Р  Е Ш Е Н И Е

334

гр.Добри, 16.08.2017 година.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд, в публично съдебно  заседание на седемнадесети юли  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА  МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от  председателя административно дело № 174  по описа на съда за 2017 год., за да се произнесе  взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.294-чл. 298 от (АПК) Административно процесуалния кодекс.

          Образувано по жалба с вх. № 724/30.03.2017 г. от ЕТ „Н.К.-Ники“, ЕИК *** с управител Н.И.К. *** и „Институт по заваряване“АД,представлявано от Из.директор А.Т., изпратена на Адм.С-Добрич по подсъдност  с определение №2470/ 18.04.2017г. на Адм.С София-град, съединени за разглеждане в едно производство, срещу действия по принудително изпълнение на Началника на ДНСК -София, обективирани във възлагателно писмо с изх. № Д-3010-01-098/ 22.03.2017 г. за принудително изпълнение на заповед № ДК-02-СИР -177/ 25.07. 11г. на Началника на РДНСК Североизточен район,за премахване на незаконен строеж "Част от едноетажна постройка №3“,находяща се в ПИ 83017. 506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І,кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, като е определено премахването да се извърши от 10,00 часа на 03.04.2017 г. до 17, 30 часа на 07.04.2017 г.   

          Жалбоподателят ЕТ„Н.К.-Ники“ настоява,че възлагателното писмо е нищожно,алтернативно го оспорва като незаконосъобразно.Не спори,че заповед № ДК-02-СИР -177/ 25.07.2011г. на Началника на РДНСК-СИР е влязла в сила, но според него тя не представлява валидно изпълнително основание,тъй като касае друг имот.В заповедта  е посочено,че следва да бъде премахнат незаконен строеж "Част от едноетажна постройка №3“,находяща се в ПИ 83017. 506.507.3 по КК на гр.Шабла, а във възлагателното писмо имотът е описан като незаконен строеж "Част от едноетажна постройка №3“,находяща се в ПИ 83017. 506.570.3 по КК на гр.Шабла. Прави и възражение за изтекла давност, тъй като са изминали 5 години от влизането на заповедта в сила. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв.С.С., която поддържа жалбата и допълва,че влязлата в сила заповед по отношение на постройка №3 е неизпълнима поради общата й конструкция с постройка №15, собственост на „Институт по заваряване“АД. Претендира присъждане на разноски. 

           Жалбоподателят „Институт по заваряване“АД счита,че действията по изпълнението на заповедта са от некомпетентен орган. Компетентността на ДНСК е ограничена за строежи от І,ІІ и ІІІ категория,а строежът който предстои да бъде премахнат принудително не е такъв.Производството не е започнало с акт на ДНСК, а на друг орган, предвид което действията по изпълнението са нищожни. От друга страна се позовава на разликата в описаните имоти в заповедта, която следва да бъде принудително изпълнена и възлагателното писмо. В заповедта имотът е описан като ПИ 83017. 506.507.3 а действията са относно ПИ 83017. 506.570.3, за който заповед за премахване не е издавана и не е проведено административно производство за такава.В жалбата се казва още,че във възлагателното писмо  имотът не е индивидуализиран. Посочен е като „част от едноетажна постройка №3“ но каква е частта и къде се намира не е уточнено. Не е уточнена също квадратурата и как би била премахната постройката, при съществуваща обща конструкция с постройка №15, без да бъдат нарушени правата на собственика(„Институт по заваряване“АД ).При провеждане на производството по адм.д.№392/15г. на Адм.С-Добрич и приетата по делото СТЕ се установили общи конструктивни елементи между постройка №3 на  ЕТ „Н.К.-Ники“ и тяхната постройка №15 – двукатна покривна конструкция и общи фасадни стени.Във връзка с това обосновава правния си интерес от оспорване на действията по изпълнение,като особено набляга,че двете постройки не могат да съществуват самостоятелно. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв.И.Ж..    

            Ответникът,Началникът на ДНСК-София,чрез юрисконсулт З. Г., изразява становище за допустимост, но неоснователност на жалбите. По отношение на различното изписване на имота в заповедта и възлагателното писмо заявява,че в констативния акт,въз основа на който е издадена заповедта имотът е правилно посочен и съвпада с този във възлагателното писмо. В заповедта е допусната техническа грешка,което е коментирано по делото, образувано по жалба срещу същата заповед.  

