Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
237
гр.Добрич, 05.06.2017г.


В   ИМЕТО   НА   НАРОДА


         
Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание на тридесети май,през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:      МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                      ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря М.М. изслуша докладваното от съдия ГЕОРГИЕВА касационно административно дело № 172/ 2017 год.

          Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

           Образувано е по касационна жалба от ЕТ „Т.К.“, БУЛСТАТ ***,със седалище и адрес на управление гр.Добрич,***, представлявано от Т.Г.К.,подадена чрез адв. С.К., срещу  Решение № 24/ 24. 02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 358 по описа на Районен съд Балчик за 2016 година. С оспорваното решение е потвърдено Наказателно постановление № 209826/22.08.16г.,издадено от  Директора на ТД на НАП Варна, с което на едноличния търговец за констатирано нарушение на чл. 25,ал.1,т.1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118,ал.4,т.4 и чл. 185,ал. 1, от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500/петстотин/ лева.

          Касаторът, настоява за отмяна на оспорваното решение и  на наказателното постановление. Твърди, че решението е постановено в нарушение на закона и при съществено нарушение на процесуалните правила, касационни основания по чл. 348 ал. 1 т. 1 и 2 НПК. Твърди също, че е налице противоречие между фактическото описание на нарушението и посочената за нарушена законова разпоредба. От фактическа страна в акта и постановлението е посочено,че  от извлечения дневен финансов отчет е видно,че регистрираните продажби на 07. 07.2016г. са в размер на 226,50 лв.,като няма записани суми като „Служебно въведена“, или като „Служебно изведена“ във ФУ. Няма записано начално салдо в касовата книга. При тези факти едноличния търговец би следвало да бъде санкциониран за нарушение на чл.33,ал.1 от Наредба № Н – 18/ 13. 12.2006 г. В случая е посочена за нарушена разпоредбата на чл.25,ал.1 и ал.2 от Наредбата,но квалификация на това деяние може да бъде направена, когато действително проверяващите установят, че не е издадена касова бележка за конкретна продажба. След като в случая не е констатирана продажба, то не е налице и нарушение.

          Ответникът-ТД на НАП Добрич,чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата.  

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава становище за неоснователност на касационната жалба и счита, че решението на РС-Балчик следва да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от надлежно упълномощено лице и относно Решение,с което се засягат правата на касатора.Разгледана по същество, същата е основателна и следва да бъде  уважена.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК, преценявайки доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218 ал. 2 АПК, съдът намира за установено следното:

          Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от ЕТ „Т.К.“, БУЛСТАТ ***,със седалище и адрес на управление гр.Добрич,ул. Стоил войвода №16,ет4,ап.16, представлявано от Т.Г.К., срещу НП № 209826/22.08.16г.,издадено от  Директора на ТД на НАП Варна, с което на едноличния търговец за констатирано нарушение на чл. 25,ал.1,т.1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118,ал.4,т.4 и чл. 185,ал. 1, от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева. Санкцията е наложена за това,че това че при извършена проверка на 07.07.2016 г. в 13.20 часа, документирана в ПИП № 0197795/07.07.2016г. на  обект–магазин за дрехи, находящ се в местността Фиш-Фиш, до к.к. Албена, стопанисван от ЕТ „Т.К.“, е констатирана следната фактическа обстановка: в обекта е наличен и въведен КАФП,модел Елка 2000,който в момента на проверката работи. От извлечения дневен финансов отчет е видно,че регистрираните продажби към момента на проверката са в размер на 137,00 лева. Установена е касова наличност в размер на 226,50 лева, няма записани суми като „служебно въведена“, или като „служебно изведена“ във ФУ. Няма записано начално салдо в касовата книга.Установената разлика между документалната и фактическата касова наличност е в размер на + 89,50 лева.За тази сума едноличният търговец не е изпълнил задължението си да издаде фискални касови бонове.Установеното е определено от наказващият орган като нарушение на 25,ал.1,т.1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118,ал.4,т.4 и чл. 185,ал. 1, от ЗДДС.

           За да потвърди наказателното постановление решаващият съд е приел,че в административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.Приел е също,че нарушението е безспорно доказано.

           Касационната инстанция не споделя този извод на решаващия съд.

            Съгласно чл.118,ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Според чл.25,ал.1 и 2 от Наредба № Н-18 независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл.3,ал.1 за всяко плащане с изключение на случаите,когато плащането се извършва чрез кредитен превод,директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3,ал.1. Съгласно чл.3,ал.2 фискална касова бележка се издава и за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод,директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3,ал.1. Видно е,че  случаят не се субсумира под хипотезата на чл. 25ал.1 от Наредбата.Другата сочена норма на чл.118,ал.4,т. 4 препраща към Наредбата,която определя  издаването на фискални касови бележки от фискално устройство и касови бележки от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и задължителните реквизити, които трябва да съдържат.

          Релевантен за спора е фактът на извършена продажба,но доказателства за извършване на такава по време на проверката, не се съдържат в преписката. От събраните по делото доказателства не може да се направи безспорно извод,че в проверявания обект е извършена продажба,която не е регистрирана и за която не е издадена фискална касова бележка.В тежест на административнонаказващия орган е да докаже наличието на всички предпоставки за ангажиране на административнонаказателната отговорност на определено лице. В случая това не е сторено от страна на наказващия орган,поради което не може да се приеме, че визираното в акта и постановлението нарушение е доказано.  

           Като е приел обратното, решаващият съд е постановил един неправилен съдебен акт, който трябва да се отмени,като се отмени и потвърденото с него наказателно постановление.

           Водим от горното и на основание чл.221,ал.2, пр.2 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ОТМЕНЯ  Решение № 24/24.02.2017г. на Районен съд Балчик по н.а. № 358 по описа за 2016 г. и вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

          ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 209826/22.08.16г.,издадено от  Директора на ТД на НАП Варна, с което на ЕТ „Т.К.“, БУЛСТАТ ***,със седалище и адрес на управление гробрич,***, представлявано от Т.Г.К., за констатирано нарушение на чл. 25,ал.1,т.1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118,ал.4,т.4 и чл. 185,ал. 1, от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500/петстотин/ лева.

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: