Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 17. 05. 2017 год.

 

 

 

Административен съд-Добрич, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на втори май две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Дарина Витанова

                                                                                            Нели Каменска

                                                                                            

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Димитър Димитров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 160/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на З.А.А. в качеството му на управител и представляващ на “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД с адрес на управление С. Труд, общ. Пловдив, ул. “Карловско шосе” № 42, ЕИК 202307797, против решение № 14/ 15. 02. 2017 год. по НАХД № 307/ 2016 год. на Районен съд, гр. Каварна, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1257104 на ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че неправилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя, тъй като процесното МПС е собственост на лизингова компания, а не на търговското дружество, чийто управител е жалбоподателя. От електронния фиш не става ясно дали е ангажирана административно наказателната отговорност на управителя на  “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД или на дружеството “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД, още повече, че копие от електронния фиш не е връчен лично на жалбоподателя по постоянния му адрес, а на длъжностно лице на търговското дружество. Административно-наказващият орган не е изпълнил задължението си по чл. 189, ал. 8 от ЗДвП, тъй като съпроводителното писмо до съда не е придружено с информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка. Приложената към електронния фиш снимка от камерата е неясна, от нея не може да се установи марката, модела, вида на автомобила, регистрационния му номер или други индивидуализиращи данни. Районният съд не е съобразил колизията между Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ за контрол на правилата за движение по пътищата и разпоредбата на §6, т. 65, б.”б” от ДР на ЗДвП. Счита, че по силата на тази разпоредба електронен фиш не може да бъде издаван при установяване и заснемане на нарушение от мобилни АТСС, а следва отговорността да бъде ангажирана чрез издаване на наказателно постановление.    Претендира отмяна на въззивното решение и отмяна на електронния фиш. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за основателност на жалбата и отмяна на решението на районния съд. Изразява становище, че е налице противоречие между разпоредбите на Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ за контрол на правилата за движение по пътищата и тези на Закона за движение по пътищата относно възможността да се издава електронен фиш при установяване и заснемане на нарушения от мобилна АТСС.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от З.А.А. в качеството му на управител и представляващ на “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД с адрес на управление с. Труд, общ. Пловдив, ул. “Карловско шосе” № 42, ЕИК 202307797 против електронен фиш серия К № 1257104 на ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50. 00 лв.

 Районният съд е приел за установено, че на 10. 06. 2016 год. в 11. 09 ч. в гр. Каварна по ул. “България” до КФ “Калацерка” в посока Шабла е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство TFR1-М инв. № 641 на движещо се в посока за гр. Шабла моторно превозно средство “Нисан Кашкайрег. № А 6871МТ. Техническото средство е отчело, че автомобилът се движи със скорост 65  км/ч в населено място при максимално допустима скорост 50 км/ч. Установено е, че  собственикът, на когото е регистрирано процесното МПС е жалбоподателя като законен представител на “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД. Съдът е приел, че при издаването на електронния фиш не са допуснати нарушения. От формална страна електронният фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗДвП реквизити. В електронния фиш е описано точно извършеното нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, като е посочено конкретното МПС и че същото се е движило със скорост 62 км/ч при ограничение на скоростта 50 км/ч, превишение от 12 км/ч. Конкретизирано е мястото на нарушението, а на приложения към електронния фиш клип са посочени и географските координати на мястото на заснемане на скоростта. Автоматизираното техническо средство е преминало метрологична проверка, като съдът се е позовал на протокол № 101615/ 31. 08. 2015 год. Съдът е приел, че издаването на електронен фиш е допустимо и при установяване и заснемане на нарушение с мобилна АТСС, като се е позовал на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП и Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Посочил е, че ползваното средство за измерване на скоростта е напълно автоматично и независимо от човешка намеса. Единствените действия, които има операторът на уреда е активирането на бутона за начало на работния режим и първоначалните настройки, които касаят посоката, в която се движат автомобилите, които ще бъдат контролирани, обхвата на действие на уреда. Съдът е приел, че преди активирането на автоматизираното техническо средство мястото за контрол е обозначено съобразно изискването на чл. 165, ал. 2, т. 8 от ЗДвП, като се е позовал на приетите като доказателство по делото две фотоснимки, от които се установява, че преди мястото на засичане и измерване на скоростта на движение е поставен знак Е 24, уведомяващ водачите, че предстои място на контрол с автоматизирано техническо средство. Съдът не е уважил възражението на жалбоподателя, че съществува неяснота относно чия отговорност е ангажирана, като е приел, че отговорността на жалбоподателя е ангажирана в качеството му на представляващ “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД.  Въз основа на тези изводи съдът е потвърдил издадения електронен фиш..

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно. Неоснователно е възражението на касатора, че неправилно е ангажирана отговорността на касатора З.А., тъй като процесното МПС не е собственост на “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД, а на лизингова компания. Съгласно чл. 188, ал. 1, изр. първо от ЗДвП собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Разпоредбата визира отговорност не само собственика на МПС, но и на ползвателя на същото /съобразно данните от информационната система на МВР/, какъвто по твърдение на касатора се явява “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД в конкретния случай. 

Неоснователно е и възражението, че от съдържанието на електронния фиш не става ясно дали е ангажирана личната отговорност на жалбоподателя или отговорността на дружеството.  От текста, изписан в електронния фиш е ясно, че е ангажирана отговорността на З.А.А. в качеството му на законен представител-управител на “ОМНИКАР РЕНТ “ ООД. Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, когато МПС е собственост или се ползва от юридическо лице, предвиденото в закона наказание се налага на неговия законен представител.

Съдът не споделя и становището на касатора, че административно наказващият орган не е изпълнил разпоредбата на чл. 189, ал. 8 от ЗДвП. Съгласно текста, при обжалване на електронен фиш съответната структура на МВР изпраща на районния съд цялата преписка по издаването му, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка. Както правилно е отбелязал в мотивите си районния съд цялата тази информация се съдържа както в снимковия материал, приложен към електронния фиш, така и в протокол за използване на АТСС рег. № 283р-5511/ 13. 06. 2016 год., приет като доказателство по делото.

Неоснователно е становището на касатора, че приложената към електронния фиш снимка е неясна и от нея не може да бъде идентифицирано МПС, чиято скорост е фиксирана и заснета от автоматизираното техническо средство. Към електронния фиш са приложени 4 фотоса, коментирани и в решението на въззивния съд, от които ясно може да се установи вида и регистрационния номер на превозното средство,т.е. същото е достатъчно индивидуализирано.

Не се споделя от касационния състав становището на касатора, че съществува противоречие между Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ за контрол на правилата за движение по пътищата и разпоредбата на §6, т. 65, б.”б” от ДР на ЗДвП. Съгласно чл. 2 от Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. автоматизираните технически средства и системи могат да бъдат както стационарни, така и мобилни и за заснетите от тях нарушения на правилата за движение могат да се издават електронни фишове. Разпоредбата не влиза в противоречие с нормата на §6, т. 65, б.”б” от ДР на ЗДвП, каквото е становището на касатора. § 6, т. 65 от ДР на ЗДвП регламентира видовете автоматизирани технически средства и системи, като разграничава стационарни /б.”а”/ и мобилни /б.”б”/-прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес”. Изразът “установяващи нарушение в присъствието на контролен орган” следва да се тълкува във връзка с израза “който поставя начало и край на работния процес”, т.е. присъствието на контролния орган е ограничено само по отношение началото и края на работния процес на техническото устройство. По време на самия процес човешката намеса е изключена, поради което хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП “в отсъствието на контролен орган” е налице.  

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/ 15. 02. 2017 год. по НАХД № 307/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Каварна.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….