Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 29.05.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд, в публично заседание на втори май, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Красимира Иванова 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:        Дарина Витанова                                  

                                                                               Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 184 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителите –Регионална дирекция Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, подадена от Х.М. –директор срещу решение 0 36 от 07.03.2017г. по нахд № 438/2016г. по описа на Районен съд –Балчик, с което е отменено наказателно постановление № В-0042573 от 07.11.2016г. на директора на КЗП-РД гр.Варна, с което на ЕТ „СТИВ-С.С.“***, представляван от собственика С.Ж., на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. /триста лева/ за нарушение на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП за това, че в стопанисвания от него търговски обект при проверка на 29.08.2016г. е установено, че се предлагат за продажба описани в съставения АУАН 6 бр. запалки с обявена цена 3 лева, но без информация на български език.

Касаторът, Комисия за защита на потребителя – Регионална дирекция Варна счита, че решението е постановено в противоречие с материалния закон, поради неправилно прилагане на чл.28 от ЗАНН. Твърди, че при проверката били установени и други нарушения, затова заключението на съда в обратния смисъл било неправилно. Моли решението да се отмени, а наказателното постановление като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

Ответникът, ЕТ „СТИВ-С.С.“***, представляван от собственика С.Ж. възразява писмено срещу касационната жалба и моли решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище за правилност и законосъобразност на постановеното решение, тъй като действително случая е маловажен.

Административен съд, втори касационен състав, след като извърши преценка на събраните по делото доказателства, с оглед посочените в жалбата касационни основания, намира, че жалбата е неоснователна.

Въз основа на събраните по делото доказателства, Районен съд –Балчик е установил, че на 29.08.2016г. в гр.Балчик, по крайбрежната алея служители на КДП-РД Варна проверили търговски обект-магазин , стопанисван от едноличен търговец с фирма „Стив-С.С.“ и установили, че в него се предлагат 6 броя запалки, с обявена цена 3 лв., с дължина 16 см. и с етикет на латиница „Made in China“. За констатациите си на 08.09.2016г. съставили срещу търговеца акт за административно нарушение, в който вписали, че същият не бил изпълнил задължението си да предлага за продажба стоки с информация на български език, за производител, вносител, вид на стоката и съществени характеристики, с което е нарушил нормата на чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите. В съставения акт е направена констатация, че въпросните запалки са с „необичаен външен вид“, но контролните органи не са обяснили какви са основанията им за този извод и какъв трябва да е обичайният вид на запалката. Обвинения за други нарушения в съставения срещу ЕТ „Стив-С.С.“ акт за установяване на административни нарушения въз основа на който е издадено оспореното пред съда по нахд № 438/2016г. наказателно постановление, не са предявени.  На 07.11.2016г. било издадено и оспореното пред районния съд наказателно постановление. Съдът констатирал, че от формална били спазени изискванията в ЗАНН при издаването на АУАН и на наказателното постановление и че нарушението е извършено, но същото имало белезите на маловажен случай. Съдът приел, че извършената от наказващия орган преценка за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, не е съобразена с изискванията на Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г. на ВКС, поради което е отменил наказателното постановление като незаконосъобразно. Съдът подробно в мотивите на решението е изложил преценката си защо приема, че деянието представлява маловажен случай на административно нарушение и че санкцията от 300 лв. не съответства на степента на обществена опасност на извършеното деяние.

Настоящият състав споделя изводите на районния съд, поради което не следва да ги преповтаря. Правилно, в съответствие със съдържанието и смисъла на приложената санкционна разпоредба, въззивният съд е преценил, че при конкретното нарушение, целите на административнонаказателното въздействие могат да бъдат постигнати с прилагане на чл. 28 от ЗАНН. В тази връзка са изложени подробни, обосновани и убедителни мотиви, че санкцията от 300 лв. е непропорционална на степента на обществена опасност на деянието.

За първи път пред касационната инстанция КЗП-РД Варна представя още две, издадени срещу едноличния търговец, наказателни постановления- за нарушение на чл.6 и на чл.3, т.1 от Наредбата за безопасност на запалките.

 Касационният състав намира, че обстоятелството, че със същите стоки са допуснати и други нарушения, е неотносимо към спора за законосъобразност на отмененото от районния съд наказателно постановление. Липсата на информация за производител на български език е неотносима към нарушенията на Наредбата за безопасност на запалките. Ако се докаже, че стоките действително са опасни за здравето на потребителите, то ще е без абсолютно всякакво правно значение дали тези опасните стоки, забранени за продажба, имат информация на български език. Административното задължение на търговците по чл.9, ал.2 от ЗЗП е само за разрешените за продажба, отговарящи на стандартите за безопасност стоки. Представените от КЗП-РД Варна две наказателни постановления единствено обосновават правилността на обжалваното решение и като краен резултат, защото нарушение по чл.9, ал.2 от ЗЗП може да допусне само този, който продава разрешени за продажба стоки.

По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на въззивния съд за отмяна на незаконосъобразно издаденото наказателно постановление е правилно като краен резултат и следва да бъде оставено в сила.

          Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 07.03.2017г., постановено по нахд № 438/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: