Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

246

гр. Добрич, 07.06.2017г.

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на тридесети май,през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                           ТЕОДОРВА  МИЛЕВА                                 

при участието на прокурора МИЛЕНА  ЛЮБЕНОВА  и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия Г. кас.адм.дело № 171/ 2017г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от  АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

          С Решение № 27/ 27.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 424/2016 г.  РС  -Балчик е отменил наказателно постановление № В-0042711 от 07.11.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна, към дирекция “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите,с което на ЕТ “Сиана-И.А.”, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, област Добрич, ж.к. „Балик“,бл.36,вх.Б,ет.3,ап.16, със собственик И.Н.А.,за нарушение на чл. 17 от Закона за защита на потребителите,на основание на чл.200 от същия закон е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 (триста) лева .

          В законния срок, решението е обжалвано от Директора на Регионална дирекция със седалище Варна, към Дирекция “Контрол на пазара” при КЗП.В жалбата се твърди, че решението е постановено в противоречие със закона, при неправилно тълкуване и прилагане на процесуалните норми, в противоречие със събраните по делото доказателства.Твърди се също,че незаконосъобразен и неправилен е изводът на съда,че административнонаказващият орган е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.Законодателят е овластил наказващия орган да извърши преценка на събраните доказателства с цел прилагането на чл.28 от ЗАНН.В случая е преценил,че не са налице основания за маловажност,тъй като търговецът не е изпълнил задължението си да предостави предварителна информация,относно цените на стоките и услугите. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди отмененото с него наказателно постановление.

          В  съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се представлява. Депозира писмено становище.

          Ответникът се  представлява от едноличния търговец.Представя и писмено становище като оспорва  жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата. Решението на районния съд е правилно и законосъобразна и като такова, следва да се потвърди.Преценката на районния съд за маловажност на случая е правилна.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. 

          За да отмени атакуваното наказателно постановление съдът е приел, че НП съдържа изискуемите по чл.57 от ЗАНН задължителни реквизити.Издадено е от оправомощен за това наказващ орган и в срока по чл.34,ал.4 от ЗАНН. Налице е съответствие между отразеното в НП и АУАН,въз основа на който то е издадено. Съдът е преценил,че визираното нарушение по чл.17 от ЗЗП, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството е доказано със събраните по делото доказателства като се установява,че търговецът е отразил само крайната цена.   Съдът е взел предвид,че нарушението е за първи път.При проверката не са констатирани други нарушения и е преценил, че доводите на наказващия орган за липса на основания да се приложи чл.28 от ЗАНН са неправилни. В случая наказващият орган е следвало да не издава наказателно постановление, а да предупреди търговеца,че при повторно нарушение,ще му бъде наложено наказание.    

          Изводите на решаващия съд напълно се споделят от касационният състав. Обжалваното съдебно решение е правилно и законосъобразно.

          ЕТ “Сиана-И.А.”, със седалище и адрес на управление гр. Балчик  е санкциониран за това, че на 17.09.2016г. в гр. Балчик, ул. д-р Желязко Бончев, в обект книжарница „Сиана“ при проверка е установено,че в обекта се предлагат за продажба ученически бележници 1бр. комплект, съдържащ ученическа книжка+лична карта+подвързия на обща цена 1,20 лева.Обявената цена на ученическия бележник на корица е 0,30 лева на лична карта цената корица е 0,05 лева.Не е обявена цената на подвързията за бележник и лична карта. Наказващият орган е приел,че е нарушена разпоредбата на чл. 17 от Закона за защита на потребителите  и на основание чл.200 от същия закон е наложил административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 (триста) лева . В наказателното постановление са изложени съображения, че не са налице смекчаващи обстоятелства,които да доведат до необходимостта от прилагане на чл.28 от ЗАНН.

           Преценката на наказващия орган за прилагане на чл.28 от ЗАНН подлежи на съдебен контрол и в случая правилно решаващият съд е установил, че са налице условия случаят да се определи като маловажен и се приложи  нормата на чл.28 от ЗАНН. Тази преценка се прави с оглед всички обстоятелства по делото, които характеризират деянието и дееца,вида на нарушението,начина на извършването му,вида и стойността на вредните последици, ако такива са настъпили,степента на обществена опасност на деянието, като се отчитат същността и целите на административнонаказателната отговорност. Съдът е цитирал легалната дефиниция на „маловажен случай“,дадена в чл.93,т.9 от НК , чийто разпоредби са субсидиарно приложими в производствата по налагане на административни наказания по въпросите за отговорността, на основание чл.11 от ЗАНН. Въз основа на текста на цитираната норма съдът е преценил,че случаят може да бъде определен като маловажен. Преценката за маловажност следва да се прави на базата на фактическите данни за всеки конкретен случай, а в случая при проверката не са установени други нарушения. За покупката на 1 бр. комплект от проверяващите,преди да се легитимират, е издаден фискален касов бон. От приобщените по делото фактури се установява,че са закупени 50 бр. комплекти, от които в наличност са 17 бр. Липсва оплакване от потребител за вредоносен резултат. Следва да се добави и съразмерността на наложеното наказание,която в случая не е спазена. Съгласно чл.48,ал.3 от Хартата на основните права на Европейския съюз(в сила от 01.12.2009г.), тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението т.е, наложеното в размер на 300 лева наказание следва да е съразмерно на стойността на продадените артикули,а очевидно в случая такава съразмерност липсва. 

          Предвид горното,касационният  състав преценява първоинстанционното решението като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/27.02.2017г. на Районен съд-Балчик, постановено по н.а.х.д.№ 424  по описа на съда за 2016 год.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                            1.

 

                                                                                                            2.