Р Е Ш  Е Н И Е

 

№ 212  /23.05.2017год., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на девети май през две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ : СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                    ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 157/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 27/09.02.2017г. по н.а.х.д. № 417/2016г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево е изменено наказателно постановление № 28-0000474/08.12.2016г. на началника на ОО „Автомобилна администрация“ – Добрич,  с което на П.П.М. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение на чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП, във вр. чл.6, ал.1, т.3, б.“а“ от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ на основание чл.177, ал.3, предл.2 от ЗДвП, като размерът на глобата е намален на 500 лева. Срещу това решение е подадена жалба от санкционираното лице с оплаквания за неговата неправилност поради нарушение на процесуалния и материалния закон. Твърди се, че административното нарушение не е доказано по несъмнен начин, тъй като претоварването на ППС над допустимата маса се основава само на придружаващите го документи, които биха могли да са неизрядно съставени или при съставянето им да са допуснати грешки. Сочи се, че съгласно чл.35, ал.3 от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ установяването на действителното тегло на проверяваното ППС е възможно и допустимо единствено при извършване на съответното измерване, каквото в случая не е налице. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се отмени наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба – ОО „Автомобила администрация” – Добрич, оспорва основателността й в писмено становище по делото.   

Представителят на ДОП дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че решението на ГТРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

С процесното наказателно постановление касаторът е бил санкциониран за това, че е управлявал ППС (влекач с две оси и полуремарке с три оси) с обща маса (на състава от ППС) от 51 940 кг, съгласно представената при проверката кантарна бележка № 455, надвишаваща с 11 940 кг нормите за допустима максимална маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване (40 000 кг), без разрешение от администрацията, управляваща пътя (АПИ), съгласно чл.6, ал.1, т.3, б.”а” от Наредба  № 11/03.07.2001г. на МРРБ за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС, с което е нарушил чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП, във вр. чл.177, ал.3, предл. 2 от ЗДвП. За да постанови обжалваното решение, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, поради което не са налице основания за отмяна на НП. Посочил е, че в случая превишаването на допустимата норма на общата маса на ППС е установена от представените при проверката превозни документи относно бруто тегло, тара тегло и нето тегло. Изложил е съображения, че кантарната бележка е частен документ, подписан от изпращача и управляващия ППС, който е бил запознат с данните, отразени в документа и следователно е управлявал ППС в нарушение на посочените разпоредби. Същевременно е приел, че наложеното наказание, което е близо до средния размер, не е съобразено с критериите по чл.27, ал.2 от ЗАНН и е явно несправедливо, поради което следва да бъде намалено до минимално предвидения в закона размер, в който смисъл е постановил и решението си, изменяйки наказателното постановление в санкционната му част.

Решението е правилно.

При извършената служебна проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се констатират пороци, водещи до нищожност или недопустимост на обжалваното решение. Не се констатират и съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване на правото на защита на наказаното лице или до опорочаване на вътрешното убеждение на съда. При приетите за установени от районния съд фактически положения, които не подлежат на касационен контрол, с оглед на ограничителните основания по чл.348 от НПК, във вр. чл.220 от АПК, материалният закон е приложен правилно и е приложен законът, който е следвало да бъде приложен. В мотивите си районният съд е изложил подробни съображения защо приема, че е налице извършено административно нарушение от страна на водача на товарния автомобил. За да стигне до този извод, той е събрал и обсъдил всички допустими и необходими доказателства относно релевантните по спора факти и въз основа на тяхната обективна преценка е установил правилно фактическата обстановка по делото. Обстоятелството, че изводите на съда при преценката на фактите по делото не съвпадат с преценката на касатора, не е основание да се приеме, че е налице необоснованост на решението.   

Неоснователно е възражението в касационната жалба, че няма как да се приеме за доказано по убедителен начин претоварването на ППС над допустимата маса само по придружаващите го документи. Представената по време на проверката кантарна бележка, в която са отразени теглото на ППС и превозвания товар, е подпечатана и подписана от представител на фирмата – товарач и от самия водач. Тя представлява частен свидетелстващ документ, който удостоверява неизгодни за издателя си факти и се ползва с материална доказателствена сила относно претоварването на автомобила, поради което правилно и законосъобразно районният съд е приел, че са налице безспорни и категорични доказателства за извършеното нарушение. Не може да се сподели доводът в касационната жалба, че кантарната бележка би могла да е неизрядно съставена или при съставянето й да са допуснати грешки, защото се основава на предположения и не се подкрепя от данните по делото. При извършването на проверката водачът не е възразил, че актът е съставен само въз основа на представените от него превозни документи /кантарната бележка е била придружена от товарителница, в която също е отразено тегло на товара над 30 000 кг/. Ако касаторът не е бил съгласен с констатациите в акта, той е могъл да ги оспори, което той не е сторил. Възраженията, изложени едва във въззивната жалба, че превозните документи не са надлежни доказателства за установяване на извършеното нарушение, са израз на защитна позиция, целяща да изключи доказателствената стойност на кантарната бележка като извънсъдебно признание на релевантни за спора факти, поради което правилно и законосъобразно районният съд не се е съобразил с тях. Не може да се приеме за основателен и касационният довод, че установяването на действителното тегло на проверяваното МПС е възможно и допустимо единствено при извършване на съответно измерване съгласно чл.35, ал.3 от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ. Действително посочената наредба предвижда, че проверката на масата на ППС се извършва със средства за измерване, но тя не изключва възможността това да стане и по документи. В общия ЗАНН също няма ограничения относно вида и характера на доказателствата, въз основа на които следва да бъдат установени административните нарушения. Ето защо фактът, че при проверката не е извършено измерване на процесното ППС не е нарушение на закона и не обосновава недоказаност на нарушението, след като придружаващите автомобила документи, въз основа на които е установено надвишаването на максималната допустима маса и е съставен АУАН, имат доказателствено значение и могат да се ползват срещу издателя им.

Като е стигнал до същите правни изводи, районният съд е постановил едно правилно и законосъобразно решение, което съответства на данните по делото и материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

                                    Р     Е     Ш     И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/09.02.2017г. по н.а.х.д. № 417/2016г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево.  

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

 

 

                                                                                        2…………………….