            Административен съд гр. Добрич, след като се запозна със събраните по делото писмени доказателства и ги прецени във връзка с твърденията и исканията на страните, намира от фактическа и правна страна следното:          

            По отношение имота на ЕТ „Н.К.-Ники“, подлежащ на принудзително събаряне:

            Със Заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011 г. на Началника  на РДНСК – Североизточен район /на л. 11 - л. 13 от делото/, на основание чл. 225, ал. 1,във връзка с чл.222,ал.1,т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: "Част от едноетажна постройка №3", находящи се в поземлен имот № 83017. 506.507.3 по ККна гр.Шабла УПИ І,кв.1 по ПУП на къмпинг“Добруджа“ гр. Шабла,с извършител и собственик ЕТ „Н.К.-Ники“. По т. 2 от заповедта е разпоредено след влизането й в сила, до извършителя на незаконния строеж да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл. 277 от АПК. По т. 3 от заповедта е разпоредено при неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 от заповедта, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане от органите на РДНСК-СИР, за сметка на извършителя, по реда на чл. 225, ал. 4 от ЗУТ и Наредба № 13/2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на инспикторите при Сектор Добрич РДНСК-СИР. Заповедта е била оспорена пред Административен съд – Добрич,който с Решение № 61/27.02.2012 г., постановено по адм. д. № 633/ 2011 г. по описа на съда /на л. 48 - л. 52 от делото/ е отхвърлил жалбата.  Решението е влязло в сила на 30.03 2012г. от която дата и Заповед № ДК-02-СИР - 177/ 25.07.2011 г. на Началника  на РДНСК – СИР е влязла в законна сила и съставлява изпълнително основание, подлежащо на принудително изпълнение по смисъла на чл. 268 от АПК. На 17.06.2015г. на едноличния търговец е изпратена покана за доброволно изпълнение на заповедта, но по делото липсва доказателство за получаването й.Такова се съдържа на л.14 по адм.д.№ 392/15 по описа на Адм.С-Добрич,приложено по настоящото дело(известие за доставяне, съгласно което поканата е получена на 22.06.2015г.).Втора покана за доброволно изпълнение е изпратена на 10.11.2016г.,получена на 18.11.2016г. от представител на едноличния търговец.Междовременно, на 02.09.2016г. е съставен протокол за предварително проучване за принудително изпълнение на премахването на незаконен строеж от  работна група на служители на РО НСК-Добрич. Строежът е описан като „Част от едноетажна постройка №3“,изграден в УПИ І,кв.1 па ПУП на къмпинг „Добреджа“, ПИ 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла.Строежът представлява едноетажна монолитна пристройка-тухлена зидария с двускатен покрив от лека метална конструкция с покритие етернит,със застроена площ 65, 32 кв.м.Постройката е част от сграда с общ покрив и това налага преди премахването да се изготви план за безопастност и здраве и вземане на мерки за укрепване на оставащата част от сградата.

           На 28.11.2016г. работна група от служители на РО НСК-Добрич са съставили друг протокол за предварително проучване за принудително изпълнение на премахването на незаконен строеж,описан по същия начин. Добавено е,че с оглед запазването на цялостта на законната част от сградата е необходимо в непосредствена близост(по линията на премахване), да се премахнат ръчно етернитните плоскости,да се среже металната конструкция на покрива и да се просекат тухлените зидове,което налага в срока за изпълнение на принудителното премахване да се предвиди допълнително време за извършване на описаните ръчни работи.Останалите работи да се извършат механизирано с багер с хидрочук.

           На 14.12.2016г. работна група на РО НСК-Добрич е извършила проверка за доброволното изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011 г. на Началника  на РДНСК – СИР в отсъствието на адресата и е установила,че „част от едноетажна постройка №3 не е премахната доброволно. Съставен е протокол в който е отбелязяно,че служителите не са имали достъп в постройката и са направили снимков материал.

            На 13.02.2017г. Началника на РО на ДНСК Добрич е изпратил писмо до Началника на РДНСК-СИР в което прави предложение премахването да бъде възложено на „Андреев строй“ ООД Каварна,предвид постъпилите оферти и цените, предложени с тях. В писмото специално се обръща внимание,че строежът е реализиран в ПИ 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла,а не в ПИ 83017.506.507.3, описан в заповедта. Разминаването се дължи на техническа грешка при правилното изписване в заповедта,който факт е обсъден и отчетен в съдебното производство.

             На 22.03.2017г. Началникът на РДНСК е издал възлагателно писмо с изх. № Д-3010-01-098/ 22.03.2017 г. за принудително изпълнение на заповед № ДК-02-СИР -177/ 25.07.2011г. на Началника на РДНСК-СИР. Същото е надлежно връчено на ЕТ „Н.К.-Ники“.

              С Определение № 106/31.03.2017 г., постановено по адм.д. №175/17 по описа на Адм.С-Добрич съдът е спрял възложеното за 10.00ч. на 03.04.2017г. до 17.30ч. на 07.04.2017г. принудително изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на Началника на РДНСК-СИР до приключване с влязъл в сила съдебен акт по настоящото дело.

              По отношение сградата на  „Институт по заваряване“АД и жалбата му срещу действията по принудително събаряне на сградата на ЕТ „Н.К.-Ники“ съдът съобрази следното:

               Със заповед № ДК-02-СИР-137/08.07.2011г. на Началника на РДНСК-СИР е наредено да бъде премахнат недаконен строеж „Част от едноетажна постройка-№15“ находящ се в ПИ 83017.506.123 по КК на гр.Шабла , УПИ ХІІІ, кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“,гр.Шабла. Заповедта е отменена с решение №8172/07.06.2012г. на ВАС-ІІ отделение,постановено адм.д.№2933/2012г. по описа на ВАС.

              На 23.06.2015г. научават от ЕТ „Н.К.-Ники“за заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. Настояват,че заповедта засяга ткяхната сграда, която е обща със сградата на ЕТ „Н.К.-Ники“.Тъй като заповедта не им е съобщена я оспорват като заинтересовани.Образувано е адм. д.№392/15  по описа на АдмС-Добрич.Безспорно по делото е било установено, че двата имота –сгради на ЕТ „Н.К.-Ники“ и „Институт по заваряване“АД са с общи конструктивни елементи и не могат да съществуват отделно.Съдът е преценил,че това не е основание „Институт по заваряване“АД да оспорва заповедта, тъй като не е неин адресат и няма идентичност на неговия имот,с този описан в заповедта. Жалбата е оставена без разглеждане.В настоящото съдебно производсто обаче, „Институт по заваряване“АД се явява трето лице, чиито права, са засегнати от изпълнителното производство и има право на жалба-чл.295 от АПК.

            По делото е допусната и назначена  съдебно-техническа експертиза, изслушана на 17.04.2017г.Според  заключението на вещото лице сградата с идентификатор 83017.506.123.15,собственост на „Институт по заваряване „ АД и сградата,предмет на възлагателното писмо,собственост на ЕТ„Н.К. -Ники“ представляват обща постройка,разположена в два съседни поземлени имота.Собствеността на ЕТ „Н.К.-Ники“ е северозападната половина на сградата и източната част от югоизточната половина. Двете сгради са изградени като обща постройка с метална конструкция,двускатен покрив,с ивични основи, тухлени стени с дебелина 25 см.,стоманобетонови пояси,дървени входни врати за отделните помещения. Постройката се състои от 6 самостоятелни помещения с директен вход отвън към всяко помещение и без вътрешни връзки между отделните помещения. В констативен акт №46/27.09. 2010г с който се констатира ,че строежът е незаконен, същият е описан като строеж с дървена покривна конструкция, с ограждащи стени с топлоизолационни панели върху бетонова настилка и захранен с ток и вода, което не отговаря на действителното положение.Според вещото лице двата обекта не могат да съществуват самостоятелно предвид общата покривна конструкция,обща захранваща и вътрешна електрическа инсталация. При премахване на процесната сграда,собствеността на „Института по заваряване „ АД ще понесе щети,свързани със сигурността и функцията на покривната конструкция и ивичните основи.Ще е необходимо изграждане на външно захранване и самостоятелна ел. инсталация. От експертизата се установява също, че няма идентичност между имота по нотариален акт и  възлагателното писмо. Във всички документи административният орган е посочил като ПИ идентификатора на сградата,а не идентификатора на имота.

           С оглед установеното, Обжалваното възлагателно писмо по аргумент от  чл. 294 от АПК, подлежи на съдебен контрол. Жалбите са подадени  от надлежни страни, за които е налице правен интерес от оспорването и са подадени в законоопределения срок.Разгледани по същество са и основателни,макар и не на всички изложени в тях основания.

            Жалбите са срещу действия на органа по изпълнението,обективирани във възлагателно писмо на Началника на ДНСК -София, с изх. № Д-3010-01-098/ 22.03.2017 г. за принудително изпълнение на заповед № ДК-02-СИР -177/ 25.07.2011г. на Началника на РДНСК Североизточен район. Същото е издадено от компетентен орган. Съгласно чл. 225,ал.4 от ЗУТ, в сила от 28.11.2014 г.ко заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от органите на Дирекцията за национален строителен контрол самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от началника на дирекцията или от упълномощено от него длъжностно лице, по ред, установен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Следователно възражението за липса на компетентност на издателя на възлагателното писмо е неоснователно. Неоснователно е и възражението за изтекла погасителна давност. Съгласно чл. 285. 1 от АПК, ако специален закон не разпорежда друго, изпълнителното основание не се привежда в изпълнение, ако са изминали 5 години от влизането му в сила.Започване на изпълнителното производство става с  покана за доброволно изпълнение,която органът по изпълнението отправя до длъжника  за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването ѝ -чл.277 от АПК. Първата покана за доброволно изпълнение в конкретния случай е изпратена на на 17.06.2015г. и е получена от представител на едноличния търговец. Към този момент не са изминали 5 години от влизането в сила на заповедта, за която е разпоредено принудително изпълнение.

            Възражението относно различие в изписването на ПИ в заповедта и възлагателното писмо съдът приема единствено като защитна теза и това е така, защото при обжалване на заповедта за премахване подобно възражение не е въведено от едноличния търговец.Същият нито се е явявал по делото,нито се е представлявал. Наличието на разминаване в изписването на имота с действителния такъв е установено от съда и именно затова същият е приел,че става дума за техническа грешка,тъй като от всички останали по делото документи безспорно е установен действителния идентификатор.Настоящият съдебен състав също счита,че по делото се съдържат достатъчно доказателства за правилния идентификатор,изписан във възлагателното писмо. От друга страна следва да се отбележи,че в изпълнителното производство грешката е коментирана в документи и затова във възлагателното писмо е отбелязан правилният идентификатор на ПИ, който е безспорно установен,както безспорно установено е,че е собственост ЕТ“Н.К.-Ники“ и е обявен за незаконен със заповедта, годно изпълнително основание в конкретния случай.

            Всички останали съображения на жалбоподателите напълно се споделят от административния съд. В изпълнителното производство не е възложено конструктивно становище и липсва план за изпълнение на заповедта.По делото са приложени протоколи запредварително проучване,но те не представляват конструктивно становище.Независимо от това, както вече се каза, изпълнението на заповедта е невъзможно, тъй като ще нанесе вреди на собственика на част от едноетажната сграда №15,собственост на „Институт по заваряване“АД. Следователно в случая е нарушен принципа за съразмерност.Съгласно чл. 6, ал.1 и ал.2 от АПК, административните органи упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.Административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Вярно е, че целта на закона е да бъдат премахнати незаконни строежи, които не отговарят на изискванията за търпимост, но в разглеждания случай е налице неяснота за начина, по който ще бъде изпълнено премахването на строежа, и по-точно относно безопасността на извършването на това премахване и начина по който ще бъде запазена сигурността на експлоатацията на законната част от постройката. Съразмерност на изпълнението е въведана и с нормата чл. 272, ал. 1от АПК.Законодателят нормативно е гарантирал пропорционалност между целения правен резултат и предприетите от органа мерки по постигането му.Както вече се установи, в конкретния случай гарантираната от закона съразмерност не е спазена,а това  води до извод за незаконосъобразност на действията на органа по изпълнението, които са предприети в нарушение на чл. 6, ал. 1 и, ал. 2 и чл. 272, ал. 1, т. 2 от АПК и е основание  за тяхната отмяна.

           При този изход на делото и съобразно разпоредбата на чл. 143 от АПК ответникът следва да бъде осъден да заплати направените от жалбоподателите  разноски. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ЕТ „Н.К.-Ники“, ЕИК *** с управител Н.И.К. *** сумата в размер обща на 920 лева представляваща заплатени държавна такса, възнаграждение за вещо лице и изплатено адвокатско възнаграждение. Жалбоподателят  „Институт по заваряване“АД,представлявано от Из.директор А.Т. не е претендирал заплащане на разноски, предвид което съдът не следва да се произнася по тях.

           Водим от горното, на основание чл. 298, ал. 1 от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

            Отменя действията на Началника на Дирекция за национален строителен контрол - гр. София, свързани с изпълнение на Заповед №ДК-02-СИР-177/ 25.07.2011 г. издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“,находяща се в Поземлен имот №83017. 506.570.3 по кадастралната карта на гр.Шабла, урегулиран поземлен имот І,кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“,гр.Шабла, обективирани във възлагателно писмо с изх. № Д-3010-01- 098 от 22.03.2017г. на Началника на ДНСК – София.

            ОСЪЖДА  ДНСК София, да заплати  на ЕТ „Н.К.-Ники“, ЕИК *** с управител Н.И.К. *** сумата в размер на 920 лева разноски по делото.

           Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 298,ал.4 от АПК.

 

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: