Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 17. 05. 2017 год.

 

 

 

Административен съд-Добрич, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на втори май две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Дарина Витанова

                                                                                            Нели Каменска

                                                                                            

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Димитър Димитров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 164/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация”-Добрич против решение № 17/ 18. 01. 2017 год. по НАХД № 1308/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000355/ 30. 08. 2016 на Началника на ОО “Автомобилна администрация”-Добрич, с което на П.Г.М., ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11/ 31. 10. 2002 год. на МТС  във вр. с чл. 8 от Наредба № 36/ 15. 05. 2016 год. на МТИТС на основание чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че районният съд не е оценил събраните по делото доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение, а именно че П. М. извършва обществен /международен/ превоз на товари, като при проверката не представя удостоверение за психологическа годност. След проверка е установено, че водчът притежава такова удостоверение УПГ № 212360, валидно до 30. 12. 2017 год. Претендира отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление.

Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище, че жалбата е неоснователна, тъй като, на първо място, не съдържа изложение на пороците на съдебното решение, които според касатора съставляват касационни основания. На второ, място посочва, че издаденото наказателно постановление е неправилно, тъй като описаното в него нарушение не се покрива от въведеното като нарушение изискване на санкционната разпоредба на чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП Разпоредбата визира като нарушение “да извършва превози без валидно разрешение”, а в случая водачът е разполагал с такова, но не е го е представил  по време на проверката на контролните органи.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване решението на районния съд. Сочи, че описаното в наказателното постановление не покрива хипотезата на чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от П.Г.М., ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление № 28-0000355/ 30. 08. 2016 на Началника на ОО “Автомобилна администрация”-Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11/ 31. 10. 2002 год. на МТС  във вр. с чл. 8 от Наредба № 36/ 15. 05. 2016 год. на МТИТС на основание чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500. 00 лв.

    Районният съд е приел за установено, че на 10. 08. 2016 год. на входа на гр. Добрич в посока от гр. Варна инспектори от ОО “Автомобилна администрация”-Добрич спрели за проверка т.а. марка “Ивеко” с рег. № Х 5221 ВХ с прикачено полуремарке с рег. № Х 0471 ЕМ, управляван от П.Г.М.. В хода на проверката водачът не представил удостоверение за психологическа годност. След справка в наличната база данни на контролните органи, че М. притежавал УПГ № 212360, валидно до 30. 12. 2017 год. Издадено е наказателно постановление, в което на М. словесно е вменено, че “не представя удостоверение за психологическа годност”, което нарушение е квалифицирано по чл. 19, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11/ 31. 10. 2002 год. на МТС във вр. с чл. 8 от Наредба № 36/ 15. 05. 2016 год. на МТИТС.Съдът е приел, че правилно административно-наказващият орган е определил нарушената разпоредба, тъй като чл. 19, ал. 1 ,т. 7 от Наредба № 11/ 31.10. 2002 год. на МТС изисква “ При извършване на международен превоз на товари в превозното средство трябва да се намират следните документи: т. 7-удостоверение за психологическа годност на водача. Съдът е приел, че от страна на наказващият орган неправилно е определена санкционната норма-чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП, която е приложима за случаите, когато водачът извършва таксиметрови или обществени превози на пътници и товари без да притежава валидно удостоверение за психологическа годност. Въз основа на тези изводи съдът е отменил наказателното постановление.

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно. В обстоятелствената част на наказателното постановление допуснатото нарушение е описано по следния начин: Г-н М. извършва обществен /международен/ превоз на товари, като не представя удостоверение за психологическа годност. Водачът притежава УПГ № 212360, валидно до 30. 12. 2017 год./установено след направена справка/. За това нарушение, правилно квалифицирано по чл. 19, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11/ 31. 10. 2002 год. на МТС във вр. с чл. 8 от Наредба № 36/ 15. 05. 2016 год. на МТИТС е наложена на осн. чл. 178, ал. 5 от ЗДвП глоба в размер на 500. 00 лв., която глоба са налага в случаите на нарушения, състоящи се в извършване на обществен превоз на товари без валидно удостоверение за психологическа годност, какъвто конкретния случай не е. Налице е несъответствие между описаното в обстоятелствената част на наказателното постановление нарушение, неговата квалификация и нарушението, визирано в приложената от административно-наказващия орган санкционна норма. Описаното несъответствие между нарушена и санкционна норма накърнява правото на защита на санкционираното лице и е основание за отмяна на наказателното постановление, до какъвто извод е стигнал и районния съд.

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 18. 01. 2017 год. по НАХД № 1308/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….