед на това и като анализира събраните по делото доказателства пред РС – Каварна, настоящият състав счита, че правилно съдът е приел, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, като при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП. По време на съдебното производство също не са допуснати съществени процесуални нарушения. Твърдението за това се явява неоснователно и е форма само на защитна теза. В този смисъл липсват основания за връщане на делото за ново разглеждане и съответно събиране на нови доказателства чрез разпит на свидетели.

Наложеното наказание е при условията на явна маловажност и макар настоящият състав да счита, че липсват доказателства за това, то поради забраната за влошаване положението на жалбоподателя, няма основание за промяна на санкционната норма.

Процесуалният представител на ответника прави искане за присъждане на разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение, но независимо от изхода на спора, съгласно ТР № 2 от 03.06.2009 г. на Общо събрание на колегиите на ВАС административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела. В този смисъл искането следва да бъде оставено без уважение.

Водим от изложените мотиви и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Административен съд - Добрич,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/ 10.02.2017 г. по нахд  № 264/ 2016 год. по описа на Районен съд - Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 5 от 15.08.2016 г. на Областен управител на област Добрич.

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на съдебно – деловодни разноски.    

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: