О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

31.03.2017г., град Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            Административен съд - Добрич, в закрито заседание на тридесет и първи март, две хиляди и седемнадесета година, ІV състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа докладваното от председателя административно дело №  175/2017г. по описа на Административен съд -Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 297, ал. 4 от АПК.

Образувано е по искане на ЕТ „Н. К. –НИКИ“ ЕИК …..с адрес в гр.Шабла, представляван от Н. И. К., за спиране на принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район за премахване на незаконен строеж: "Част от едноетажна постройка № 3“, находящ се в поземлен имот с кад. идентификатор 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І, кв.1 по подробния устройствен план на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла.

Искането за спиране на изпълнението е обективирано в жалба, подадена от едноличния търговец против писмо изх. № Д-3010-01-098/22.0311.2017г. на началника на  ДНСК София, инж.М.Г., с което е възложено на "Андреев Строй“ ООД, граварна, представлявано от В.А.П., принудителното изпълнение на горепосочената заповед за премахване на незаконен обект като е определено изпълнението да се извърши от 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г.

Жалбоподателят обосновава искането за спиране с разпоредбата на чл.280, т.2 от АПК, позовава се на чл.9, ал.2 от АПК и твърди, че принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж било насочено към собствената му постройка в имот № 83017.506.570.3 , тъй като в нея бил описан различен от неговия имот, подлежащ на събаряне.

Ответникът, началникът на ДНСК – София, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Зорница Георгиева, представя административната преписка с писмо с изх. № Ш-572-00-060/31.03.2017г. Не изразява становище по направеното в жалбата искане за спиране на насроченото за 03.04.2017г. принудително премахване на незаконен строеж.

Искането е процесуално допустимо. То е редовно от външна страна, направено е от адресата на оспорения акт -  лице, чиито права и законни интереси биха били засегнати от принудителното изпълнение на заповедта и е заявено в предвидения в чл. 296, ал. 1 от АПК  7 дневен срок от съобщаването на писмото.

Видно от разписка, подписана т процесуалния представител на жалбоподателя, възлагателното писмо е съобщено на 24.03.2017г.

Искането за спиране на принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед за премахване на незаконен строеж, напровено в производството по раздел VI  "Обжалване на действията на органа по изпълнението", чл.294 и сл. не е самостоятелно, а може да се направи, само ако е налице оспорване на самото постановление, издадено от органа по изпълнението.

От доказателствата по делото, определение по адм.д.№ 174/2017г. по описа на АС-Добрич, е видно, че по жалбата на ЕТ „Н. К. –НИКИ“ е образувано производство по чл.297, ал.1 от АПК, по оспорване на възлагателното писмо на началника на ДНСК гр.София.

 След справка в деловодната система на Административен съд гр. Добрич се установи, че производството по дело № 174/2017 г. не е приключило с влязъл в сила акт. По тези съображения съдът намира, че искането за спиране е допустимо и основателно.

Писмото, чието спиране на изпълнението се иска, е акт на орган по изпълнението по смисъла на чл. 271, ал. 6 от АПК, включен в обхвата на чл. 294 от АПК, поради което в конкретната хипотеза приложима е не разпоредбата на чл. 166 от АПК, а тази на чл. 297, ал. 4 от АПК. Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението, регламентирана в раздел VI на АПК - "Обжалване на действията на органа по изпълнението", се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, която съгласно чл. 297, ал. 4 от АПК не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването на жалбата. В производството по чл. 297, ал. 4 от АПК се спира изпълнителното производство до разрешаването на спора относно законосъобразността на актовете, действията и бездействията на органа по изпълнението, който в случая е Началника на ДНСК гр. София.

Съгласно чл.297, ал.4 от АПК жалбата срещу действията на органа по принудително изпълнение не спира изпълнението, освен ако съдът не разпореди спиране. Спирането представлява вид обезпечение срещу незаконно принудително изпълнение. То представлява и основанието, визирано в чл.280, т.1 от АПК, при което изпълнителното производство може да се спре по разпореждане на съда. Административно процесуалния кодекс не е дал легално определение на основанията, при които съда може да се спре едно образувано изпълнително производство. По аналогия следва да са налице същите или подобни на основанията, предвидени в чл. 166, ал. 4 вр. с ал. 2 вр. с чл. 60, ал. 1 о от АПК- когато изпълнението би могло да причини на оспорващия/ в случая- на длъжника/ значителни или трудно поправими вреди. Основание за спиране изпълнението на административен акт е възможността от настъпване за оспорващите на значителна или трудно поправима вреда - имуществени или неимуществени, като настъпването следва да е достатъчно вероятно, за да се отмени допуснатото предварително изпълнение на акта.

На основание чл. 297, ал. 4 от АПК настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките за спиране на принудителното  изпълнението на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район, възложено на третото лице с писмо изх. № Д-3010-01-098/22.0311.2017г. на началника на  ДНСК София. Видно от доказателствата по делото, принудително премахване на незаконен строеж  "Част от едноетажна постройка № 3“, находящ се в поземлен имот с кад. идентификатор 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І, кв.1 по подробния устройствен план на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла, е насрочено за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г.

Тъй като има образувано съдебно производство по адм. д. № 174/2017 г. по описа на Административен съд- Добрич, в което ще бъде решен спора за законосъобразност на предприетото с оспореното писмо принудително изпълнение на заповедта за премахване и  същото към момента на постановяване на настоящия съдебен акт не е приключило, съдът намира, че следва да се спре изпълнението на обжалвания акт, тъй като касае премахване на част от сграда. Това следва да стане за срок до окончателното произнасяне по жалбата против с писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на  ДНСК София. В противен случай, ако в производството по чл.197, ал.1 от АПК, предмет на образуваното адм.д. № 174/2017г по описа на съда, се докажат твърденията, изложени в жалбата, а именно, че е допусната грешка при индивидуализирането на имота и коя точно част да се премахне, то с оглед характера принудителното изпълнение, премахване на строеж, биха могли да последват значителни и непоправими вредни последици за молителя.

Така мотивиран и на основание чл.297, ал.4 от АПК във връзка с чл.280, т.1 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІV състав:

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА възложеното за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г. принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район  с постановление, обективирано в писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на  ДНСК София, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ с влязъл в сила съдебен акт на производството по обжалване действията на органа по изпълнението по адм.д. № 174/2017г. по описа на Административен съд –Добрич.

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи незабавно на страните по делото.

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: