Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 241/05.06.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                        ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

           При участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря В.С. разгледа докладваното от съдия Т.Милева к.адм.д. №155/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от К.Т. ***. Тошево, чрез адв. К.П. - ДАК срещу Решение №42/02.02.2017 год. по нахд №382/2016 год. на РС гр. Ген. Тошево, с което е изменено Наказателно постановление №265а-450/11.11.2016 год. на Началник на РУ Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич.

В жалбата се твърди, че решението е  неправилно поради нарушение на материалния закон. Излагат се твърдения, че съдът неправилно е приел, че по категоричен начин  е установено нарушението. Сочи се, че полицейското разпореждане е неясно и не може да се разбере, в какво качество касационният жалбоподател е следвало да го изпълни. Твърдят се нарушения на чл.57, ал.1 т.5 от ЗАНН. Релевират се доводи, че и от свидетелските показания се е установило, че полицейското разпореждане е незаконосъобразно. Моли се да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. По същество се моли да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В с.з., процесуалният представител на касатора, поддържа подадената жалба на въведените в нея основания и моли да се отмени решението на въззивния съд като неправилно и незаконосъобразно.

           Ответникът не изразява становище по жалбата.

           Представителят на ДОП пледира, че касационната жалба е неоснователна. Счита, че безспорно е доказано административното нарушение и не са налице съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на НП. Моли, да се потвърди решението на районния съд.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

С обжалваното решение районният съд е изменил наказателно постановление №265а-450/11.11.2016 год. на Кмета на Началник на РУ Ген. Тошево, с което на К.Т. ***. Тошево е наложена глоба в размер на 355 лева на осн. чл.257, ал.1 от ЗМВР за нарушение на чл.64, ал.4 от ЗМВР, като е намалил глобата на 100 лева, за това, че на 25.10.2016 г. около 14,10 часа в землището на с. Чернооково в земеделски масиви, намиращи се в непосредствено зад фермата на К.Т. в посока север, са намерени две крави черно шарена – собственост на Т.. Нарушението е установено след връчено полицейско разпореждане рег. №265000-1574/23.03.2016 г. по описа на РУ Ген. Тошево. С процесното разпореждане на полицейски орган е разпоредено на К.Т. да не извежда и пуска на паша селскостопански животни на стада в регулационно застроителните граници на община Ген. Тошево, пускането им на паша по зелените площи, детските и учебните заведения в границите на населените места, паша на селскостопански животни и свободно движение в границите на земеделските масиви и обхвата на пътя.

Съдът е приел, че НП е издадено от компетентен орган. Описал е подробно фактическата обстановка и я е приел за установена, такава каквато е по АУАН и НП. Приел е, че не са допуснати съществени процесуални нарушения,  накърняващи правото на защита на наказаното лице. Изложил е подробни мотиви на всяко от изложеното от жалбоподателя възражение в жалбата. Мотивирал е извода си, защо кредитира показанията на част от свидетелите, а другите не кредитира. Изложил е и съображения защо следва глобата да бъде намалена.

Настоящият състав изцяло споделя  изводите на първоинстанционния съд, поради което и не следва да ги преповтаря.

Доколкото пред настоящият съд се прави искане за приложението на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, същият го намира за неоснователно.  Липсват доказателства, които да обосноват по-ниска степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.  Напротив, видно от доказателствата по делото, на 21.03.2016 г. е проведена среща с обществеността в селото, като е поставен проблема, свързан с касатора, а именно системното пускане безстопанствено на домашните му животни, които нанасят поражения на селскостопанската продукция. Във връзка и с тази среща е издадено и полицейското разпореждане, което видно от обжалваното наказателно постановление не се спазва, т.е. е налице една упоритост и постоянство от страна на Т. да не зачита правата на трети лица и да не спазва разпорежданията на органите на реда.

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №42/02.02.2017 год. по НАХД №382/2016 год. на Районен съд, гр. Ген. Тошево.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                       2…………………….