Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 163 / 21.04.2017 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                       НЕЛИ КАМЕНСКА       

        

        При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря М.М. разгледа докладваното от председателя КАНД № 167/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 698/ 28.03.2017 г., подадена от Й.Н.Г., ЕГН **********,***, срещу Решение № 49/ 07.02.2017 г. по нахд1742/ 2016 г. на ДРС. 

В касационната жалба се сочи, че РС е изменил НП, като е намалил наложените наказания към предвидения минимум. Касаторът прави оплакване обаче, че в конкретния случай извършеното от него нарушение може да се квалифицира като „маловажно“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, а въззивният не е мотивирал отказа си да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, поради което решението му е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Същевременно настоява, ако касационният състав не счете липсата на мотиви за съществено процесуално нарушение, то той да реши спора по същество, като приеме, че се касае за маловажно нарушение и на това основание отмени първоинстанционното съдебно решение и измененото с него НП.  Твърди, че непосредствено след констатиране на нарушението, последното е било отстранено, като липсват вредни последици от същото. Счита, че конкретното нарушение е с по- ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид, тъй като мястото, на което са били поставени регистрационните табели позволявало същите да се виждат, поради което не е била възпрепятствана идентификацията на превозното средство при движението му.  

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич, редовно призован, не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на ОП - Добрич счита, че жалбата е неоснователна.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение районният съд е изменил Наказателно постановление № 16-0851-002081 от 10.11.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич, с което на Й.Н.Г. ***, за нарушение по чл. 140, ал. 1от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания:глоба” в размер на 100 лв. /сто лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за това че на 14.10.2016 г. около 15.20 часа, в град Добрич, на ул. Надежда в близост до ОУ Й. *** О. като водач на лек автомобил – БМВ 320И с рег. № *** управлява МПС, като предна регистрационна табела на автомобила не е поставена на определеното за това място, като е монтирана в извивката на предна броня в лявата част на автомобила. Районният съд е намалил наложените наказания съответно глобата на 50 лв. и лишаването от управление на МПС на 1 месец. 

Предмет на обжалване в производството пред ДРС е наказателното постановление изцяло. Жалбоподателят не е оспорил нарушението, но е изтъкнал, че само предният му номер не бил на правилното място, тъй като колата му не можела да се охлажда, ако го постави на изискуемото място.

За да измени наказателното постановление, съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Счел е, че фактическата обстановка е била такава, каквато е описана в АУАН и НП, т.е. че събраните по делото доказателства установяват по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение, с оглед на което следва да бъде ангажирана административно наказателната му отговорност.

Пред РС не е имало възражение за маловажност на случая. Вярно е, че съдът е длъжен да обсъди независимо от това всички основания за потвърждаване или отмяна на НП, но липсата на обсъждане в случая не е довела до съществено процесуално нарушение. Касае се за формално нарушение, което водачът не отрича, че е извършил. Не представя никакви доказателства, които да наведат на извода за маловажност на случая. Пред касационната инстанция също не се представят такива. От приложената от ответника справка се вижда, че касаторът постоянно нарушава закона и по тази причина няма как да се приеме, че е налице маловажен случай, доколкото следва да се обсъди не само нарушението, а и личността на нарушителя. С оглед изложеното и доказателствата по делото, настоящият състав счита, че е неприложима разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Съдът е анализирал обжалваното НП и АУАН, въз основа на който е издадено, и правилно е приел, че при тяхното издаване не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП на това основание. Същевременно следва да се отбележи, че РС, макар и за някои от мотивите му да липсват доказателства, правилно е изменил НП, като е съобразил, че административно наказващият орган не е се е обосновал защо налага средни по размер наказания. В допълнение следва да се отрази, че доколкото само едната табела не е била на правилното място, то ДРС законосъобразно е изменил НП, като е намалил наложените наказания до минимума.

С оглед изложеното обжалваното съдебно решение е правилно и законосъобразно, валидно и допустимо, в съответствие като резултат с материалния закон, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1  АПК,

 

                                   Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/ 07.02.2017 год. по нахд № 1742/ 2016 г. на ДРС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 2.