Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

214

 

гр. Добрич,  25.05.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ състав, в публично заседание на четвърти май  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М.М.  разгледа докладваното от Председателя  адм.д. №179/2017 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА  във връзка с чл.145 и сл. от АПК.

          Образувано е по жалба от Областен управител на Област гр. Добрич за отмяна на Решение №2-14 по протокол №2 от заседание на Общински съвет гр. Тервел, проведено на 28.02.2017 г. , по силата на което на осн. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование, общинският съвет е приел да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО, Основно училище „Васил Друмев“ с. Орляк на Обединено училище „Васил Друмев“ с. Орляк. В жалбата се изтъква, че решението е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на нормата на чл.27, ал.3 от ЗМСМА – решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.Тъй като половината от броя на присъстващите съветници е 10,5, като това число не е цяло, то е необходим още един глас – т.е. 11,5 и след закръглянето му се получава числото 12, а решението е взето с 11 гласа „За“. Моли се да бъде отменено обжалваното решение и да бъдат присъдени сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

         Ответникът по жалбата - Общински съвет гр. Тервел, в представено писмено становище изразява несъгласие със становището на областния управител. Сочи, че общинският съвет на община Тервел се състои от 21 съветници, който са присъствали на заседанието. За да е налице изискуемото по чл.27, ал.3 от ЗМСМА мнозинство за приемане на решението са необходими 11 гласа, тъй като след като половината от присъстващите съветници е 10,5, то очевидно е, че 11 броя, представлява повече от половината. Моли, да се остави в сила Решение №2-14/28.02.2017 г. на Общински съвет гр. Тервел като законосъобразно. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

         Съдът като обсъди събраните по делото доказателства и като взе предвид доводите на страните, намира за установено следното:

         Административното производство по вземане на процесното решение е започнало по предложение на Кмета на Община Тервел на осн. чл.21, ал.1,т.23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищно образование да се приеме решение за преобразуване, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1,т.4 от ЗПУО, като Основно училище „Васил Друмев“ с. Орляк се преобразува и променя в Обединено училище „Васил Друмев“.

        Предложението е било разгледано на заседание на ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм“ на 24.02.2017 г., на заседание на ПК „Обществен ред, устройство на територията и екологията“, на заседание на ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми“ на 27.02.2017 г. и на ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост.

        На проведеното заседание на Общински съвет Тервел на 28.02.2017 г.  е прието решение №2-14 с което на осн. чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование с което да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1 т.4 от ЗПУО, като Основно училище „Васил Друмев“ с. Орляк се преобразува и променя в Обединено училище „В.Друмев“ с. Орляк, общ. Тервел. Със същото решение е възложено на Кмета на община Тервел да изготви писмено предложение до Министъра на образование и науката за преобразуване, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО. Решението е прието след поименно гласуване с 11 гласа “за”, 6 “против” и 4 “въздържал се”.

          На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА, областен управител е постановил Заповед №АдК-04-05/14.03.2017 г., с която е върнал оспореното решение за ново обсъждане. 

          В законоустановения 14-дневен срок Общински съвет гр. Тервел не се е произнесъл по върнатия за ново обсъждане акт.

        При така установените факти, настоящият състав стигна до следните правни изводи: Оспорването е допустимо, като предявено от Областния управител на област Добрич, имащ правен интерес  от обжалването, същото е подадено в срок.

        Разгледано по същество, оспорването е основателно.

        Издаденото решение отговаря на изискванията за форма. В докладната записка на кмета на общината се съдържат фактически основания, от които е видно кое е мотивирало Кмета на Община Тервел да направи предложението.  Същите фактически мотиви са посочени и в самото решение на общинския съвет, което съдържа и правните основания, въз основа на които е взето, разпоредителна част, точно описание на имотите, предмет на решението. Във връзка с тези констатации съдът счита, че решението като съдържание отговаря на изискванията на чл. 59, ал.2 от АПК.

          При вземане на решението съдът счита, че не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, но процесното решение не е съобразено с материалния закон. Съгласно нормата на чл.27, ал.3 от ЗМСМА, решенията на общинските съвети се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Безспорно е, че общински съвет Тервел се състои от 21 съветника, като всичките са присъствали на проведеното заседание. Половината от броя на присъстващите съветници е числото 10,5, като това число не е цяло такова. След като половината от общинските съветници е нецялото число 10,5, то е необходим още един глас, т.е. се получава числото 11,5, което след закръглянето му се получава числото 12. Т.е. и според настоящият състав е било необходимо, решението да се вземе с 12 гласа „За“, а не с 11, както е прието от общинския съвет в гр. Тервел.

          По гореизложените съображения, съдът намира, че атакуваното решение на Общински съвет гр. Тервел е незаконосъобразно, като противоречащо на цитираните законови норми и следва да бъде отменено.

          С оглед изхода на спора, следва да бъде осъден Общински съвет гр. Тервел на заплати на Областен управител на област Добрич, сторените по делото съдебно-деловодни разноски – юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на осн. чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.24 от Наредба за заплащането на правна помощ.

          Водим от горното и на осн. чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, Административен съд гр. Добрич

 

 

Р Е Ш И:

 

        ОТМЕНЯ Решение №2-14 по протокол №2 от заседание на Общински съвет гр. Тервел, проведено на 28.02.2017 г. , по силата на което на осн. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование, общинският съвет е приел да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО, Основно училище „Васил Друмев“ с. Орляк на Обединено училище „Васил Друмев“ с. Орляк, общ. Тервел.

       ОСЪЖДА Общински съвет гр. Тервел да заплати на Областен управител на област с административен център гр. Добрич сумата от 100 /Сто/ лева, представляваща направените по делото разноски

      РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: