Р Е Ш Е Н И Е

 

253

гр. Добрич ,08.06.2017 год.

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на тридесети май две хиляди и седемнадесета година І състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

          ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                               ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

 

при участието на прокурора МИЛЕНА  ЛЮБЕНОВА  и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия Г. кас.адм.дело № 183/ 2017г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от  АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

          С Решение № 90/ 01.03.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1633/2016 г.  РС  -Добрич е потвърдил  наказателно постановление № 15-0851-001937 от 07. 10. 2015г. на Началника на Сектор „ПП“ към ОД на МВР-Добрич, с което на Т.Й.Г. *** за нарушение чл.137,ал.1 и чл.103 от ЗДвП, са наложени съответно глоба в размер на 50 лева на основание чл.183,ал.4,т.7 от ЗДвП и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца на основание чл.175,ал.1,т.4 от ЗДвП. 

          В законния срок, решението е обжалвано от санкционираното лице,чрез адв.М. Игнатовq с подробно изложени оплаквания,че решението е незаконосъобразно и с искане същото да бъде отменено.Жалбоподателят е редовно призован. В съдебно заседание се явява адв.И. като прави искане административнонаказателното производство да бъде прекратено на основание чл.34,ал.1,б.“а“ от ЗАНН и съответните норми от АПК и НПК, тъй като нарушителят е починал. Моли съда да изиска справка от служба „ГРАО“.

            Ответникът, редовно призован не се  представлява предвид което и не изразява становище  по искането на  адв. И..

            Представителят на ОП-Добрич  дава заключение, че следва да се изиска справка и при потвърждение на информацията от адв.И. съдът следва да приложи нормата на  чл.34,ал.1,б.“а“ от ЗАНН.

По делото е изискана и приложена справка от 01.06.2017г. от която се установява, че Т.Й.Г. е починал на 21.05.2017г. в Унгария. Издаден е Акт № 0627/24.05.2017г. в гр. Добрич.

Съдебното решение на Районен съд Добрич е постановено на 01. 03. 2017г., преди смъртта на Г. и е връчено на процесуалния му представител. Жалбата също е подадена преди смъртта на лицето от адв. И., но към момента пълномощията му са прекратени на основание чл. 41,предложение 3 от ЗЗД, поради смърт на упълномощителя.Ето защо, съдът само е приел информацията за смърт и служебно я е проверил. В този случай касационната жалба е подадена в срок от надлежна страна,преди смъртта на санкционирания и  е процесуално допустима. Същата следва да бъде уважена, но не на изложените в нея съображения поради следното:

Налице е съдебен акт, с който е потвърдено наказателно постановление, но същият не е влязъл в сила поради надлежно подаване на касационна жалба. От друга страна, смъртта на нарушителя е пречка за продължаване на административнонаказателното производство и същото следва да бъде прекратено поради липса на годен правен субект, по отношение на който да се реализира административнонаказателната отговорност и който да бъде санкциониран.Административнонаказателната отговорност е лична и не се наследява. Наложената с процесното наказателно постановление също не се наследява,тъй като то не е влязло в сила.

Производството  по установяване на административните нарушения и издаване на НП не е приключило с влязло в сила НП, а смъртта на санкционирания е настъпила в съдебната фаза по обжалване на НП поради което съдът  следва да приложи разпоредбата на чл.34,ал.1,б.“а“ от ЗАНН. Това налага решението на РС-Добрич да бъде отменено,като се отмени потвърденото с него наказателно постановление и образуваното срещу Т.Й.Г. *** административнонаказателно производство да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното административният съдът

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ОТМЕНЯ  решение № 90/01.03.2017г. на Районен съд-Добрич, постановено по н.а.х.д.№ 1633  по описа на съда за 2016 год. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0851-001937 от 07.10.2015г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, с което на Т.Й.Г. ЕГН ********** *** за нарушение чл.137,ал.1 и чл.103 от ЗДвП, са наложени съответно глоба в размер на 50 лева на основание чл.183,ал.4,т.7 от ЗДвП и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца на основание чл.175,ал.1,т.4 от ЗДвП. 

           ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано  срещу Т.Й.Г. ЕГН ********** ***. 

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                            1.

 

                                                                                                            2.