Р Е Ш Е Н И Е

 

№220

29.05.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  ІІІ кас. състав в открито съдебно заседание на девети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                               ТЕОДОРА МИЛЕВА

         

   При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия Милева к.а.х.д.№170/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Дим. Петков“ №4, ет.3, представлявано от управителя Е.К.К.  срещу решение № 50/08.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. №1642/2016 г. по описа на РС - Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление №5995/18.10.2016 г. на Зам. министъра на Министерството на културата. Жалбоподателят счита, че районният съд неправилно е приел, че е изтекъл срока на сключения от дружеството лицензионен договор, тъй като видно от същия, той е със срок на действие до 01.08.2015 г. Релевират се доводи, че не са събрани достатъчно данни, че сигналът, излъчван от посочения в АУАН приемник е бил на дружеството. В тази връзка се посочва, че при извършване на проверката не е присъствал представител на дружеството, а само управителят на хотел „Добруджа“. Твърди се, че дружеството като доставчик на телевизионни програми, носи отговорност за сигнала до достигането му до границата на обекта на клиента, а след това, отговорността е негова. Като в тази насока се излагат твърдения, че крайните клиенти могат да добавят чрез външни въздействия към получаваните от тях сигнали и такива, които не са част от абонаментен план. Сочи се, че контролните органи не са проверили източника на сигнала, поради което и не са установили в пълнота фактическата обстановка. Моли се да се отмени решението и да се отмени наказателното постановление.

   Ответникът – Министерство на културата, в представена писмена защита по делото, излага твърдения, че изложените доводи в касационната жалба са неоснователни. Счита се, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и правилно районния съд го е потвърдил. Моли, де се потвърди решението на районния съд.

   Представителят на ДОП счита, че касационната жалба е неоснователна  и решението на районния съд като  правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила. 

   Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

   Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  основателна.  

   С обжалваното решение районният съд е изменил наказателно постановление №5995/18.10.2016 г., издадено от Зам. Министър на Министерството на културата , с което на “ДОБРУДЖА КАБЕЛ” ЕООД, гр. Добрич е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.97, ал.1, т.6, предл. трето от Закона за авторското право и сродните му права, като е намалил санкцията на 2000 лева. За да постанови този резултат, районният съд е приел, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения в административно наказателното производство. Възприел е изцяло фактическата обстановка, описана в акта и в НП, въз основа на която е стигнал до извода, че извършването на нарушението и неговото авторство са безспорно доказани. Отхвърлил е всички възражения на жалбоподателя. Изложил е мотиви, че видно от приложените договори с носителя на права, става въпрос само за жилищни абонати, но не и за корпоративни клиенти, какъвто е настоящия случай. Приел е, и че процесния договор е изтекъл преди извършване на проверката. Първоинстанционният съд е изложил мотиви и за размера на наложеното наказание.

 Изводите на съда не се споделят от настоящият съдебен състав.

         „Добруджа кабел“ ЕООД е с предмет на дейност: изграждане и поддръжка на кабелни мрежи и системи на територията на РБългария /след издаване на съответния лиценз/, както и всяка друга, дейност позволена от законите на РБългария. Проверката е била осъществена в хотел „Добруджа“ гр. Добрич. Констатирано е, че във фоайето на хотела е разположен, в работен режим телевизор LG, с вграден цифров тунер, свързан към електронно съобщителната мрежа на оператора, чрез коаксиален кабел. Извършен бил пълен преглед на „препредаваните програми“, описани поотделно в съставния при проверката констативен протокол, сред които и програмата CNN. В хода на проверката били предоставени два броя касови бонове, както и фактура от „Добруджа кабел“ ЕООД за платена месечна такса, също за услугата кабелна телевизия.

За изясняване на констатираните факти били отправени писмени запитвания до телевизионните организации – правоносители или техни упълномощени представители, относно това, дали към датата на проверката 03.08.2016 г., кабелният оператор „Добруджа кабел“ ЕООД е имал отстъпени права за препредаване по кабел на електронно съобщителната си мрежа на територията на гр. Добрич на телевизионните програми, констатирани по време на проверката. От постъпилия отговор от мениджър „Разпространение“ за територията на България на „Търнър Броудкастинг Систъм Юръп Лимитед“ е установено, че към датата на проверката операторът не е имал съгласието на приносителя за препредаване по кабел на телевизионната програма CNN.

Деянието е квалифицирано за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл. трето от ЗАПСП.

Безспорно е, че между „Добруджа кабел“ ЕООД и „Търнър Броудкастинг Систъм Юръп Лимитед“ има сключен лицензионен договор за разпространение на дата 01.08.2015 г. със срок до 31.07.2018 г., но само за жилищни абонати, а не за обществени такива, какъвто е хотел „Добруджа“.

Безспорно е, че проверката е извършена в хотела, като единственият представител при проверката е била управителката на хотела, но представители на фирмата не са присъствали. Не е присъствало и лице с технически познания, което да установи, че наистина кабелът, който е бил свързан с телевизора и сигналът по него са на кабелния оператор. Това се установява и от разпита на свидетелите, които заявяват, че не са изследвали източника на сигнала. В случая, като крайна точка в електронно съобщителната мрежа на касатора е посочен телевизорът LG, находящ се във фоайето на хотел „Добруджа“, а изводът за направеното препредаване на телевизионна програма, без да има съгласието на правоносителя за препредаване по кабел на тази телевизионна програма, е формиран на база направеното издаване на фискален бон и фактура, удостоверяваща, заплатена такса за кабелна мрежа, като няма информация за съдържанието на платените услуги, т.е. не е несъмнено доказано, че абонаментът за услугата, включва приемане на CNN. В тази връзка липсата на доказателства за препредаване „по кабел“ към трети лица – абонати на услугата, потвърждава изводът за недоказаност на твърдяното нарушение.

В тежест на административнонаказващия орган е да докаже извършването на нарушението, участието на наказания и неговата вина, а задължение на съда е всестранно, пълно и обективно изясняване на фактите и обстоятелствата, включени в предмета на доказване по делото.

Настоящия състав намира, че липсват факти и доказателства, от които да се направи извода, че е осъществено препредаване по кабел, в процесния случай на телевизионната програма CNN. Този елемент от състава на нарушението, представляващ неговото изпълнително деяние, следва да бъде доказан по ясен и несъмнен начин. Основателно е възражението на касатора, че липсват доказателства, от които да се установи как се приема сигнала за тази телевизионна програма и кой е източника на същия.

По изложените съображения съдът счита, че решението на районния съд е неправилно, поради противоречие с материалния закон и следва да бъде отменено, а по същество на спора следва да се отмени издаденото наказателно постановление.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл второ и чл.222, ал.1 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд Добрич, ІІІ кас. състав

 

             Р      Е      Ш      И      :

 

   ОТМЕНЯ Решение №50/08.02.2017 г., постановено по нахд №1642 по описа за 2016 на Районен съд гр. Добрич, като вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №5995/18.10.2016 г. на Зам. министъра на Министерството на културата, с което на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД гр. Добрич за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.трето въ връзка с чл.91, ал.1,т.1, предл. второ във връзка с чл.72, т.4 от ЗАПСП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лева.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

                                                                                 2.