Р Е Ш Е Н И Е

249

гр.Добрич, 07.06.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесети май,през две хиляди и седемнадесета година І състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:       1. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                      2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М.Георгиева. кас.адм.дело № 181/2017 г. по описа на АС- Добрич.

            Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от Ст. юрисконсулт Маринова при ОДБХ-Добрич, срещу решение № 28/16.07. 2017г., по н.а.х.д. № 188/2016 г. по описа на Районен съд Генерал Тошево, с което е отменено  НП № 66/28.06.2016г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Добрич, с което на “Експрес – 2000-ГТ” ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево, ***,представлявано от управителя Г.А.И., за нарушение на чл. 58, ал. 1, от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на основание чл.437,ал.2 от същия закон е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева.

          Касаторът иска съдът да отмени решението на РС Генерал Тошево. Възразява срещу приетото от съда,че намерените в обекта ресторант „Свети Г.“ 120 броя яйца без идентификационна маркировка са за лични нужди. Настоява,че съхранението на яйцата в заведението за обществено хранене очевидно е с цел влагането им в кулинарната продукция,предлагана от заведението още повече,че в него не са се съхранявали други яйца със здравна маркировка.В съдебно заседание жалбата се поддържа от Ст. юрисконсулт Маринова.

           Ответникът се представлява от адв.Т.,който оспорва жалбата, като излага подробно аргументи и в писмен отговор.

           Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е основателна. Осъществен е състав на административно нарушение.Не може да се приеме тезата,че яйцата, които са били намерени в заведението за обществено хранене при проверката са били за лична употреба.Те са в голямо количество,съхранявани в заведението,предвид което е явно,че са били за търговски цели.

           Производството пред районния съд е образувано по жалба на “Експрес – 2000-ГТ” ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ***,представлявано от управителя Г.А.И., срещу НП № 66/28.06.2016г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Добрич, с което на “Експрес – 2000-ГТ” ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево, ***,представлявано от управителя Г.А.И., за нарушение на чл. 58, ал. 1, от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на основание чл.437,ал.2 от същия закон е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500  лева.

           Съдът  е приел фактическата обстановка описана в акта и НПтносно показанията на разпитаните свидетели е направил извод,че и двете групи са във висока степен на зависимост от страните по делото.Коментирал е,че жалбоподателят не оспорва констатацията от проверката а именно,че в обекта са се съхранявали 120 броя кокоши яйца без идентификационна маркировка за произход и едва в жалбата си срещу наказателното постановление за първи път е въвел възражение,че тези яйца са били за негова лична консумацияри това положение според съда административно наказващият орган е имал достатъчно доказателства да приеме за безспорно установено,че е извършено нарушение по чл.58,ал.1 от ЗВМД-пуснати на пазара суровини и храни от животински произход без здравна и идентификационна маркировка за обозначаване на техния произхода самоличността на нарушителя и неговата вина,но това според съда е дотолкова,доколкото административнонаказващият орган не е бил запознат с твърдението на проверяваното дружество за предназначението на тези яйца. В тази връзка съдът е направил заключениее от съществено значение за изхода от спора по делото е дали в обект за  производство и търговия с храни може да се съхраняват суровини и храни от животински произход, които са за лична консумация,както и дали държането на такива суровини и храни в обекта съставлява административно нарушение. За целта съдът е цитирал две легални дефиниции.

           Така например съгласно §1,т. 90б от ДР на ЗВМК  "пускане на пазара" е притежаване с цел продажба, предлагане за продажба, самата продажба, разпространение, както и всяка друга форма на възмездно и безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху обекти и/или продукти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол. Цитирал е и дефиницията за „храна за лична консумация и „храна за лични нужди, дадени в §1,т.65 от ДР на Закона за храните.Съдът е приел,че процесните айца са за лични нужди, а ЗХ и ЗВМД не се отнасят за храна за лични нужди или за лична консумация. Като краен резултат е приел,че наказващият орган не е доказал наличието на извършеното административно нарушение по чл.58,ал.1 ЗВМД и е отменил наказателното постановление.

          Така постановеното решение е неправилно.

           “Експрес – 2000-ГТ” ЕООД Генерал Тошево е санкционирано за това, че при извършена на 16.06.2016г. проверка в обект – ресторант „Свети Георги“, находящ се в гр.Генерал Тошево, ***,стопанисван от дружеството е констатирано, пуснати на пазара-чрез притежание с цел продажба,съхранение в хладилни съоръжения в склад и кухня на храни от животински произход,представляващи 120 бр. кокоши яйца,без етикетировка  с информация за произход,партидност,условия и срок на съхранение и единтификационна маркировка за обозначаване на техния произход, гарантираща,че храните от животински произход са произведени при спазване на нормативните изисквания. 

           От доказателствата по делото безспорно е установено,че АУАН е връчен лично на представляващия дружеството срещу разписка акта собственоръчно е записал,че няма възражения и в законоустановения 3-дневен срок не е депозирал писмени възражения. Това води до извода,че въведеното с жалбата срещу НП възражение,че яйцата са за лични нужди е защитна теза.Във въззивната жалба се казва също,че ако представляващият дружеството е присъствал на проверката,щял да обясни това обстоятелство. Действително,представляващият дружеството не е присъствал на проверката на 16.06.2016г., но АУАН му е връчен на 21.06.2016г. и както вече се каза,той собственоръчно е записал,че няма възражения и не е депозирал такива писмено.От друга страна, ако яйцата са били за лична консумация, присъствалите на проверката в кухнята е следвало да знаят това, за да не ги използват при приготвяне на храна в заведението,но очевидно това не се е знаело, а част от яйцата са намерени в хладилник в кухнята,като в заведението не е имало други яйца,които да са били с маркировка.  Ето защо правилно в акта и постановлението е записано,че  е извършено нарушение по чл.58,ал.1 от ЗВМД-пуснати на пазара чрез притежание с цел продажба , съхранение в хладилни съоръжения в склад и кухня на  храни от животински произход без етикетировка с информация за произход,партидност,условия и срок за съхранение и идентификационна маркировка за обозначаване на техния произход, гарантираща, че храните от животински произход са произведени при спазване на нормативните изисквания.

           Легалната дефиниция за „пускане на пазара“ дадена в т. 90а от ДР на ЗВМД е притежаване с цел продажба, предлагане за продажба, самата продажба, разпространение, както и всяка друга форма на възмездно и безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху обекти и/или продукти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол т.е., дори и фактът на притежаване на стоката от търговеца се възприема от закона като "пускане на пазара", а по делото изобщо не е спорно, че процесните яйца са притежание на санкционирания търговец. При това положение правилно наказващият орган е определил нарушението и е посочил правилната правна норма,която е нарушена.Правилно са определени също извършителя на нарушението както и санкционната норма- чл. 437, ал.2 от ЗВМД. 

          Предвид изложеното касационната жалба е основателна и следва да бъде уважена,а оспорваното решение като незаконосъобразно,следва да се отмени.Административният съд счита делото за изяснено от фактическа страна, предвид което следва да реши спора по същество,като  потвърди наказателно постановление № 66/28.06.2016г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Добрич ,като правилно и законосъобразно.  

          Така мотивиран,както  и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

          ОТМЕНЯ решение № 28/ 16.07.2017г., постановено по на.х.д. № 188 по описа на Районен съд Генерал Тошева, като вместо същото ПОСТАНОВЯВА

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 66/28.06.2016г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Добрич, с което на “Експрес – 2000-ГТ” ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево, ***, представлявано от управителя Г.А.И., за нарушение на чл. 58, ал. 1, от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на основание чл. 437, ал.2 от същия закон е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                    2.