О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………/05.04.2017 год.,гр.Добрич

 

     Добричкият административен съд, VІ състав, в закрито заседание на пети април две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  административно дело №180 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на С.Г.С. *** срещу Решение  от 15.02.2017 на Гл. архитект на община Балчик за частична отмяна на Удостоверение №29/24.11.2015 г. на Гл. архитект на община.

В Добричкият административен съд е образувано адм. дело №139/2017 г., предмет на което е жалба на Т.Г.С. и Г.Т.Т. от гр. Балчик, срещу Решение  от 15.02.2017 на Гл. архитект на община Балчик за частична отмяна на Удостоверение №29/24.11.2015 г. на Гл. архитект на община. Като по същото дело като заинтересована страна е конституирана и С.Г.С. ***.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК във връзка с чл.126, ал.1 от ГПК, когато в съда има няколко висящи дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца или на ответника, или когато има връзка помежду си, съдът може да постанови съединяването им в общо производство и да издаде общо решение по тях. По-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда.

Поради това настоящото производство следва да бъде прекратено и делото присъединено към адм.дело №139/2017 г. по описа на ДАС. Следва да се укаже на жалбоподателката, че в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение следва да внесе ДТ в размер на 10 лева по сметка на АС Добрич.

Воден от горното и на осн. чл.144 от АПК във връзка с чл.213 и чл.126, ал.1 от ГПК, Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №180/2017 г. към адм. дело №139/2017 г. по описа на ДАС.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №180/2017 г. на ДАС.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателката от получаване на съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на  10 лева   по сметка на Административен съд гр. Добрич.

              При неизпълнение на указанията на съда в срок ЖАЛБАТА ЩЕ БЪДЕ ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, а производството по делото, в тази му част ще бъде прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: